Länsförsäkringar Liv

Senaste finansiella rapporten

Delårsöversikt januari-juni 2019

Perioden i korthet

  • Resultatet i Länsförsäkringar Liv ökade till 2 280 (783) Mkr.
  • Totalt förvaltat kapital för Länsförsäkringar Liv uppgick till 114 (113) Mdkr.
  • Konsolideringsgraden för Nya Trad uppgick till 114 (115) procent och för Gamla Trad till 128 (125) procent.
  • Kapitalkvoten mätt enligt Solvens II uppgick till 211 (191) procent.
  • Kapitalavkastningen för Nya Trad uppgick till 9,5 (1,8) procent och för Gamla Trad till 5,1 (0,9) procent.

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2018.

Läs hela länsförsäkringsgruppens delårsöversikt, där resultatet för Länsförsäkringar Liv ingår

Om Länsförsäkringar Livs finansiella rapportering

Länsförsäkringar Liv publicerar finansiell information minst fyra gånger om året, i form av årsredovisning och nyckeltalsrapporter och övrig information. Vi redovisar nyckeltal både för hela bolaget och för våra tre portföljer var och en för sig, så att du enkelt ska kunna följa hur ditt sparande utvecklas.

 

Mer information


Livförsäkring

Fakta

     
Förvaltat kapital  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Nya Trad 24,5 Mdkr 23,4 Mdkr 21,8 Mdkr
Gamla Trad 77,9 Mdkr 77,0 Mdkr 76,6 Mdkr
Nya Världen 10,3 Mdkr 10,3 Mdkr 9,9 Mdkr
       
Totalavkastning, från årets början 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Nya Trad 9,5% 5,6% -0,6%
Gamla Trad 5,1% 2,2% 0,9%
Nya Världen 11,3% 8,8% -7,8%
       
Återbäringsränta  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Nya Trad* 3% 3% 5%
Gamla Trad 3% 3% 3%
* Återbäringsräntan Nya Trad sänktes till 3 procent 2019-01-01      
Konsolideringsgrad  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Nya Trad 114% 111% 105%
Gamla Trad 128% 127% 124%
       
Kapitalkvot  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
Länsförsäkringar Liv 211% 207% 200%

Aktuella placeringsportföljer

Traditionell förvaltning

2019-06-30

 Fördelning
  Nya Trad, % Gamla Trad, %
Räntebärande   58 % 88 %
Aktier  33 % 5 %
Alternativa investeringar 5 % 3 %
Fastigheter  4 % 4 %

Ansvarfulla investeringar

Länsförsäkringar Livs arbetssätt kring ansvarsfulla investeringar sker enligt samma principer som Länsförsäkringar Fondförvaltning använder i tillämpliga delar.

Läs mer om ansvarsfulla investeringar

Nya Världen

2019-06-30

 Fördelning
  %
Räntebärande   35 %
Aktier  65 %
Varav amerikanska aktier 20 %
Varav svenska aktier 10 %
Varav europeiska aktier 15 %
Varav japanska aktier   5 %
Varav asiatiska aktier 5 %
Varav tillväxtmarknadsaktier 10 %

Solvens rapportering

Rapport om solvens och finansiell ställning

Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

Försäkringsdotterbolagen är Länsförsäkringar Sak, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB, per den 31 december 2018.
Kapitalbas 23 485 Mkr
Kapitalkrav 11 742 Mkr
Kapitalkvot 200 %

 


Om Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Länsförsäkringar Liv förvaltar totalt 109 miljarder kronor fördelat på fyra bestånd: Nya Trad, Gamla Trad, Nya Världen och Försäkrad Pension. Verksamheten bedrivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att resultatet inte delas ut till ägarna utan stannar kvar hos bolagets kunder.


Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)
Organisationsnummer 516401-6627
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00