Miljö- och klimatansvar

Som försäkringsbolag, bank och fastighetsförmedlare kan vi bidra på flera olika sätt för att minska vårt och våra kunders miljö- och klimatavtryck. Det handlar både om det proaktiva och förebyggande arbetet genom vår rådgivning. Men vi behöver också fler samarbeten och skarpa riktlinjer för våra leverantörer för att säkra bättre hållbarhet i skaderegleringen, och ett större fokus på affärsutveckling för att hitta fler möjligheter till bättre, lokala och mer hållbara tjänster.

Fossilfria investeringar och kapitalplaceringar

Vårt viktigaste miljöarbete ligger i att vi begränsar och anpassar oss till de klimatförändringar som sker. Det gör vi genom att samverka och dela med oss av kunskap kring var man kan bygga och bo i framtiden och vilka risker vi väljer att införsäkra med hänsyn till översvämningar och t.ex. skogsbränder. Här har vi vårt skadeförebyggande arbete som en viktig del. För du vet väl att ett en normalstor villa som brinner ned släpper ut ca 25 ton koldioxid och en vattenskada i ett badrum i genomsnitt innebär 300 kg koldioxidutsläpp? 

Den bästa skadan är förstås den som aldrig sker. Vår kommunikation med våra kunder och vårt lokalsamhälle är en viktig insats i detta arbete. En skada påverkar ju inte bara människor och ägodelar – den påverkar också miljön och klimatet i stort. Både genom direkta utsläpp i samband med exempelvis en brand men också eftersom saker skadas och på olika sätt måste lagas eller kasseras. Att hjälpa kunderna att se till att skadan aldrig inträffar är därför en av våra viktigaste insatser för att minska den negativa påverkan på klimatet. Kan vi minska risken för att människor och deras hem far illa gör vi samtidigt ett viktigt miljö- och klimatarbete. Den bästa branden är den som aldrig startar och bränder går ofta att förebygga.

Att ha rätt utrustning hemma är viktigt, men det är också nödvändigt med kunskap. Därför informerar och utbildar vi kontinuerligt våra kunder i skadeförebyggande syfte. Våra Friskkontroller av hus är även det en del av vårt skadeförebyggande arbete. Under de senaste två åren har vi kontrollerat nästan 6 500 hus runt om i länet och upptäckt brister som kan leda till skador i framtiden, men som nu kan åtgärdas i tid.

Ett effektivt verktyg för att säkerställa kvalitet och minsta möjliga negativ klimat- och miljöpåverkan i skaderegleringsarbetet på motorförsäkringssidan, är vår miljö- och kvalitetscertifiering. Certifieringen följs upp årligen med löpande stickprovskontroller.

Vi gör också egna rullande efterkontroller för att säkerställa att man följt de anvisningar vi har ställt upp. Certifieringen är ett bra sätt att motivera våra samarbetspartners att vara extra noga i sin egen uppföljning, men också till att ständigt förbättra sitt kvalitets- och hållbarhetsarbete eftersom kontrollresultatet ligger till grund för mängden framtida uppdrag från oss.

Under 2021 hoppas vi kunna stärka hållbarhetsprestandan ännu mer genom att utöka med fler aspekter och områden i våra kontroller. Bland annat vill vi även skapa en översyn av värmeåtervinning, belysning och sopsortering. Inom skadereglering har vi också jobbat hårt för att minska resursanvändningen och öka kvaliteten i alla skadeärenden. Cirkulär reparation är något vi vill skala upp då det både sparar resurser och energi samtidigt som det hjälper oss att minska vår påverkan på klimat och miljö.

Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, har vi tagit fram beräkningar på klimatutsläpp för motorskador baserat på olika typskador samt räknat på vilken besparing som är möjlig att göra genom att reparera istället för att byta till nytt, samt använda begagnade reservdelar istället för nya. De pekar mot att besparingar så stora som 80 procent är möjliga.

Baserat på IVL:s siffror har vi gjort egna beräkningar som visar att vi inom länsförsäkringsgruppen med ökad användning av begagnat och plastreparationer kan minska koldioxidutsläppet vid reparationer av våra kunders bilar med 700 ton per år. 

Exempel på bolagsengagemang

Under 2020 anslöt vi oss till Uppsala klimatprotokoll –där vi tillsammans i ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar valt att samarbeta för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.

Tillsammans har vi antagit Klimatfärdplan Uppsala som ska resultera i en konkret vägledning för att fasa ut fossila bränslen lokalt till 2030, och påbörja arbetet med de innovationer och s ystemskiften som krävs för ett klimatpositivt samhälle. Inom ramen för detta tittar vi just nu på olika sätt att öka återvinningen av byggmaterial genom cirkulära materialflöden. 

Under året har vi också arbetat metodiskt med förebyggandet av naturskador och klimatanpassningar för länet, men även med större och mer strategisk samverkan mellan länets olika aktörer för att skapa beredskap för skogsbränder. Att förhindra och stoppa en skogsbrand i tidigt skede och därmed undvika skador på skog, djur, människor och fastigheter är värt väldigt mycket, och vår erfarenhet säger oss att större skogsbränder ofta kräver mer resurser än de räddningstjänsten har tillgång till. Här fyller länets lantbrukare och gårdarnas gödseltunnor en viktig funktion.

Gödseltunnor kan nämligen vara en avgörande resurs vid bränder – både för att blötlägga terräng men också för att försörja räddningstjänstens slangsystem. Men för att bli effektiva måste gödseltunnorna förses med både  strålmunstycken och kopplingar, och det krävs samverkan och en beredskapsplan mellan den lokala räddningstjänsten, länets lantbrukare och entreprenörer.

Länsförsäkringar Uppsala är en del av samarbetet och hjälper till med det ekonomiska stödet för inköp av tillbehören till de lantbrukskunder som har ställt sina gödseltunnor till förfogande.

Under åren har vi tillsammans med representanter från byggsektorn och kommunen diskuterat behovet av att ställa om och anpassa byggnader för att minska risken för skada vid skyfall och översvämningar.

Exempelvis har det långsiktiga perspektivet i byggplaneringen med hänsyn till klimatförändringarna lyfts.


Vi har också diskuterat vikten av kommunens medborgarinformation kring ansvarstiden på 10 år för ett bygglov, för att motverka en felaktig bild av tryggheten på lång sikt. 

Det är en ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige och där Länsförsäkringar Uppsala är en aktiv medlem. Under året har föreningen bland annat genomfört kurser och utbildning inom området heta arbeten för olika verksamheter och brandskyddsutbildning för bostadsrättsföreningar. 

Hållbarhetslöften

Tillsammans med flera andra företag och organisationer signerade vi 2019 hållbarhetslöften i det regionala programmet "Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimat-påverkan".

  1. Ökad gång och cykling.

  2. Fossilfri arbetspendling och möteskultur.

  3. Underlätta för besökare, kunder och föreningsaktiva att resa fossilfritt.

  4. Fossilfria tjänstefordon.

  5. Minska klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt.

  6. Inspirera till klimatsmarta val.

  7. Utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare.