Länsförsäkringar Liv

Om Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv förvaltar traditionell livförsäkring åt sina kunder fördelat på fyra bestånd: Nya Trad, Gamla Trad, Nya Världen och Försäkrad Pension. Verksamheten bedrivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att resultatet inte delas ut till ägarna utan stannar kvar hos bolagets kunder.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)
Organisationsnummer 516401-6627
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00

Mer information

 • Sten Dunér ordförande, född 1951, fd vd Länsförsäkringar AB. Invald 2009.
 • Fredrik Bergström född 1970, vd och koncernchef Länsförsäkringar AB. Invald 2018.
 • Lars Holmgren född 1952. Invald 2019.
 • Olof Wogén född 1958. Utsedd av Länsförsäkringar Livs Försäkringstagarförening. Invald 2018.
 • Lena Lilja född 1964, utsedd av Länsförsäkringar Livs Försäkringstagarförening. Invald 2019.
 • Eric Grimlund född 1967, advokat, invald 2017
 • Anders Grånäs född 1966, vd Dalarnas försäkringsbolag. Invald 2019
 • Anna Söderblom, född 1963, Ekon. Dr. Lärare och forskare. Invald 2015
 • Marie-Louise Zetterström född 1959, vd Patientförsäkringen LÖF. Invald 2013.

Representanter för medarbetarna

 • Bitte Franzén Molander född 1961, Förvaltningsledare,Länsförsäkringar Liv, SACO. Invald 2016.
 • Kristina Padel Roström född 1963, produktspecialist Länsförsäkringar Liv, FTF. Invald 2015.

Ledning

Länsförsäkringar Livs ledning har företagsledningsmöte två gånger per månad.

Företagsledningens medlemmar

 • Jakob Carlsson vd. Född 1967. Anställd sedan 2007. Tidigare erfarenhet: CFO och vice vd Länsförsäkringar Liv, Chefscontroller SPP och Handelsbanken Liv, koncerncontroller Alecta.
 • Roger Lidberg affärschef. Född 1960. Anställd sedan 1995. Tidigare erfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Länsförsäkringar, Wasa och Skandia.
 • Erling Andersson Chef Aktuariefunktionen. Född 1955. Anställd sedan 2001. Tidigare erfarenhet: Chefaktuarie Länsförsäkringar Liv, Aktuarie Skandia Liv.
 • Veronika Engstrand chefsjurist. Född 1976. Anställd sedan 2015. Tidigare erfarenhet: Länsrättnotarie, Försäkringsjurist Finansinspektionen, Rättsenhetschef försäkring och pension Finansinspektionen.
 • Peter Marell CFO. Född 1967 Anställd sedan 2007. Tidigare erfarenhet: Controller och Chefscontroller Länsförsäkringar Liv, Business Controller Bombardier Transportation.

 

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsprinciper

Länsförsäkringar Liv är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB som i sin tur ägs av de 23 kundägda länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringar Liv bedrivs därför enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att resultatet stannar hos kunderna.

Länsförsäkringar Liv har ett företagsstyrningssystem som omfattar sådant som organisationsstruktur, beslutsordning, fördelning av ansvar och uppgifter, riskhanteringssystem och system för intern kontroll.

Aktieägare och bolagsstämma

Länsförsäkringar AB är ensam aktieägare i Länsförsäkringar Liv, och utövar sin rösträtt på bolagsstämman som normalt hålls en gång om året. Där fattas beslut om årsredovisning och val av styrelse och revisorer samt ersättning till dessa.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning, och utser vd. Styrelsen fattar också övergripande beslut för bolagets verksamhet och fastställer mål och strategier. Det är även styrelsens ansvar att löpande bedöma bolagets ekonomiska situation och utvärdera riskutvecklingen.

Kontrollfunktioner

Internrevisionen är oberoende från den operativa verksamheten och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med utfärdade riktlinjer och uppsatta mål.

Compliance har en både stödjande och kontrollerande funktion och ska se till att verksamheten följer lagar och regelverk.

Riskkontroll ska hjälpa vd, ledning och operativa enheter att bedriva verksamheten med god riskkontroll och rapporterar löpande till vd och styrelse.

Riskhantering

Länsförsäkringar Liv styrs med hjälp av gemensamma processer där riskhantering är inbyggd och vi använder oss av flera olika metoder för att värdera och begränsa risker.

