Nyligen avslutade och tidigare forskningsprojekt

Här hittar du nyligen avslutade forskningsprojekt och även äldre projekt som Forskningsfonden finansierat. De är ordnade efter sin forskningsinriktning.

Transparenta algoritmer i försäkringsbranschen

Beslut som fattas av maskiner kan öka produktivitet och konkurrenskraft, skapa mer individanpassade tjänster och analyser samt kompensera för brister i mänskligt beslutsfattande. De för även med sig en del nya och svårhanterliga problem inte minst för att maskininlärda system är beroende av sina konstruktörers beslut, regler och design samt av sammansättning och brister hos inlärningsdata. Att skapa mer transparenta algoritmer för maskininlärning är därför inte bara ett intressant forskningsområde, utan i många fall en nödvändighet för att kunna dra nytta av digitaliseringen fullt ut.

Projektet syftar till dels att utveckla metoder för mer transparent användning av algoritmer i försäkringsbranschen, dels till att undersöka konsekvenserna av ökad transparens. För i allt från livförsäkringar för enskilda till cyberförsäkringar för företag finns etiska dimensioner. När människor tas bort från beslutsprocessen ökar behovet av att förstå hur algoritmerna fungerar och på vilka villkor de tar sina beslut. Forskarna ska även studera vilka etiska krav som kan ställas på algoritmerna samt undersöka hur mycket enskilda programmerare påverkar utfallet och transparensen i algoritmbaserat beslutsfattande.

Projektledare: Ulrik Franke, senior forskare, tekn dr vid Software and Systems Engineering Laboratory (SSE) på RISE SICS. 

Se filmen om projektet

Transparenta algoritmer i försäkringsbranschen - slutrapport

Nudging my future self: beteende-ekonomiska studier av yngres finansiella beslut

Syftet är att identifiera psykologiska mekanismer bakom yngres riskfyllda ekonomiska/finansiella val på lång och kort sikt samt att bidra med kunskap för att utforma policies och interventioner (”nudges”) för att underlätta sunt ekonomiskt beslutsfattande bland unga. Målet är helt enkelt att hjälpa unga att fatta bättre och mer långsiktiga beslut vad gäller privatekonomi.

Nudging my future self – projektrapport

Se filmerna om nudging:

Nudging, Fel fokus
Nudging, O-fokus
Nudging, Självfokus

Tillitens geografi: Lokalsamhälletillit i ett Sverige i förändring

Flera trender pekar idag på utmaningar mot den tidigare stabila tilliten i Sverige. Såväl ojämlikhet som arbetslöshet är koncentrerad till vissa områden som kännetecknas av ökande boendesegregering och ökad mångfald. Projektets syfte är att upprepa Tillitsbarometern, en befolkningsundersökning som genomförts av Statistiska centralbyrån 2009 och 2017.

Med förnyade omgångar av Tillitsbarometern blir det möjligt att inte bara fånga variation inom Sverige utan även förändring över tid. Projektet har som utgångspunkt att studera lokalsamhälletillit i 36 kommuner och stadsdelar i Sverige.

Projektledare: Professor Lars Trägårdh, Institutionen för Socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Tillitens geografi - Projektrapport
Tillitens geografi - Slutrapport

Ömsesidighet i den svenska försäkringsmodellen, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

Syftet med forskningsinitiativet är att skapa och sprida kunskap om de ömsesidiga bolagens arbetssätt och betydelse för samhället, med särskilt fokus på bank- och försäkringsområdet. Skandia, Folksam och Länsförsäkringar finansierar gemensamt projektet.

Ansvarig forskare Mats Larsson.

Läs forskningsrapporten

Slutrapporter

Här hittar du slutrapporter från tidigare forskningsprojekt som Forskningsfonden finansierat. Rapporterna är ordnade efter sin forskningsinriktning.

T1.19 Test av cykellysen -Development and evaluation of methods comparing bicycle light features

Slutrapport P1.14 Utveckling och implementering av förbättrade testmetoder för cykelhjälmar

Slutrapport P10.11 Äldre som cyklister –mobilitet eller fördärv

Slutrapport P10.12 Uppmärksamhet hos bilförare i möte med oskyddade trafikanter del 2 synbarhet och avläsning av cyklisters intentioner

Slutrapport P10.13 Kartläggning av personskadeolyckor med fyrhjulingar på väg

Slutrapport P11.11 Fördjupning av kunskaper kring orsaker till mopedolyckor och grupptillhörighet bland unga mopedister

Slutrapport P11.12 Cykelolyckor och cykelsäkerhet - ett pilotprojekt med fördjupad analysmetodik i en definierad lokalbefolkning

Slutrapport P11.13 Studie av fyrhjulingars köregenskaper

Slutrapport P12.11 Föräldrars roll när det gäller ungdomars mopedsäkerhet

Slutrapport P12.12 Säkrare sidområden från ett MC-perspektiv

Slutrapport P12.13 Statistikinsamling och automatiskt olyckslarm för trafik med fyrhjulingar via en smartmobilplattform

Slutrapport P13.11 Cyklisters olyckor och skador –en fördjupad analys

Slutrapport P13.12 Modellering av cyklisters beteenden i konfliktområden

Slutrapport P13.13 Fyrhjulingar – arbetsfordon med skadeproblematik. En studie om riskacceptans och attityder

Slutrapport P14.11 Hur skyddar en cykelhjälm

Slutrapport P14.12 Var sker motorcykelolyckorna

Slutrapport P3.18 Provning av cykeldubbdäck

Slutrapport P6.12 Dubbdäck på cykeln - ett sätt att vintertid minska singelolyckorna bland cyklister

Slutrapport P7.10 Trafikolyckor med traktorer –trafiksäkerhet med fokus på de yngre och de äldre förarna

Slutrapport P7.12 Cyklisters trafiksäkerhet på landsbygd

Slutrapport P8.12 Inverkan av mobil IT på cyklisters uppmärksamhet

Slutrapport P8.13 Syns jag bättre med gult glas - En studie om motorcyklisters synbarhet i trafiken

Slutrapport P9.11 Uppmärksamhet hos bilförare i mötet med oskyddade trafikanter

Slutrapport P9.13 Fyrhjulingsförarnas beteende och felbehandlingar

Kontakt

Mejla oss på forskning@lansforsakringar.se