Länsförsäkringar Bank

En av Sveriges största retailbanker

Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största banker. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen. Banktjänster erbjuds i första hand till de 3,9 miljoner kunderna i länsförsäkringsgruppen.

Kundkontakter sker i personliga möten på 128 av länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon. Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar Bank ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB. Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank samt de helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Mer information

Finansiell information om Länsförsäkringar Bank

Finansiella rapporter

Hållbarhet inom Länsförsäkringar Bank

Strategi & mål

Sveriges nöjdaste kunder

Länsförsäkringar Bank grundades 1996. Bankverksamheten bedrivs enbart i Sverige och affärsvolymen har vuxit brett inom alla områden. Strategin är att erbjuda banktjänster till länsförsäkringsgruppens kunder och utgår från Länsförsäkringars starka varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen.

Länsförsäkringar har en stor potential att erbjuda banktjänster till de 3,7 miljoner kunderna i länsförsäkringsgruppen baserat på de redan starka kundrelationerna. Huvudmålgrupper är de 3 miljoner privatkunderna, varav 2,2 miljoner är boendeförsäkringskunder, samt lantbruks- och småföretagskunderna.

Målet är att med en låg risk ha en fortsatt god tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar Bank har under tio av de senaste tretton åren haft Sveriges mest nöjda kunder på privatmarknaden och har mer nöjda kunder än de fyra huvudkonkurrenterna storbankerna, enligt Svenskt Kvalitetsindex 2016. Med ett heltäckande bank- och försäkringserbjudande hos Länsförsäkringar får kunderna ett tryggt, privatekonomiskt engagemang. 

Styrelse & ledning

Styrelseledamöter

 • Fredrik Bergström född 1970, ordförande, vd och koncernchef Länsförsäkringar AB. Invald 2014. Ordförande sedan 2018.
 • Per-Ove Bäckström född 1959, vd Länsförsäkringar Gävleborg. Invald 2015.
 • Anders Grånäs född 1966, vd Dalarnas Försäkringsbolag. Invald 2016.
 • Ingrid Jansson född 1950, extern. Invald 2013.
 • Beatrice Kämpe Nikolausson, född 1972, vd Länsförsäkring Kronoberg. Invald 2016.
 • Peter Lindgren, född 1959, ordförande Länsförsäkringar Östgöta. Invald 2016.
 • Anna-Greta Lundh, född 1955, vd Länsförsäkringar Södermanland. Invald 2016.

Representanter för medarbetarna

 • Mirek Swartz, född 1962, arbetstagarrepresentant FTF. Invald 2015.
 • Ellinoora Hoppe, född 1985, arbetstagarrepresentant Saco, Invald 2017
 • Camilla Lahger, född 1966, arbetstagarrepresentant (suppleant). Invald 2018.

Företagsledning

 • Sven Eggefalk, född 1969, vd Länsförsäkringar Bank
 • Anders Borgcrantz  född 1961, finanschef och vd Länsförsäkringar Hypotek
 • Gert Andersson född 1959, chef Produkt & Process
 • Susanne Calner född 1969, chef Vd-stab
 • Bengt Clemedtson född 1964, chef Affär
 • Eva Gottfridsdotter Nilsson född 1960, vd Länsförsäkringar Fondförvaltning
 • Louise Lindgren född 1959, Riskchef
 • Thomas Högväg född 1968, vd Wasa Kredit
 • Tobias Ternstedt född 1972, chef IT

Ersättningsutskott

 • Fredrik Bergström, ordförande
 • Beatrice Kämpe Nikolausson

Kreditutskott

 • Fredrik Bergström, ordförande
 • Per-Ove Bäckström
 • Anna-Greta Lundh

Revisionsutskott

 • Ingrid Jansson, ordförande
 • Fredrik Bergström
 • Peter Lindgren

Risk- och kapitalutskott

 • Fredrik Bergström, ordförande
 • Anders Grånäs
 • Anna-Greta Lundh
 • Peter Lindgren

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning i Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank AB är helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB som i sin tur ägs av 23 kundägda länsförsäkringsbolag och 16 socken- och häradsbolag.

Länsförsäkringar Bank AB avser att i tillämpliga delar, bland annat med beaktande av att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag, följa Svensk kod för bolagsstyrning (koden).

Avvikelser från koden

 • Kallelse och genomförande av bolagsstämma. Avvikelse från kodens bestämmelser sker med hänsyn till att bolaget inte är aktiemarknadsbolag och endast har en aktieägare.
 • Styrelsens sammansättning. Avvikelse sker från kodens bestämmelser om oberoende styrelseledamöter och utskottsledamöter. Enligt instruktionen för valberedningen ska styrelsen ha en, med hänsyn till Länsförsäkringar Banks verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. Bedömningen är att dessa krav kan tillgodoses inom ramen för länsförsäkringsgruppen.
 • Mandattiden för styrelsens ledamöter uppgår som huvudregel till två år. Avvikelse från kodens bestämmelse om mandattid om högst ett år sker mot bakgrund av att bolagsstämman är suverän att när som helst avsätta eller tillsätta styrelseledamot oavsett mandattid. Längre mandattid än ett år bidrar till att säkerställa kontinuitet och uppbyggnad av kompetens i styrelsen.

Bolagsstyrningsrapporter

Redogörelse för ersättningar

Länsförsäkringar Banks ersättningssystem

För Länsförsäkringar AB-koncernen gäller en koncerngemensam ersättningspolicy som årligen ses över och fastställs av styrelsen.

Läs mer om ersättningsmodellen och föregående års ersättningar

Länsförsäkringar Bank AB (publ)
Organisationsnummer 516401-9878
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00