Försäkringstagarföreningen

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om Länsförsäkringar Livs försäkringstagarförening

Insyn och inflytande för försäkringstagare

Försäkringstagarföreningen bildades 2003 för att ge försäkringstagare i Länsförsäkringar Liv möjlighet att påverka och få insyn i Länsförsäkringar Liv samt ta tillvara försäkringstagarnas långsiktiga intressen för bästa möjliga utveckling på sitt sparande. Föreningens 54 medlemmar är själva försäkringstagare, valda av försäkringstagare. De arbetar oberoende från Länsförsäkringar Liv, med egen ekonomi.


Vad gör föreningen?

Föreningen får löpande information om nya regelverk, utredningar och analyser som påverkar livförsäkringsbranschen och försäkringstagarna i Länsförsäkringar Liv. Föreningen arbetar även proaktivt och tar initiativ till egna utredningar. Försäkringstagarföreningen har även besökt Finansinspektionen för att göra det möjligt att påverka i ännu större utsträckning och även lämnat remissyttranden.

Varje år hålls minst två informationsmöten, där medlemmarna bjuds in och får föredragningar om nulägesanalyser, framtidsprognoser och information hur Länsförsäkringar Liv arbetar med att skapa bäst möjliga avkastning. Föreningens två invalda representanter i Länsförsäkringar Livs styrelse redogör för det strategiska arbetet.

Medlemmarna har en bred kompetens och bidrar engagerat genom diskussioner och grupparbeten på informationsmötena. Medlemmarna från de olika länsförsäkringsbolagen är också de lokala försäkringstagarnas röst och kanal till Länsförsäkringar Liv.

Exempel på vårt arbete

 • Egna utredningar för att bevaka försäkringstagarnas intressen till exempel vid försäljningen av Länsförsäkringar Fondliv till Länsförsäkringar AB.
 • Remissvar, exempelvis Livförsäkringsutredningen.
 • Råd och synpunkter i produkt och kundbrev när nyteckning av traditionell förvaltning stängdes till förmån för Nya Trad.
 • Remissyttrande och påverkan vid kontakter med Finansinspektionen.
 • Utredning om framtidsprognoser; ”Vad Länsförsäkringar Livs kunder kan förvänta sig inom 3-5 år”

Mer om försäkringstagarföreningens arbete


Medlemmar

Totalt 54 medlemmar från 23 distrikt

Försäkringstagarna representeras av 54 medlemmar, som utses genom direktval vart tredje år. Varje länsförsäkringsbolag (23 stycken) har minst två medlemmar. Föreningsstämma hålls en gång per år, vanligen i maj.

Medlemmarna väljs för en mandatperiod om tre år. Nästa val sker i februari-mars 2020.


Styrelse

Försäkringstagarföreningens styrelse väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med stadgarna. Styrelsen ombesörjer även bland annat föreningens informationsmöten och föreläsningar.

Peter Westher, Ordförande

Länsförsäkringar Kalmar

070-322 19 54
pewe54@live.se


Valberedning

Valberedningens uppgift

Valberedningen nominerar försäkringstagare till valet av medlemmar i föreningen. Valberedningen lägger särskild vikt vid att medlemmar som föreslås ska vara representativa för försäkringstagarna och ha kompetens och erfarenhet i frågor av betydelse för livverksamheten. Valberedningen föreslår också representanter till Länsförsäkringar Livs styrelse.

 

Mandatperiod

Valberedningens ledamöter är medlemmar i försäkringstagarföreningen och väljs på en mandatperiod om tre år. 


Magnus Müchler
Ordförande

Länsförsäkringar Norrbotten

076-98 88 82
magnus@muchler.se

Ledamöter i Länsförsäkringar Livs styrelse

Två ledamöter väljs till Länsförsäkringar Livs styrelse från föreningen. Dessa två utses av valberedningen på urval av befintliga medlemmar. För närvarande innehar Olof Wogén, Länsförsäkringar Blekinge och Lena Lilja, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän detta uppdrag.

Lena Lilja

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

0768-98 50 02
lena@riverside.nu


Kort fakta om Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är kundägt och har landets starkaste varumärke inom branschen för bank, försäkring och pension.

