Länsförsäkringar Liv

Senaste finansiella rapporten

Januari-september 2021 i korthet

 • Länsförsäkringar Livs förvaltade kapital uppgick till 114 (112) Mdkr.
 • God avkastning i samtliga förvaltningsformer, med störst bidrag från aktier, alternativa investeringar och fastigheter i både Nya Trad och Gamla Trad. Avkastningen uppgick till 9,7 procent i Nya Trad, 3,3 procent i Gamla Trad och 12,5 procent i Nya Världen.
 • Länsförsäkringar Livs kapitalkvot enligt Solvens II ökade till 218 (191) procent.
 • Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader minskade till 0,39 (0,41) procent.
 • Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 0,3 Mdkr. Totalt har ett försäkringskapital om 19,2 Mdkr villkorsändrats, vilket motsvarar 45 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring.
 • Hållbarhet är en integrerad del i Länsförsäkringar Livs portföljer. Hållbarhetsinriktade (ESG) obligationer uppgick till 18,2 (12,6) Mdkr, motsvarande 16,1 procent av förvaltat kapital.

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2020.

Om Länsförsäkringar Livs finansiella rapportering

Länsförsäkringar Liv publicerar finansiell information minst fyra gånger om året, i form av årsredovisning och nyckeltalsrapporter och övrig information. Vi redovisar nyckeltal både för hela bolaget och för våra tre portföljer var och en för sig, så att du enkelt ska kunna följa hur ditt sparande utvecklas.

Mer information

Nyckeltalsrapport jan - sep 2021

 • Finansiella rapporter
 •  
 • Livförsäkring

 • Fakta

       
  Förvaltat kapital  2021-11-30 2021-06-30 2020-12-31
  Nya Trad 30,0 Mdkr 27,9 Mdkr 26,4 Mdkr
  Gamla Trad 76,5 Mdkr 75,7 Mdkr 76,0 Mdkr
  Nya Världen 9,7 Mdkr 9,9 Mdkr 9,3 Mdkr
         
  Totalavkastning* 2021-11-30 2021-06-30 2020-12-31
  Nya Trad 14,0% 7,8% 5,4%
  Gamla Trad 5,2% 2,2% 3,4%
  Nya Världen 17,5% 11,3% 6,5%
  *Från årets början.      
  Återbäringsränta  2021-11-30 2021-06-30 2020-12-31
  Nya Trad** 6% 7% 3%
  Gamla Trad** 4% 4% 2%
  **Under oktober fördelades 7 procent i extra återbäringsränta i Nya Trad och Gamla Trad.       
  Konsolideringsgrad  2021-11-30 2021-06-30 2020-12-31
  Nya Trad 116% 122% 116%
  Gamla Trad 123% 119% 113%
  Kapitalkvot  2021-11-30 2021-06-30 2020-12-31
  Länsförsäkringar Liv 218% (Q3) 209% 195%

  Aktuella placeringsportföljer

 • Traditionell förvaltning

 • 2021-11-30

 •  Fördelning
    Nya Trad, % Gamla Trad, %
  Räntebärande   45% 76%
  Aktier  36% 7%
  Alternativa investeringar 12% 10%
  Fastigheter  7% 7%

  Nya Världen

 • 2021-10-31
 •  Fördelning
    %
  Räntebärande   30%
  Aktier  70%
  Varav svenska aktier 23%
  Varav aktier utvecklade marknader 46%
  Varav aktier tillväxtmarknader  0%

  Rapport om solvens och finansiell ställning

 • Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

  Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2020

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2019

Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)
Organisationsnummer 516401-6627
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00