Länsförsäkringar Fondliv

Senaste finansiella rapporten

Årsredovisning 2022

2022 i korthet

  • Länsförsäkringar Fondliv är marknadsledande på fondförsäkringsmarknaden för individuell tjänstepension med marknadsandel på 26 procent, mätt i premieinkomst.
  • Förvaltat kapital minskade till 198 (225) Mdkr, främst på grund av minskad avkastning till följd av en svag börsutveckling.
  • Totala premieinkomsten uppgick till 18,4 (24,7) Mdkr, där inbetalda premier ökade med 8 procent.
  • Resultatet minskade till 557 (598) Mkr, främst på grund av lägre intäkter till följd av en svag börsutveckling.
  • Tillsammans med livverksamheten i de 23 länsförsäkringsbolagen uppgick det totala resultatet till 713 (975) Mkr.
  • Kundernas genomsnittliga fondavkastning under 2022 uppgick till -14,9 (24,0) procent.
  • Under 2022 lanserades tretton nya fonder i fondförsäkringsutbudet. Tio fonder ersattes med fonder med högre hållbarhetsnivå och avkastningspotential.
  • 99 procent av kundernas totala fondkapital utgörs av fonder som främjar hållbarhet eller har hållbarhet som mål enligt klassificeringen i EUs förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.
  • Garantiförvaltningens avkastning uppgick till -9,2 (17,0) procent och förvaltat kapital uppgick till 5,5 (5,7) Mdkr.

Uppgifter inom parantes avser helår 2021.

Läs hela Årsredovisningen 2022

Mer information

Rapport om solvens och finansiell ställning

Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Först beskrivs hela försäkringsverksamheten, på gruppnivå. Därefter följer i tur och ordning beskrivningar av verksamheterna i moderbolaget Länsförsäkringar AB följt av Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2022

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2021

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2020

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2019

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB, per den 31 december 2022.
Kapitalbas 12 850 Mkr
Kapitalkrav 7 864 Mkr
Kapitalkvot

163 %

 

 

Om Länsförsäkringar Fondliv

Erbjuder pensionssparande inom tjänstepension

Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäkringsgruppens fondförsäkringsbolag och dotterbolag till Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar Fondliv erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension. Genom Länsförsäkringar Fondliv erbjuds fondförvaltning, garantiförvaltning och riskförsäkring inom personriskområdet.

Vår garantiförvaltning är ett komplement till fondtorget för kunder som vill ha en uttalad garanti gällande inbetalda premier. Länsförsäkringar Fondlivs produkter distribueras via länsförsäkringsbolagen och oberoende försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,9 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

För mer information

Hållbarhet inom Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB (publ) 

Organisationsnummer 516401-8219
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00