Länsförsäkringar Liv

Senaste finansiella rapporten

Januari-september 2023

Perioden i korthet

 • Länsförsäkringar Livs resultat uppgick till 2,8 (-2,2) Mdkr.
 • Det förvaltade kapitalet uppgick till 101 (102) Mdkr.
 • Avkastningen i Länsförsäkringar Livs portföljer uppgick till 5,1 procent i Nya Trad, 1,9 procent i Gamla Trad och 9,1 procent i Nya Världen. Avkastningen påverkades positivt främst av högre värdering av risktillgångar.
 • Genomsnittlig återbäringsränta under 2023 uppgick till 3,6 procent i Nya Trad och 17,3 procent i Gamla Trad. Avkastningen i Gamla Trad påverkades positivt av en extra tilldelning med 14 procent i juli.
 • Länsförsäkringar Livs kapitalkvot enligt Solvens II uppgick till 206 (227) procent.
 • Konsolideringen uppgick till 107 (102) procent för Nya Trad och 109 (121) procent för Gamla Trad.
 • Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader uppgick till 0,43 (0,39) procent.
 • Hållbarhet är en integrerad del i Länsförsäkringar Livs portföljer. Hållbarhetsinriktade investeringar uppgick till 24,3 (21,8) Mdkr, motsvarande 24 procent av förvaltat kapital.

Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2022.

Nyckeltalsrapport jan-sep 2023

Hållbarhet i fokus - 2022 i korthet

 • De hållbarhetsinriktade (ESG) investeringarna uppgick vid årets slut till över 22 miljarder kronor. Det motsvarar 22 procent av förvaltat kapital. En andel som av externa parter anses vara en av de högsta bland livbolag.
 • Fastighetsbolaget Humlegården, som utgör ett av de större direktägda innehaven i portföljen, fick sitt vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Target) validerat.
 • Andelen noterade aktieinnehav med verifierat vetenskapligt baserade klimatmål uppgick till 39 procent sett till marknadsvärde vid årets slut.
 • 204 stycken förebyggande påverkansdialoger fördes under året.
 • 89 stycken reaktiva (incidentdrivna) påverkansdialoger fördes under året.
 • De indexnära aktiefonder som portföljerna investerar i stöptes under 2022 successivt om till att följa ett av EUs klimatindex benämnt Paris-Aligned Benchmark (PAB). Fonder som följer EUs PAB-kriterier bidrar ytterligare till att sänka portföljernas klimatavtryck.
 • Aktieinnehavens koldioxidavtryck var 63 procent lägre än globalt jämförelseindex (utvecklade och tillväxtmarknader) och 56 procent lägre än jämförelseindex för utvecklade marknader vid utgången av 2022.
 • Åtgärder som syftar till att sänka koldioxidavtrycket i enskilda fastigheter har börjat implementerats av det omställningsinriktade fastighetsbolaget Bohild. Bolaget etablerades tillsammans med Brunswick Real Estate 2021.
 • Samtliga Liv-portföljer är kategoriserade som artikel 8 (ljusgröna) enligt EUs Disclosure-förordning (SFDR) och hållbarhetsrelaterade upplysningar finns publicerade på hemsidan - Ansvarsfulla investeringar inom Liv.
 • Länsförsäkringar Liv anordnade en välbesökt hållbarhetsdag med fokus på hållbar investeringsverksamhet i en föränderlig värld i oktober 2022.
 • Länsförsäkringar Liv bibehöll höga betyg för arbetet med ansvarsfulla investeringar i extern granskning.

Läs hela Hållbarhetsrapporten 2022

Om Länsförsäkringar Livs finansiella rapportering

Länsförsäkringar Liv publicerar finansiell information minst fyra gånger om året, i form av årsredovisning och nyckeltalsrapporter och övrig information. Vi redovisar nyckeltal både för hela bolaget och för våra tre portföljer var och en för sig, så att du enkelt ska kunna följa hur ditt sparande utvecklas.

Mer information

Delårsrapport januari – juni 2023

Läs hela Årsredovisning 2022

 • Finansiella rapporter
 •  
 • Livförsäkring

 • Fakta

       
  Förvaltat kapital 
  2023-10-31 2023-09-30 2023-06-30
  Nya Trad 26,3 Mdkr 26,6 Mdkr 27,4 Mdkr
  Gamla Trad 66,6 Mdkr 66,7 Mdkr 68,2 Mdkr
  Nya Världen 7,6 Mdkr 7,8 Mdkr 8,2 Mdkr
         
  Totalavkastning* 2023-10-31 2023-09-30 2023-06-30
  Nya Trad 4,7% 5,1% 6,7%
  Gamla Trad 2,3% 1,9% 2,5%
  Nya Världen 7,9% 9,1% 12,6%
  *Från årets början.      
  Återbäringsränta* 2023-10-31 2023-09-30 2023-06-30
  Nya Trad 5% 5% 4%
  Gamla Trad 4% 4% 4%
  *Under juli 2023 fördelades extra återbäringsränta med cirka 14 procent till försäkringar med Gamla Trad.      
  Konsolideringsgrad  2023-10-31 2023-09-30 2023-06-30
  Nya Trad 106% 107% 109%
  Gamla Trad 109% 109% 120%
  Kapitalkvot  2023-10-31 2023-09-30 2023-06-30
  Länsförsäkringar Liv 211% (Q3 2023) 206% 211%

  Aktuella placeringsportföljer

 • Traditionell förvaltning

 • 2023-10-31

 •  Fördelning
    Nya Trad, % Gamla Trad, %
  Räntebärande   34% 61%
  Aktier  40% 18%
  Alternativa investeringar 17% 13%
  Fastigheter  9% 8%

  Nya Världen

 • 2023-10-31
 •  Fördelning
    %
  Räntebärande   30%
  Aktier  70%
  Varav svenska aktier 23%
  Varav aktier utvecklade marknader 47%

  Rapport om solvens och finansiell ställning

  Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Först beskrivs hela försäkringsverksamheten, på gruppnivå. Därefter följer i tur och ordning beskrivningar av verksamheterna i moderbolaget Länsförsäkringar AB följt av Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.
 • Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.
 • Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2022

  Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2021

  Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2020

  Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2019

  Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2018

  Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

  Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)
Organisationsnummer 516401-6627
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00