Gröna obligationer

Gröna obligationer

Read in english below

Länsförsäkringar Banks ramverk för gröna obligationer är ett starkt och detaljerat ramverk som ger möjlighet att emittera gröna obligationer från Länsförsäkringar Bank och från Länsförsäkringar Hypotek (seniora icke-säkerställda obligationer, såväl preferred som non-preferred, samt säkerställda obligationer).

För obligationer som ges ut under ramverket, utgörs de bakomliggande tillgångarna av lån i bankkoncernen. Ramverkets gröna lånekategorier avser att reflektera de tekniska granskningskriterierna som stipuleras i EU:s taxonomi så väl som möjligt. De gröna lånekategorierna inkluderar: bolån till kunder med gröna och energieffektiva bostäder (baserat på EU-taxonomins definition av de 15% bästa byggnaderna nationellt), lån för hållbart skogs- och jordbruk, lån för förnyelsebar energiproduktion och lån för transportmedel med lågt klimatavtryck.

Det gröna obligationsramverket är i linje med Green Bond Principles, vilka publicerades i juni 2021 av International Capital Market Association (ICMA). Sustainalytics har gjort en oberoende utvärdering och avgivit en ”second-party opinion” som bekräftar att ramverket är i enlighet med ICMA:s Green Bond Principles.

Länsförsäkringar Bank har ambitionen att emittera sin första gröna obligation under 2022, och har med det nya gröna ramverket en god kapacitet för att fortlöpande emittera gröna obligationer.

Länsförsäkringar Bank har haft som ambition att koppla sitt hållbarhetsarbete även mot hållbar finansiering, i syfte att ytterligare stärka sitt fokus mot gröna lån i bankgruppen och att samtidigt ge investerare möjligheter att investera i gröna obligationer från Länsförsäkringar Bank. Som kundägd retailbank med fokus på ansvarsfulla kunderbjudanden och med stark lokal närvaro över hela landet, har Länsförsäkringar Bank den övergripande inriktningen att integrera hållbarhet i strategin och affärsmodellen för hela bankverksamheten, vad gäller såväl fonder, sparande, utlåning som försäkring. Det långsiktiga målet är att vara klimatpositiv senast 2045.

Läs mer

Gröna obligationsramverket (engelska)

Oberoende utvärdering Sustainalytics (engelska)

Energianalys 15% och 30% bästa byggnaderna (CIT Chalmers Industriteknik) (pdf)

För frågor, kontakta:
Andreas Larsson, chef för Investor Relations Länsförsäkringar Bank, +46 720 84 36 34, andreas.larsson@lansforsakringar.se

Green Bonds

Länsförsäkringar Bank’s green bond framework is a strong and detailed framework, which enables issuance of green bonds from Länsförsäkringar Bank and from Länsförsäkringar Hypotek (senior unsecured bonds, both preferred and non-preferred, as well as covered bonds).

The underlying assets for green bonds issued under the framework are loans in the banking group. The framework’s green loan categories intend to reflect the technical screening criteria for substantial contribution stipulated in the EU Taxonomy to the extent possible. The green loan categories include: mortgage loans to customers with green and energy-efficient buildings (based on the EU Taxonomy definition of the top 15% buildings in the national building stock), loans for sustainable forestry and agriculture, loans for renewable energy and loans for clean transportation.

The green bond framework is aligned with the Green Bond Principles published in June 2021 by the International Capital Market Association (ICMA). Sustainalytics has provided a second-party opinion confirming the ICMA Green Bond Principles alignment.

Länsförsäkringar Bank has the ambition to issue an inaugural green bond in 2022, and has also with its new green framework, a good capacity for continuous green bond issuance.

Länsförsäkringar Bank has had the ambition to link its sustainability efforts also to sustainable financing, aiming for further strengthened focus on green loans in the banking group, and at the same time providing investors with the possibility to invest in green bonds from Länsförsäkringar Bank. Being a customer-owned retail bank with a focus on responsible customer offerings and with strong local presence throughout Sweden, the overall direction for Länsförsäkringar Bank is to integrate sustainability into the strategy and business model for the entire banking operation, when it comes to mutual funds, savings, lending and insurance. The long-term target is to be climate positive at the latest by 2045.

Read more

Green bond framework

Second-party opinion Sustainalytics

Energy analysis top 15% and 30% buildings (CIT Chalmers Industriteknik, only available in Swedish) (pdf)

For further information, please contact:
Andreas Larsson, Head of Investor Relations Länsförsäkringar Bank, +46 720 84 36 34, andreas.larsson@lansforsakringar.se