Länsförsäkringar Liv

Senaste finansiella rapporten

Januari-september 2022

 

 • Länsförsäkringar Livs förvaltade kapital uppgick till -2,2 (7,1) Mdkr.
 • Avkastningen i Länsförsäkringar Livs portföljer uppgick till -12,1 procent i Nya Trad, -8,4 procent i Gamla Trad och -18,3 procent i Nya Världen. Avkastningen påverkades negativt både av stigande räntor och negativ avkastning på risktillgångar.
 • Länsförsäkringar Livs kapitalkvot enligt Solvens II har under året ökat till 227 (218) procent.
 • Konsolideringen uppgick till 102 (123) procent för Nya Trad och 121 (121) procent för Gamla Trad.
 • Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader uppgick till 0,39 (0,39) procent.
 • Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 0,3 Mdkr. Totalt har ett försäkringskapital om 20,8 Mdkr villkorsändrats, vilket motsvarar 49 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring.
 • Hållbarhet är en integrerad del i Länsförsäkringar Livs portföljer. Hållbarhetsinriktade (ESG) obligationer uppgick till 21,8 (18,2) Mdkr, motsvarande 21 procent av förvaltat kapital.

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2021.

Hållbarhet i fokus - 2021 i korthet

 • Samlade investeringar i hållbarhetsinriktade (ESG) obligationer uppgick vid årets slut till 19,2 (15,6) Mdkr, motsvarande 16,3 procent av förvaltat kapital.
 • Koldioxidavtrycket för aktieinnehaven sjönk med 15 procent.
 • Aktieinnehavens koldioxidavtryck var 54 procent lägre än globalt Jämförelseindex.
 • 251 förebyggande påverkansdialoger fördes under året.
 • 62 reaktiva (incidentdrivna) påverkansdialoger fördes under året.
 • Nya omställningskriterier infördes för energisektorn.
 • Skärpta exkluderingskriterier infördes för olje- och gasbolag.

  Läs hela Hållbarhetsrapporten 2021

Om Länsförsäkringar Livs finansiella rapportering

Länsförsäkringar Liv publicerar finansiell information minst fyra gånger om året, i form av årsredovisning och nyckeltalsrapporter och övrig information. Vi redovisar nyckeltal både för hela bolaget och för våra tre portföljer var och en för sig, så att du enkelt ska kunna följa hur ditt sparande utvecklas.

Mer information

Nyckeltalsrapport jan - september 2022

 • Finansiella rapporter
 •  
 • Livförsäkring

 • Fakta

       
  Förvaltat kapital 
  2022-10-31 2022-09-30 2022-06-30
  Nya Trad 26,9 Mdkr 26,3 Mdkr 27,0 Mdkr
  Gamla Trad 68,7 Mdkr 68,2 Mdkr 69,7 Mdkr
  Nya Världen 7,8 Mdkr 7,4 Mdkr 7,7 Mdkr
         
  Totalavkastning* 2022-10-31 2022-09-30 2022-06-30
  Nya Trad -9,8% -12,1% -11,0%
  Gamla Trad -7,4% -8,4% -7,1%
  Nya Världen -14,2% -18,3% -16,6%
  *Från årets början.      
  Återbäringsränta  2022-10-31 2022-09-30 2022-06-30
  Nya Trad 1% 1% 4%
  Gamla Trad 1% 1% 4%
  Konsolideringsgrad  2022-10-31 2022-09-30 2022-06-30
  Nya Trad 104% 102% 103%
  Gamla Trad 117% 121% 121%
  Kapitalkvot  2022-10-31 2022-09-30 2022-06-30
  Länsförsäkringar Liv 227% (Q3) 227% 232%

  Aktuella placeringsportföljer

 • Traditionell förvaltning

 • 2022-10-31

 •  Fördelning
    Nya Trad, % Gamla Trad, %
  Räntebärande   39% 73%
  Aktier  37% 8%
  Alternativa investeringar 16% 12%
  Fastigheter  8% 7%

  Nya Världen

 • 2022-10-31
 •  Fördelning
    %
  Räntebärande   29%
  Aktier  71%
  Varav svenska aktier 23%
  Varav aktier utvecklade marknader 48%

  Rapport om solvens och finansiell ställning

 • Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

  Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2021

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2020

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2019

Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)
Organisationsnummer 516401-6627
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00