Riskerna i den finansiella rapporteringen begränsas genom noggrant förberedda bokslut, standardiserade arbetsrutiner med inbyggda kontrollfunktioner och löpande utvärdering. Den finansiella informationen analyseras och granskas på olika nivåer i organisationen innan den publiceras.

Redogörelse för ersättningar

Ersättningsprinciper inom Länsförsäkringar Liv

Ledande befattningshavare i Länsförsäkringar Liv ska ha marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättning i nivå med genomsnittet för branschen. Den totala ersättningen ska vara rimlig, väl avvägd och präglas av måttfullhet.

Fast månadslön sätts utifrån dessa principer och ingen rörlig ersättning utgår. Vi tror att detta bidrar till god etik och bra organisationskultur. Vi tror också att det främjar öppenhet och transparens.

Kapitalförvaltning

Skapar mervärde för våra kunder

Kapitalförvaltningen för samtliga av Länsförsäkringar Livs portföljer utförs av Kapitalförvaltningsenheten på Länsförsäkringar AB på uppdrag av Länsförsäkringar Liv.

Investeringsprocess

Kapitalförvaltningens syfte är att skapa mervärde för våra kunder genom investeringar som ger god avkastning på deras sparkapital.

Vårt arbete startar alltid med en analys av de förutsättningar som finns för den aktuella portföljen. Inledningsvis handlar det om att ta fram olika förslag på sammansättningar av tillgångsslag som kan uppfylla våra kriterier för avkastning och risk och samtidigt säkerställa att vi kan fullgöra våra garantier.

Nästa steg är en strategisk allokering. Det handlar om att ta hänsyn till hur vi tror att den finansiella marknaden kommer att utvecklas på längre sikt, och matcha sammansättningen i portföljen efter detta.

Därefter följer taktisk allokering. Det innebär att vi löpande följer och analyserar marknaderna utifrån kortare tidshorisonter, och anpassar portföljen efter utvecklingen.

Riskhantering

Vår grundläggande investeringsfilosofi säger att vi inte ska lägga alla ägg i samma korg – vi sprider riskerna genom att sätta samman portföljer med flera tillgångsslag med sinsemellan skilda riskprofiler. Vi följer noggrant utvecklingen för de olika tillgångsslagen och analyserar olika scenarier för att se om vi behöver ändra på något. Detta skapar förutsättningar för trygga portföljer som kan ge långsiktigt god avkastning.

Våra förvaltare

Vi arbetar både med egna och externa förvaltare. Vi har egna förvaltare för både den strategiska och den taktiska allokeringen för portföljerna. Vi har även egna förvaltare för aktier, räntor, krediter, alternativa investeringar och fastigheter. Vi utför själva de grundläggande analyserna och anlitar sedan också de bästa förvaltarna inom respektive område världen över för att på ett så kostnadseffektivt sätt förvalta kundernas sparande.

Vi tror nämligen på att för att uppnå bästa möjliga förvaltningsresultat, så bygger det på att styrkan i hela förvaltningsorganisationen. Det är också ett uttryck för att inte ha alla ägg i samma korg.

Försäkringstagarföreningen

Insyn och inflytande för försäkringstagare

Försäkringstagarföreningen bildades 2003 för att ge alla försäkringstagare bättre möjlighet att påverka och få insyn i vad som händer i Länsförsäkringar Liv. Föreningen har 54 medlemmar och en styrelse på fem personer. Föreningsstämma hålls en gång per år. Försäkringstagarföreningen arbetar oberoende från Länsförsäkringar Liv med egen ekonomi.

Föreningens arbete

Föreningens uppgift är att ta tillvara försäkringstagarnas intressen, bland annat genom att påverka via de två ledamöter som föreningen väljer till Länsförsäkringar Livs styrelse. Genom ledamöterna kan föreningen bevaka att Länsförsäkringar Livs verksamhet bedrivs efter bästa standard.

Föreningen får också information om nya regelverk och utredningar som påverkar såväl livförsäkringsbranschen som dess försäkringstagare. Fokus för föreningen ligger alltid på att försäkringstagarna ska få bästa möjliga värdeutveckling på sina sparanden.

Läs mer om Länsförsäkringar Livs försäkringstagarförening