Kundolycksfallsförsäkring

Den här försäkringen är till för dig som säljer varor eller tjänster på gården. Det kan till exempel vara en gårdsbutik, servering eller självplockning av bär.

Försäkra dina kunder

Om oturen är framme kan kunden drabbas av ett olycksfall under besöket hos dig. Även om du inte alltid är juridiskt ansvarig så kan det moraliska ansvaret kännas tungt om det skulle inträffa en allvarlig olycka.

Med den här försäkringen har du ett ekonomiskt skydd som gäller för kunder under besöket hos dig. Förutsättningen är att kunden besöker gården eller företaget för att köpa varor eller tjänster som du erbjuder genom din gård.

Kontakta oss för att teckna försäkringen

Hur gäller försäkringen?

Försäkringen betalar ersättning både vid medicinsk och ekonomisk invaliditet om en kund skadar sig vid ett olycksfall.

Med invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, så kallad medicinsk invaliditet, eller att arbetsförmågan för framtiden minskats med minst 50 procent till följd av skadan, så kallad ekonomisk invaliditet.

Korta fakta om kundolycksfallsförsäkringen

  • Om du har mer än 25 kunder vid ett och samma tillfälle måste du betala ett tilläggspris.
  • Från och med det år den skadade fyller 56 år minskar försäkringsbeloppet med fem procentenheter per år. Försäkringsbeloppet blir aldrig lägre än 25 procent.
  • Du kan få ersättning för kostnader i maximalt fem år efter olycksfallet.

Mer information