Transportöransvars­försäkring
Transportöransvars­försäkring

Transportöransvars­försäkring

Skydd för transportörer och speditörer vid skadeståndskrav

  • Anpassad för åkerier och speditörer
  • Minska risken att bli skadeståndsskyldig
  • Snabb kontakt och lokal kännedom

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Försäkring om du blir skadeståndsskyldig

Du som är transportör eller speditör och har tagit hand om annans gods löper risken att bli skadeståndsskyldig om godset skadas, minskas, förloras eller försenas. Ansvaret som gäller från mottagande till utlämnande, och även om ansvaret är begränsat kan kravet uppgå till betydande summor.

Vi hjälper dig att ta fram den transportöransvarsförsäkring som just du behöver i din verksamhet. I vårt åtagande ingår att utreda om ansvar föreligger och vid vållande betala skadestånd till den som har rätt till ersättning. Faktorer som påverkar priset är bland annat omsättning, geografiskt område, typ av fordon, vad som transporteras, skadehistorik och vald självrisknivå. Fyll i vår analysblankett så får du ett prisförslag.

Kontakta oss

Analys -Transportör-och speditöransvarsförsäkring

Om du råkar ut för ett skadeståndskrav

Transportöransvarsförsäkring för åkerier

Transportörer som hanterar eller fraktar gods för annans räkning har ett ansvar för att godset inte skadas eller kommer bort. Ansvaret regleras i lagar, konventioner, standardavtal och försäkras genom en transportöransvarsförsäkring.

Transportöransvarsförsäkringen kan köpas genom ett tillägg till Åkeriförsäkringen eller som ett tillägg till Lastbilsförsäkringen. För större åkerier och åkerier som lejer in underåkare kan vi skräddarsy en lösning för era behov.

Speditöransvarsförsäkring

Speditörer har en mångskiftande roll och kan sköta allt från samlastning och containertransporter till terminalverksamhet och integrerade transporter. Detta ställer specifika krav på försäkringsskyddet. Utifrån speditörernas olika verksamheter, storlek med mera skräddarsyr vi försäkringslösningar för varje företag.

Ansvar enligt NSAB 2015

Transportbranschen ligger i framkant av utvecklingen. I många fall gör en transportör idag mycket mer än att transportera gods. Ditt ansvar enligt NSAB 2015 ser därför olika ut beroende på ditt uppdrag, din roll i uppdraget och vad som går fel. Vi tar här upp några exempel:

Om du avtalat om att utföra transporten ansvarar du för:

  • skada på godset,
  • förlust av godset,
  • försening vid leverans och hämtning av gods.

Om du och din kund har avtalat om, eller om skadan uppstår under, ett specifikt transportsätt så styrs ditt ansvar av de bestämmelser som gäller för just det transportsättet. Har du till exempel avtalat om en transport med lastbil inom Sverige så är det Lag om Inrikes Vägtransport som styr ditt ansvar även om ni har avtalat om NSAB 2015. Det betyder alltså att den ansvarsbegränsning som finns i NSAB inte alltid blir de 8,33 SDR*/kg som anges i texten.

Om du inte kan slutföra transporten har du en vårdplikt för godset, och i dessa fall kan du inte begränsa ditt ansvar på samma sätt som när godset är under transport. Det innebär till exempel att du inte är skyddad av viktbegränsningarna.

De flesta speditörerna i Sverige är enligt NSAB transportörer, eftersom de fakturerar i eget namn och åtar sig ett transportuppdrag. Om du enbart förmedlar transportuppdrag är ditt ansvar mer begränsat. Då ansvarar du bara för dina egna anställda och för att du visar omsorg när du förmedlar uppdraget, med andra ord att du väljer en pålitlig undertransportör.

Om uppdraget gäller ett lagringsuppdrag

Om du utför ett rent lagringsuppdrag finns det ytterligare ansvar och begränsningar att vara uppmärksam på och du bör därför säkerställa att ditt ansvar mot kund överensstämmer med ditt försäkringsskydd.

Mellanlagring av gods under transport ses som del av transport enligt punkten ovan.

Om uppdraget gäller övriga logistiktjänster

Om uppdraget innebär att du utför andra logistiktjänster är ditt ansvar för skada, förlust eller försening samma som vid transport. För annan förlust är ditt ansvar begränsat till 100 000 SDR* per uppdrag.

Om du bara förmedlar logistiktjänsterna är ditt ansvar för skada, förlust eller försening av gods detsamma som vid förmedling av transport. För all annan förlust är ditt ansvar begränsat till ett belopp motsvarande fem gånger den avtalade kostnaden för uppdraget.

* SDR – Special Drawing Rights, fiktiv valuta och motsvarar ca SEK 11.

Vill du anmäla en skada? Gör din skadeanmälan här

Frågor och svar om transportöransvarsförsäkring