Om vi inte är överens

Länsförsäkringar Stockholm ägs av våra kunder och det är därför extra viktigt att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende.

Om vi inte är överens

Såhär går en omprövning till

Vi omprövar naturligtvis vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Enklaste och snabbaste sättet är att du vänder dig till den person som handlagt ärendet.

1. Be din handläggare titta på ärendet igen - omprövning

De flesta frågetecken brukar kunna rätas ut vid ett personligt samtal, så kontakta i första hand din handläggare.

Speciellt vid skadeärenden:
Gäller frågan ekonomisk värdering i ett skadeärende, kan du i vissa fall begära en opartisk värdering i enlighet med villkoren. Läs mer i försäkringsvillkoren.

2. Be handläggarens chef titta på ärendet - överprövning

Om du ändå inte är nöjd med beslutet eller hanteringen av ärendet kan du be att handläggarens chef prövar ärendet.

3. Be om omprövning i Klagomålsnämnden

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos handläggaren eller handläggarens chef kan ditt ärende omprövas i vår Klagomålsnämnd. Följande ärenden prövas inte i Klagomålsnämnden:

  • Ansvars- och vållandefrågor (inklusive trafik)
  • Tilltrosfrågor
  • Värderingsfrågor
  • Ärenden som rör TFF-krav
  • Ärenden som enligt branschöverenskommelse eller försäkringsvillkor ska prövas på annat sätt (t.ex. Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd, Personförsäkringsnämnden och Trafikskade-nämnden).
  • Bank- och livärenden

För att få ditt ärende omprövat i Klagomålsnämnden, så skicka följande information till klagomalsnamnden@lansforsakringar.se

  • Märk ärendet med ditt namn, försäkringsnummer och skadenummer
  • Specificera vilket beslut du önskar få omprövat
  • Skriv ett underlag med information om varför du tycker att beslutet är felaktigt

Vill du hellre skriva brev skickar du det till Klagomålsnämnden;

Klagomålsnämnden 
Länsförsäkringar Stockholm 
169 97 Solna

Klagomålsansvarig

Om du har några frågor angående vår klagomålshantering är du välkommen att kontakta vår Klagomålsansvarig Anna Grönkvist:

Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm

Domstol

Om du fortfarande inte är nöjd kan ni även vända er till domstol för att få ärende prövat. Har ni en rättsskyddsförsäkring kan vi ersätta era ombudskostnader. Då betalar ni enbart självrisken.

Tvist om värdet av vissa skador kan i vissa fall hänskjutas till avgörande genom skiljedom. 

Rättsskyddsärenden

Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågorwww.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20.