Länsförsäkringar Bank

Senaste finansiella rapporten

Januari-juni 2023

Perioden i korthet, koncernen

 • Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 1 130 (953) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,6 (7,6) procent.
 • Räntenettot ökade 49 procent till 3 515 (2 362) Mkr.
 • Provisionsnettot, exklusive ersättningar till länsförsäkringsbolagen, ökade 1 procent till 691 (682) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 12 procent till 2 627 (2 345) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna ökade 9 procent till 1 280 (1 175) Mkr.
 • Kreditförlusterna netto, uppgick till 21 (49) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,01 (0,02) procent.
 • Rörelseresultatet påverkas av påförda avgifter om 196 Mkr under perioden (168), varav riskskatten utgör 127 (106) Mkr.
 • Affärsvolymerna ökade 9 procent till 870 (797) Mdkr.
 • Inlåningen minskade 2 procent till 153 (156) Mdkr.
 • Utlåningen ökade 4 procent till 375 (360) Mdkr*.
 • Fondvolymen ökade med 22 procent till 342 (281) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelation för Konsoliderad situation uppgick den 30 juni 2023 till 14,7 (14,7**) procent.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2022.
* Utlåning till allmänheten exklusive placeringar i Riksgälden och liknande poster.
** Avser 31 mars 2023
.

Läs hela rapporten från Länsförsäkringar Bank

Investerarpresentation andra kvartalet 2023 (presentation på engelska)

Rapportdatum 
Datum Rapport
27 oktober 2023

Kvartal 3, 2023

9 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

Mer information

Finansiella rapporter
Finansiell statistik
Investerarpresentation tredje kvartalet 2022 och gröna obligationer (presentation på engelska)

Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar AB - A/Stable  

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.

Läs mer om rating
Länsförsäkringar Banks ratinghistorik

Upplåningsprogram

Upplåningsprogram
  Ram Nom, Mdkr Utestående Nom, Mdkr

Återstående genomsnittlig löptid

Medium Term Note SEK 40 SEK 17,5 2,1 år
Domestikt certifikatprogram SEK 15 SEK 0,2 0,1 år
Euro Commercial Paper EUR 1,5 SEK 0,0 0,0 år
Euro Medium Term Note EUR 5 SEK 26,0 2,2 år
Totalt   SEK 43,2 2,4 år

Med nominella värden per den 30 juni 2022.

Prospekt

Äldre prospekt, Slutliga Villkor och Övriga dokument
EMTN och AT1-Prospekt

Gröna obligationer

Länsförsäkringar Banks ramverk för gröna obligationer ger möjlighet att emittera gröna obligationer från Länsförsäkringar Bank och från Länsförsäkringar Hypotek. 

Läs mer om gröna obligationsramverket

Risker och kapitaltäckning

Bankkoncernen följer reglerna om intern riskklassificering - IRK

Koncernen tillämpar reglerna om intern riskklassificering (IRK). Den avancerade riskklassificeringsmetoden används för alla hushållsexponeringar och stor del av företags- och lantbruksexponeringar. Grundläggande IRK-metod används för företags- och lantbruksexponeringar och schablonmetoden används för övriga exponeringar.

Konsoliderad situation*, per den 30 juni 2023

 • Kärnprimärkapitalet uppgick till 18 668 miljoner kronor
 • Kärnprimärkapitalrelationen 14,7 procent
 • Primärkapitalet 20 868 miljoner kronor
 • Primärkapitalrelationen 16,5 procent
 • Kapitalbasen 23 958 miljoner kronor
 • Total kapitalrelation uppgick till 18,9 procent

* Från och med den 30 juni 2021 utgörs den konsoliderade situationen av Länsförsäkringar Bank med dotterbolag (Bankkoncernen).

Pelare 3 offentliggörande

Länsförsäkringar Bank presenterar sin kapital- och riskhanteringsrapport i enlighet med del åtta i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen eller CRR) utifrån sin konsoliderade situation. Från och med 3 maj 2021 består Länsförsäkringar Banks konsoliderade situation av Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Hypotek AB, Wasa Kredit AB samt Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.

Pelare 3-tabeller

Per 30 juni 2023
Per 31 mars 2023
Per 31 december 2022
Per 30 september 2022
Per 30 juni 2022
Per 31 mars 2022
Per 31 december 2021
Per 30 september 2021
Per 30 juni 2021

Äldre rapporter

Risk-och kapitalhanteringsrapporter 

2020
2019
2018
2017

Upplysningar om kapitalbas

Per 31 mars 2021
Per 31 december 2020
Per 30 september 2020
Per 30 juni 2020
Per 31 mars 2020
Per 31 december 2019
Per 30 september 2019
Per 30 juni 2019
Per 31 mars 2019
Per 31 december 2018
Per 30 september, 2018
Per 30 juni, 2018
Per 31 mars, 2018
Per 31 december, 2017
Per 30 september, 2017
Per 30 juni, 2017
Per 31 mars, 2017

Om Länsförsäkringar Bank

En av Sveriges största retailbanker

Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största banker. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen. Banktjänster erbjuds i första hand till de 3,9 miljoner kunderna i länsförsäkringsgruppen.

Banktjänsterna erbjuds på 115 av länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon. Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar Bank ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB. Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank samt de helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit.

Bli bankkund

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,9 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Mer information

Läs mer om Länsförsäkringar Bank
Hållbarhet inom Länsförsäkringar Bank
Åtgårder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsförsäkringar Bank AB (publ)
Organisationsnummer 516401-9878
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00