Länsförsäkringar Liv

Senaste finansiella rapporten

 

Jan-juni 2020 i korthet:

 • Länsförsäkringar Livs förvaltade kapital uppgick till 110 (114) Mdkr.
 • Resultatet uppgick till -2,1 (2,3) Mdkr.
 • Portföljernas avkastning under första halvåret påverkades negativt av oron på de finansiella marknaderna till följd av coronapandemin. Avkastningen uppgick till -1,9 procent i Nya Trad, +0,7 procent i Gamla Trad och -3,8 procent i Nya Världen.
 • Länsförsäkringar Livs kapitalkvot enligt Solvens II uppgick till 177 (211) procent.
 • Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader var oförändrade jämfört med föregående år och uppgick till 0,43 (0,43) procent.
 • Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 0,8 Mdkr. Totalt har ett försäkringskapital om 18,7 Mdkr villkorsändrats, vilket motsvarar 44 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring.
 • Hållbarhet är en integrerad del i Länsförsäkringar Livs portföljer. Gröna obligationer uppgick till 12,5 (5,0) Mdkr, motsvarande 11,4 procent av förvaltat kapital.

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2019.

Om Länsförsäkringar Livs finansiella rapportering

Länsförsäkringar Liv publicerar finansiell information minst fyra gånger om året, i form av årsredovisning och nyckeltalsrapporter och övrig information. Vi redovisar nyckeltal både för hela bolaget och för våra tre portföljer var och en för sig, så att du enkelt ska kunna följa hur ditt sparande utvecklas.

Mer information

 • Nyckeltalsrapport Q2 2020
 • Finansiella rapporter
 •  
 • Livförsäkring

 • Fakta

   

     
  Förvaltat kapital  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
  Nya Trad 25,0 Mdkr 23,7 Mdkr 25,0 Mdkr
  Gamla Trad 75,7 Mdkr 75,3 Mdkr 77,9 Mdkr
  Nya Världen 8,8 Mdkr 8,1 Mdkr 10,0 Mdkr
         
  Totalavkastning, från årets början 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
  Nya Trad -1,9% -7,2% 14,9%
  Gamla Trad 0,7% -1,4% 6,9%
  Nya Världen -3,8% -13,0% 17,6%
         
  Återbäringsränta  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
  Nya Trad 0% 4,0% 4%
  Gamla Trad 0% 3,0% 3%
         
  Konsolideringsgrad  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
  Nya Trad 108% 103% 112%
  Gamla Trad 110% 108% 111%
  **Från 31 mars 2020 tillämpar Länsförsäkringar Liv en ny konsolideringspolicy.      
  Kapitalkvot  2020-05-31 2020-03-31 2019-12-31
    177% 184% 211%

  Aktuella placeringsportföljer

 • Traditionell förvaltning

 • 2020-06-30

 •  Fördelning
    Nya Trad, % Gamla Trad, %
  Räntebärande   52 % 85 %
  Aktier  33 % 4 %
  Alternativa investeringar 9 % 5 %
  Fastigheter  6 % 6 %

  Nya Världen

 • 2020-06-30
 •  Fördelning
    %
  Räntebärande   31 %
  Aktier  69 %
  Varav svenska aktier 20 %
  Varav aktier tillväxtmarknader 6 %
  Varav aktier utvecklade marknader  43 %

  Solvens rapportering

 • Rapport om solvens och finansiell ställning

 • Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

  Försäkringsdotterbolagen är Länsförsäkringar Sak, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

  Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

  Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2019
 • Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2018

  Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

  Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

 • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB, per den 31 december 2019.
  Kapitalbas 27 980 Mkr
  Kapitalkrav 13 243 Mkr
  Kapitalkvot 211 %

  Om Länsförsäkringar Liv

 • Länsförsäkringar Liv förvaltar totalt 109 miljarder kronor fördelat på fyra bestånd: Nya Trad, Gamla Trad, Nya Världen och Försäkrad Pension. Verksamheten bedrivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att resultatet inte delas ut till ägarna utan stannar kvar hos bolagets kunder.
 • Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.
 •  
 • Mer information

 • Läs mer om Länsförsäkringar Liv
 • Finansiella rapporter
 • Hållbarhet inom Länsförsäkringar Liv
 • Mer om hur traditionell förvaltning fungerar

Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)
Organisationsnummer 516401-6627
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00