 • 23 lokala länsförsäkringsbolag som samverkar genom Länsförsäkringar AB
 • 3,8 miljoner kunder
 • 6 400 medarbetare
 • Marknadsandelar
  - Sakförsäkring, andel av inbetalda premier 30,3 procent
  - Liv- och pensionsförsäkring, premieinkomst tjänstepension exklusive avtal 19,2 procent
  - Bank, inlåning inom privatmarknad 4,9 procent
  - Fastighetsförmedling 12,1 procent
 • Fondliv, förvaltat kapital 128 mdr (31 december 2017)
 • Tradliv, förvaltat kapital 113 mdr
 • Bank, affärsvolym 563 mdr

Siffror per 30 september 2018

Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv förvaltar cirka 113 miljarder kronor fördelat på fyra bestånd: Nya Trad, Gamla Trad, Nya Världen och Försäkrad Pension. Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer. Det innebär ett kollektivt ansvar, överskott som uppstår i verksamheten går tillbaka till försäkringstagarna i form av återbäring och kundernas kapital täcker ett eventuellt underskott.

Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 1,9 mdr per 30 september 2018

Läs mer.

 


Såhär fungerar din pension

Pension är en del av din lön som du avstår, för att leva av när du inte längre arbetar. Antalet pensionärer blir fler, vi lever längre, den faktiska pensionsåldern sjunker och pensionen från det allmänna systemet blir vad den blir, till skillnad mot det gamla pensionssystemet. Tillväxt och löneutveckling i svensk ekonomi har betydelse för inkomstpensionen och premiepensionen påverkas av hur det går med aktiekurser och räntor.

Det gamla pensionssystemet var förmånsbaserat, det nya (sen mitten av 90-talet) är premie -och avgiftsbaserat. Hur stor den egna pensionen blir är svårt att veta, men vi har större möjligheter idag att själv påverka vår ekonomiska trygghet genom vilken förvaltning vi väljer.

Det är viktigt att du själv tänker igenom dina behov och tar hänsyn till din ålder, din familjesituation och hur du bor när du väljer pensionsförsäkring.

Det du sätter in till din pension går till sparandet till största del, men också för ekonomiska skydd som premiebefrielse, efterlevandeskydd och sjukförsäkring. En liten del går till försäkringsbolaget för kostnader de har för att förvalta och hantera din försäkring och ditt sparande. Ju mer skydd du vill ha ju mer kostar det, som ett ”katastrofskydd” om du och din familj hamnar i en besvärlig situation.

Pensionen består i huvudsak av tre olika delar: eget pensionssparande, tjänstepension och allmän pension. Här kan du läsa mer om de olika delarna och förstå skillnaderna mellan dem.

Eget pensionssparande

Vad du sparar själv.

För att få ett mindre gap mellan lönen och pensionen den dag du slutar jobbar är det bra att spara extra själv. Börja tidigt – en liten summa nu gör stor skillnad sen.

Läs mer.

pension-eget-sparande-555x300.png


Tjänstepension

Vad din arbetsgivare sätter undan.

Många arbetsgivare sätter undan till din pension i form av tjänstepension. Glöm inte att kolla att så är fallet, och sätt undan pengar själv om du är egenföretagare. Sparandet placerar du själv.

Läs mer.

pension-tjanstepension-555x300.png

Allmän pension

Vad staten sätter av åt dig.

Staten sätter av en del av din beskattade inkomst till din pension. En del av sparandet – premiepensionen – väljer du själv hur du vill placera.

Läs mer.

 

pension-premiepension-555x300.png


Traditionell förvaltning

Att ha en traditionell försäkring innebär att Länsförsäkringars kapitalförvaltare sköter placeringarna i aktier, räntebärande och alternativa tillgångar. Det är mer ett trygghetssparande än en placering. En jämn värdetillväxt eftersträvas. Du har en garanterad lägsta nivå på utbetalningen. Sparandet har två värden: garanterat värde (inbetalning, garanterad ränta, riskkompensation, antagna riskkostnader, antagna driftskostnader, antagen avkastningsskatt, utbetalning av avtalat belopp) och försäkringskapital (inbetalning, värdeutveckling, riskkompensation, avgifter för försäkringsskydd, administrationskostnader, avkastningsskatt, utbetalning). Om värdeutvecklingen av försäkringskapitalet är bättre än det garanterade värdet uppstår återbäring. Det garanterade värdet räknas upp med en garanterad ränta.

