Ansvarsfulla kundrelationer och affärer

Våra kunders liv och framtid i Uppsala län står i centrum för vår affär. Det betyder att allt vi gör ska ge värden både nu och på längre sikt. Vi tar fram erbjudanden som skapar trygghet och möjligheter redan idag och som samtidigt skapar förutsättningar för en bättre framtid för kunden, länet och världen.

Klimatfrågan

Klimatfrågan är en av de viktigaste utmaningarna att hantera i vår affär eftersom den innehåller en dubbel risk för våra kunder. Dels betyder den ökad risk för extrema väderhändelser med påföljande skador på liv och egendom, dels innebär ägande i fossilberoende företag en finansiell risk. 

Under 2020 fastslog vi att vi som nästa steg i vår investeringsstrategi – med syfte att linjera med Parisöverenskommelsens 1,5°-mål – ska sätta upp ett långsiktigt klimatmål för hela verksamheten. Vår resa mot 1,5° kommer kräva fokus på framtidssäkrade investeringar samtidigt som vi fortsätter att driva på arbetet med ett minskat klimatavtryck i det befintliga innehavet.

Vi anser att vårt ansvar är att göra investeringar som är ansvarsfulla både strikt ekonomiskt men också ur ett hållbarhetsperspektiv, och det är vår övertygelse att bolag som driver omställningen mot ett fossilfritt samhälle på längre sikt också kommer att skapa bättre avkastning. Vi har redan jobbat systematiskt och omfattande med att fasa ut fondinnehav motsvarande 490 miljoner i fossila bränslen i våra portföljer. Istället har vi satsat på investeringar i gröna obligationer, hälsa och förnybar energi.

Fyra gånger om året screenar vi de bolag vi investerar i. I de fall vi till exempel ser att en viss del av omsättningen kommer från kontroversiella verksamheter för vi en dialog med förvaltaren eller fondbolaget för att åstadkomma en förändring. Får vi inte något gehör för våra åsikter eller inte ser någon
möjlighet till dialog, avyttrar vi innehavet.

Ansvarsfull försäljning och rådgivning

Vi jobbar för våra kunders trygghet, både genom vårt erbjudande och vårt bemötande. Ansvarsfull försäljning och rådgivning är de viktigaste delarna i vår affär. Vår målsättning är att alltid dela relevant information på ett så tydligt och lättillgängligt sätt som möjligt

Ökat konsumentskydd

Våra kunder ska känna sig säkra på att deras integritet inte kränks. Inte minst till följd av den digitala omställningen vi och samhället är en del av, men också på grund av utvecklingen av ny teknik och nya regelverk. Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer stora krav på oss som organisation och på våra medarbetare, men i grund och botten handlar det om ett gott konsumentskydd och är ett viktigt hållbarhetsarbete.

Krav på leverantörer

Våra leverantörer är helt avgörande för den kvalitet vi kan erbjuda och det hållbarhetsansvar vi kan ta. Därför har vi en egen miljö- och kvalitetscertifiering. Den används bland annat gentemot våra bilverkstäder där de flesta leverantörer idag är certifierade. Här har vi genom ställda krav och aktiv uppföljning lyckats få ner våra medeltorktider, t.ex. från ca 40 till 23 dagar vid en vanlig vattenskada. Detta i sin tur innebär lägre kostnader, lägre elförbrukning, kortare ledtider, och nöjdare kunder.

Affärsetik och antikorruption

Som aktör inom bank och försäkring riskerar vi att utnyttjas för bedrägeri, penningtvätt samt finansiering av terror och annan brottslig verksamhet. Bank och försäkringsbranschen lyder under strikta regler och lagkrav som finns till för att minimera riskerna och skydda kunderna.

Vi har effektiva rutiner för att följa gällande regler och förebygga dessa risker i vår verksamhet. Vi motverkar oegentligheter och korruption genom att öka medvetenheten om de risker som finns. För att fånga upp oegentligheter i verksamheten har vi också en visselblåsarfunktion.

Lokal kapitalportfölj med hållbara start-ups

Sedan 2017 har vi arbetat med att stötta utvecklingen i det lokala näringslivet
genom att investera i lokala hållbara start- ups.  Hittills har vi investerat i ett tiotal start- ups på ett värde uppemot 19 miljoner kronor. Våra urvalskriterier för att investera i den här typen av bolag är att verksamhetens affärsidé bidrar till FN:s globala mål på ett eller annat sätt. Det kan till exempel handla om solenergi eller vattenrening. Vi går in tidigt och investerar i affärsidéer som vi ser en stark potential i, och där vi har en gemensam syn med ägarna på företagets utveckling

Vi är dessutom partner till Uppsala Innovation Center, UIC, som är en företagsinkubator och Connect Uppsala, som är ett investerarnätverk för entreprenörer. Flertalet av de investeringar Länsförsäkringar Uppsala gjort i den lokala portföljen kommer från dessa organisationer. Vi samarbetar med dessa organisationer på olika sätt. Bl.a. delar vi ut pris till årets hållbara start- up på 25.000 kronor.