Ansvarsförsäkring

Skydd för transportörer och speditörer vid skadeståndskrav

Vi försäkrar dina transporter

Oavsett om transport sker med fartyg, bil, järnväg eller flyg utsätts varan alltid för risken att skadas, minskas eller förloras. Fartyg drabbas av hårt väder, bilar kör i diket och gods stjäls eller utsätts för omild behandling (vid lastning, om-lastning eller lossning) i hamnar och terminaler. Vi kan bank och försäkring och tillsammans med dig hittar vi en lösning för ditt företag.

Informationen gäller för Länsförsäkringar

Om ansvarsförsäkring

Försäkring om du blir skadeståndsskyldig

Du som är transportör eller speditör och har tagit hand om annans gods löper risken att bli skadeståndsskyldig om godset skadas, minskas, förloras eller försenas. Ansvaret som gäller från mottagande till utlämnande, och även om ansvaret är begränsat kan kravet uppgå till betydande summor.

Vi hjälper dig att ta fram den ansvarsförsäkring som just du behöver i din verksamhet. I vårt åtagande ingår att utreda om ansvar föreligger och vid vållande betala skadestånd till den som har rätt till ersättning.


Transportöransvarsförsäkring för åkerier

Om du råkar ut för ett skadeståndskrav

Transportörer som hanterar eller fraktar gods för annans räkning har ett ansvar för att godset inte skadas eller kommer bort. Ansvaret regleras i lagar, konventioner, standardavtal och försäkras genom en transportöransvarsförsäkring.

Transportöransvarsförsäkring kan köpas genom ett tillägg till Åkeriförsäkringen. För större åkerier och åkerier som lejer in underåkare kan vi skräddarsy en lösning för era behov.

Varför behövs transportöransvarsförsäkring?

En transportöransvarsförsäkring behövs om du som transportör får ett skadeståndskrav för skada på eller förlust av omhändertaget gods. Vi utreder om ni är skadeståndsskyldiga och betalar eventuellt skadestånd enligt gällande ansvarsregler.

Vem behöver transportöransvarsförsäkring?

Åkerier som transporterar gods mot ersättning inom landet och i gränsöverskridande trafik.

Vad omfattar försäkringen?

Ersättning för skadestånd enligt gällande ansvarsregler och standardavtal som exempelvis lag om inrikes vägtransport, lag om internationell befordran på väg (CMR-konventionen), Allåk 86, Alltrans 2007, Allbud 98. Skadeståndet avser vanligen ersättning till följd av skada på, förlust eller minskning av godset.

Vilken självrisk gäller?

Grundsjälvrisken är 20 procent av gällande prisbasbelopp. Vid vissa skadehändelser gäller förhöjd självrisk.

Vad kostar försäkringen?

Faktorer som påverkar priset är bland annat omsättning, geografiskt område, typ av fordon, vad som transporteras, skadehistorik och vald självrisknivå. Fyll i vår analysblankett så får du ett prisförslag.


Speditöransvarsförsäkring

Om du råkar ut för skadeståndskrav

Speditörer har en mångskiftande roll och kan sköta allt från samlastning och containertransporter till terminalverksamhet och integrerade transporter. Detta ställer specifika krav på försäkringsskyddet. Utifrån speditörernas olika verksamheter, storlek med mera skräddarsyr vi försäkringslösningar för varje företag.

Varför behövs speditöransvarsförsäkring?

En speditöransvarsförsäkring behövs om du som speditör får ett skadeståndskrav för skada som baseras på speditionsbranschens standardavtal NSAB 2000 (Nordiskt Speditionsförbunds Allmänna Bestämmelser). Vi utreder om ni är skadeståndsskyldiga och betalar eventuellt skadestånd enligt speditionsbranschens standardavtal.

Vem behöver speditöransvarsförsäkring?

Företag med speditions-och/eller transportörverksamhet, terminal eller lagerfunktioner.

Vad omfattar försäkringen?

Huvudsakligen speditörens ansvar enligt standardavtalet NSAB 2000.

Vilken självrisk gäller?

Grundsjälvrisken är 20 procent av gällande prisbasbelopp. För vissa skadehändelser gäller en förhöjd självrisk.

Vad kostar försäkringen?

Faktorer som påverkar priset på försäkringen är omsättning, verksamhet, skadehistorik och vald självrisknivå. Fyll i vår analysblankett så får du ett prisförslag.

Medförsäkra anlitade åkerier

Det är möjligt för speditören att medförsäkra anlitade åkeriers transportöransvar. Detta kan vara praktiskt, men bara under förutsättning att åkerierna uteslutande kör för den försäkrade speditören. I annat fall bör varje åkeri ha sin egen transportöransvarsförsäkring.