Försäkringstagarföreningen

Om Länsförsäkringar Livs försäkringstagarförening

Insyn och inflytande för försäkringstagare

Försäkringstagarföreningen bildades 2003 för att ge försäkringstagare i Länsförsäkringar Liv möjlighet att påverka och få insyn i Länsförsäkringar Liv samt ta tillvara försäkringstagarnas långsiktiga intressen för bästa möjliga utveckling på sitt sparande. Föreningens 54 medlemmar är själva försäkringstagare, valda av försäkringstagare. De arbetar oberoende från Länsförsäkringar Liv, med egen ekonomi.

Här hittar du föreningens stadgar

Vad gör föreningen?

Föreningen får löpande information om nya regelverk, utredningar och analyser som påverkar livförsäkringsbranschen och försäkringstagarna i Länsförsäkringar Liv. Föreningen arbetar även proaktivt och tar initiativ till egna utredningar. Försäkringstagarföreningen har även besökt Finansinspektionen för att göra det möjligt att påverka i ännu större utsträckning och även lämnat remissyttranden.

Varje år hålls minst två informationsmöten, där medlemmarna bjuds in och får föredragningar om nulägesanalyser, framtidsprognoser och information hur Länsförsäkringar Liv arbetar med att skapa bäst möjliga avkastning. Föreningens två invalda representanter i Länsförsäkringar Livs styrelse redogör för det strategiska arbetet.

Medlemmarna har en bred kompetens och bidrar engagerat genom diskussioner och grupparbeten på informationsmötena. Medlemmarna från de olika länsförsäkringsbolagen är också de lokala försäkringstagarnas röst och kanal till Länsförsäkringar Liv.

Exempel på vårt arbete

  • Egna utredningar för att bevaka försäkringstagarnas intressen till exempel vid försäljningen av Länsförsäkringar Fondliv till Länsförsäkringar AB.
  • Remissvar, exempelvis Livförsäkringsutredningen.
  • Råd och synpunkter i produkt och kundbrev när nyteckning av traditionell förvaltning stängdes till förmån för Nya Trad.
  • Remissyttrande och påverkan vid kontakter med Finansinspektionen.
  • Utredning om framtidsprognoser; ”Vad Länsförsäkringar Livs kunder kan förvänta sig inom 3-5 år”.

Mer om försäkringstagarföreningens arbete

Medlemmar

Försäkringstagarna representeras av 54 medlemmar, som utses genom direktval vart fjärde år. Varje länsförsäkringsbolag (23 stycken) har minst två medlemmar. Föreningsstämma hålls en gång per år, vanligen i maj.

Medlemmarna väljs för en mandatperiod om fyra år. Nästa val sker i februari-mars 2024.

Medlemslista 2020-2024

Styrelse

Försäkringstagarföreningens styrelse väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med stadgarna. Styrelsen ombesörjer även bland annat föreningens informationsmöten och föreläsningar.

Valberedning

Valberedningen nominerar försäkringstagare till valet av medlemmar i föreningen. Valberedningen lägger särskild vikt vid att medlemmar som föreslås ska vara representativa för försäkringstagarna och ha kompetens och erfarenhet i frågor av betydelse för livverksamheten. Valberedningen föreslår också representanter till Länsförsäkringar Livs styrelse.

Valberedningens ledamöter är medlemmar i försäkringstagarföreningen och väljs på en mandatperiod om fyra år.

Ledamöter i Länsförsäkringar Livs styrelse

Två ledamöter väljs till Länsförsäkringar Livs styrelse från föreningen. Dessa två utses av valberedningen på urval av befintliga medlemmar. För närvarande innehar Olof Wogén, Länsförsäkringar Blekinge och Lena Lilja, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän detta uppdrag.

Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv förvaltar cirka 108 miljarder kronor fördelat på fyra bestånd: Nya Trad, Gamla trad, Nya Världen och Försäkrad Pension. Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer. Det innebär ett kollektivt ansvar, överskott som uppstår i verksamheten går tillbaka till försäkringstagarna i form av återbäring och kundernas kapital täcker ett eventuellt underskott.

Läs mer

Några vanliga begrepp

Totalt förvaltat kapital är värdet på tillgångarna som Länsförsäkringar Liv förvaltar åt försäkringstagarna. Totalavkastning är ett mått på värdeförändringen av bolagets samtliga tillgångar. Den mäts i procentuell förändring under en viss tidsperiod och beror på underliggande tillgångars värdeutveckling, till exempel obligationer, aktier och fastigheter.

Hur kapitalet fördelas mellan aktier, räntebärande papper, fastigheter, krediter och hedgefonder.

Den räntesats som används vid beräkning av det garanterade pensionsbeloppet. Försäkringens garanterade värde räknas upp med den garanterade räntan som varierar mellan 3- 5 procent i Gamla Trad, före avdrag för skatt och driftskostnader. Den garanterade räntan för Nya Trad är 1procent.

Återbäringsräntor förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och innebär att du inte får avkastning direkt på placeringarna, utan att utfallet i kapitalförvaltningen som är högre än den garanterade nivån (garantiräntan) går tillbaka till försäkringstagarna. Resultatet jämnar ut avkastningen över tid och svängningarna på de finansiella marknaderna blir på detta sätt mindre kännbara för dig som kund. Återbäringsräntan varierar under försäkringstiden beroende på bolagets över – eller underskott och prognoser för framtida tillväxt. Även avgifter och skatt styr återbäringsräntan.

Solvensen visar värdet på tillgångarna i förhållande till det samlade värdet på de garanterade pensionsbeloppen. En solvensgrad på 100 innebär att tillgångarna precis täcker marknadsvärdet på garanterade åtaganden. En stark solvens ger större handlingsfrihet i kapitalförvaltningen, då går det att ha placeringar också med högre risk. Man brukar säga att solvensen är nyckeln till god avkastning.

I Gamla Trad och Nya Trad anger konsolideringsgraden förhållandet mellan fördelningsbara tillgångar och det samlade värdet på alla försäkringar. En konsolideringsgrad över 100 procent betyder att det finns överskott som över tid kan komma kunderna till godo. En viss buffert i form av konsolideringskapital bör dock alltid finnas för att inte negativa marknadsrörelser direkt ska påverka försäkringskapitalet och för att utbetalningsnivåerna inte ska behöva sänkas direkt under kortare perioder med låg kapitalavkastning. Konsolideringsgraden beräknas separat för Gamla Trad respektive Nya Trad.