Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Om du inte är överens finns det olika vägar att gå. 

Om vi inte är överens

Omprövning

Om ni tycker att vi inte har lyssnat på era synpunkter eller inte är nöjda med beslutet kan ni begära en omprövning. Vänd er till handläggaren som senast hanterade ärendet för att få hjälp med detta. Prövningen är kostnadsfri för er.

Överprövning

Är ni fortfarande inte nöjda med det beslut ni fått efter omprövning kan ni få ert ärende slutligt prövat i vår interna överprövningsnämnd. Nämnden prövar de flesta ärenden med några undantag som till exempel medicinska bedömningar, ansvars-, vållande- och värderingsfrågor. De som ingår i nämnden och ansvarar för att ta beslut är skadejurist, skadespecialist, enhetschef och senior rådgivare.

Anmälan till nämnden gör ni skriftligt där ni också beskriver varför ni tycker att beslutet ska ändras. Prövningen är kostnadsfri för er. Anmälan skickas till:

Klagomålsansvarig
Länsförsäkringar Södermanland
Box 147
611 24 Nyköping

Klagomålsansvarig

Om ni har frågor angående vår klagomålshantering är ni välkomna att kontakta Länsförsäkringar Södermanlands Klagomålsansvarig, Madelene Karlsson:

  • Mejla till: klagomal@lfs.se eller,
  • skicka skriftligt brev till:
    Länsförsäkringar Södermanland
    Box 147
    611 24 Nyköping eller,
  • ring (växeln) 0155-48 40 00.

Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när ni som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Ni kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm

Domstol

Om ni fortfarande inte är nöjda kan ni även vända er till domstol för att få ärende prövat. Har ni en rättsskyddsförsäkring kan vi oftast ersätta era ombudskostnader. Då betalar ni enbart självrisken.

Tvist om värdet av vissa skador kan i vissa fall hänskjutas till avgörande genom skiljedom.

Rättsskyddsärenden

Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Nämnden för Rättsskyddsfrågor, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20.

Information om preskription

Preskription innebär att er rätt till försäkringsskydd går förlorad och upphör efter en bestämd tid. För att undvika preskription måste ni väcka talan mot oss. Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om anspråk har framställts till bolaget inom ett år är fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från det att bolaget har förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket eller, om bolaget skriftligen förelagt en försäkrad att väcka talan är denna frist minst ett år från det att den försäkrade fick del av föreläggandet.