Länsförsäkringsgruppen

Länsförsäkringsgruppen är varken i praktisk eller juridisk mening en koncern. Vart och ett av de 23 länsförsäkringsbolagen är självständiga bolag som lämnar egna rapporter och huvuddelen av sakförsäkringsaffären inom länsförsäkringsgruppen tecknas direkt av länsförsäkringsbolagen.

Inom Länsförsäkringar AB bedrivs viss sakförsäkringsaffär samt affär inom bank, liv och fondliv. Dessutom finner du här, under Länsförsäkringsgruppen, ackumulerade siffror för de 23 länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringsgruppen har omkring 3,9 miljoner kunder och sysselsätter cirka 8 500 medarbetare.

Senaste finansiella rapporten

Januari - juni 2023

Perioden i korthet

  • Resultat före skatt i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 5 509 (-5 814) Mkr, med en kapitalavkastning på 5 498 (-8 291) Mkr.
  • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 1 018 (3 122) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med drygt 4 procent till 16 761 (16 086) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 100,9 (84,2).
  • Länsförsäkringar AB-koncernens resultat före skatt ökade till 2 020 (1 474) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12 (9) procent.
  • Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsverksamhet rapporterade ett resultat före skatt om 384 (586) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade med 6 procent till 4 375 (4 129) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 93,3 (85,8).
  • Länsförsäkringar Bankkoncernens resultat före skatt ökade till 1 130 (953) Mkr. Räntenettot ökade med 49 procent till 3 515 (2 362) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,6 (7,6) procent.
  • Länsförsäkringar Fondlivs resultat före skatt ökade till 759 (463) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 9 553 (10 525) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna uppgick till 1 029 (1 084) Mkr.
  • Länsförsäkringar Livs resultat ökade till 2 860 (-2 237) Mkr.

Uppgifter inom parentes avser motsvarande period 2022.

Läs hela länsförsäkringsgruppen Delårsöversikt januari-juni 2023

Rapportdatum 2023
  Rapport
16 februari Årsöversikt i sammandrag 2022
17 mars Årsöversikt 2022
31 augusti Delårsöversikt januari-juni 2023

Länsförsäkringsgruppens finansiella rapporter

Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar AB - A/Stable  

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt. 

 Läs mer om rating

Om länsförsäkringsgruppen

23 länsförsäkringsbolag i samverkan

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga, kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringsgruppen bygger på tilltro till den lokala närvaron.

Genom de lokala länsförsäkringsbolagen erbjuder länsförsäkringsgruppen ett brett utbud av försäkringar, banktjänster och andra finansiella lösningar, för såväl privatpersoner som företag och lantbruk. Kundkontakterna sker på de lokala länsförsäkringsbolagen, och det är också där man fattar beslut som är viktiga för våra kunder.

Lokal närvaro, lokal beslutskraft

Utgångspunkten är den lokala närvaron och beslutskraften. Lokal beslutskraft i kombination med gemensamma muskler skapar ett verkligt mervärde för kunderna. Grundläggande är en långsiktig omsorg om kundernas pengar. Det finns inga externa aktieägare utan det är kundernas pengar som förvaltas. Detta synsätt präglar hela verksamheten.

De lokala länsförsäkringsbolagen samverkar genom Länsförsäkringar AB, som utgör navet i länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringar AB:s uppdrag är att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, arbeta med gruppens strategiska utvecklingsarbete och sköta service inom områden som ger skalfördelar och effektivitet för ägarna – de 23 länsförsäkringsbolagen.

Tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringsgruppen är i juridisk mening inte en koncern, utan en federation.

Lansforsakringsgruppen-organisation-555xvalfri.png