Nya Trad

Eftersom det under många år varit turbulent och osäkert på de finansiella marknaderna har de flesta svenska livförsäkringsbolagen tvingats förändra sitt utbud av garantiprodukter. Förutsättningarna och det historiskt låga ränteläget har gjort traditionell förvaltning – Gamla Trad - ogynnsamt, varför den stängdes för nyteckning 2011. Befintliga kunder med traditionell förvaltning – Gamla Trad- erbjuds en modernare produkt, Nya Trad, med lägre garanterad ränta men med bättre återbäringspotential eftersom portföljen kan vara flexibel och ger utrymme att investera i tillgångar som kan ge bättre värdetillväxt. Oberoende analyser visar att produkten är bra för de allra flesta kunderna. Gamla Trad har högre garanti 3-5 procent och lågt riskutrymme. Nya Trad har lägre garanti, 1 procent, men högre riskutrymme och möjlighet till bättre värdetillväxt. Ju högre solvens ju högre riskutrymme, läs mer under Solvens nedan. Kunderna väljer själv vad som passar bäst.

Läs mer om Nya Trad.


Några vanliga begrepp

Förvaltat kapital och totalavkastning

Totalt förvaltat kapital är värdet på tillgångarna som Länsförsäkringar Liv förvaltar åt försäkringstagarna. Totalavkastning är ett mått på värdeförändringen av bolagets samtliga tillgångar. Den mäts i procentuell förändring under en viss tidsperiod och beror på underliggande tillgångars värdeutveckling, till exempel obligationer, aktier och fastigheter.

Tillgångsallokering

Hur kapitalet fördelas mellan aktier, räntebärande papper, fastigheter, krediter och hedgefonder.

Garanterad ränta

Den räntesats som används vid beräkning av det garanterade pensionsbeloppet. Försäkringens garanterade värde räknas upp med den garanterade räntan som varierar mellan 3- 5 procent i Gamla Trad, före avdrag för skatt och driftskostnader. Den garanterade räntan för Nya Trad är 1procent.

Återbäringsränta

Återbäringsräntor förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag och innebär att du inte får avkastning direkt på placeringarna, utan att utfallet i kapitalförvaltningen som är högre än den garanterade nivån (garantiräntan) går tillbaka till försäkringstagarna. Resultatet jämnar ut avkastningen över tid och svängningarna på de finansiella marknaderna blir på detta sätt mindre kännbara för dig som kund. Återbäringsräntan varierar under försäkringstiden beroende på bolagets över – eller underskott och prognoser för framtida tillväxt. Även avgifter och skatt styr återbäringsräntan.

Solvens

Solvensen visar värdet på tillgångarna i förhållande till det samlade värdet på de garanterade pensionsbeloppen. En solvensgrad på 100 innebär att tillgångarna precis täcker marknadsvärdet på garanterade åtaganden. Solvensen i Länsförsäkringar Liv är 136 procent per sista september 2018. En stark solvens ger större handlingsfrihet i kapitalförvaltningen, då går det att ha placeringar också med högre risk. Man brukar säga att solvensen är nyckeln till god avkastning.

Kollektiv konsolideringsgrad

I Gamla Trad och Nya Trad anger konsolideringsgraden förhållandet mellan fördelningsbara tillgångar och det samlade värdet på alla försäkringar. En konsolideringsgrad över 100 procent betyder att det finns överskott som över tid kan komma kunderna till godo. En viss buffert i form av konsolideringskapital bör dock alltid finnas för att inte negativa marknadsrörelser direkt ska påverka försäkringskapitalet och för att utbetalningsnivåerna inte ska behöva sänkas direkt under kortare perioder med låg kapitalavkastning. Konsolideringsgraden beräknas separat för Gamla Trad respektive Nya Trad.