Hållbarhet inom länsförsäkringsgruppen

Hållbarhet ett uttryck för vilka vi är

Tillsammans skapar vi hållbar trygghet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB, i syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

En trygghet som inte bara handlar om att förebygga sakskador – den handlar lika mycket om en ekonomisk trygghet vid en skada och en omtanke om bankkunders vardagsekonomi och liv- och pensionsförsäkringskunders livskvalitet och tryggade ålderdom.

Ett omfattande engagemang har därför vuxit fram med målet att minska riskerna och skapa trygghet även i den omgivning där människor lever och verkar. Länsförsäkringar har en historia där engagemang inte alltid kräver motprestation. Där lokala ansträngningar inte bara vänder sig till de egna kunderna, utan är en ansats att göra gott för hela lokalsamhället i stort.

Kundägd bolagsform skapar långsiktighet

Länsförsäkringsbolagen har kunden som enda uppdragsgivare. För länsförsäkringsbolagen har begrepp som omsorg och kunden i centrum alltid varit naturliga konsekvenser av vilka länsförsäkringsbolagen är: Kundägda bolag med enda uppdrag att skapa individuell trygghet för kunder och ägare.

Kundnyttan är ledstjärnan i allt som görs. Verksamheten bygger på en genuin kundorientering, samtidigt som den alltid måste vara förenad med en sund affärsmässighet. Länsförsäkringsbolagen har också en historia där engagemang och omsorg inte alltid kräver motprestation, utan där målsättningen är att göra gott för hela samhället.

Läs mer om länsförsäkringsbolagens lokala engagemang

Länsförsäkringsgruppens hållbarhetsarbete

Miljöarbete

Vårt bidrag till ett ekologiskt och hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. En viktig roll är att sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan.

Samhällsengagemang

Omsorg som omfattar hela verksamheten

Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten – från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Målet är alltid detsamma, att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet.

Ansvarsfulla investeringar

Följer internationella konventioner

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Forskning

Bidrar till ökad trygghet i samhället

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället. Det är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.


Gemensamma bolag

Utöver de 23 lokala länsförsäkringsbolagen består länsförsäkringsgruppen av ett antal gemensamma bolag. Via länkarna nedan kan du läsa exempel på hur några av dessa bolagen arbetar med hållbarhet.

Mångfald och jämställdhet

Mångfald en konkurrensfördel

Vårt mål och vår vision är att skapa trygghet för människor, både ekonomisk och i vardagen genom att till exempel minska risken för skador.

Vi finns lokalt och nära våra kunder och gör vad vi kan för att sätta oss in i och förstå deras vardag. Därför är det viktigt för oss att ha medarbetare med olika bakgrund och olika erfarenheter. Mångfald är en konkurrensfördel.

Vi är helt övertygade om att en arbetsplats med en bra blandning av människor bidrar till en stor kunskapsbas, en gynnsam dynamik och en bättre förståelse för våra kunder.

Mångfald och jämställdhet förstärker våra konkurrensfördelar och hjälper oss i vår vision att skapa trygghet för människor oavsett livssituation. Mångfalden är också en viktig del i vårt engagemang i det lokala samhället.

Alla ska ha samma möjligheter

I vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete är förhållningssättet detsamma oavsett människors etniska bakgrund, trosuppfattning, sexuella läggning, funktionshinder, kön eller ålder. Alla våra medarbetare har dessutom ett eget ansvar att tydligt ta avstånd från alla kränkande handlingar. Vi har sammanfattat vår inställning i tre punkter:

Alla anställda ska ha samma möjligheter till utveckling och stimulans som ger möjlighet att anta nya utmaningar och befattningar inom Länsförsäkringar.

Alla kunder och medarbetare ska behandlas med respekt och värdighet oavsett ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning, trosuppfattning eller etnisk bakgrund.

All diskriminering på arbetsplatsen ska utredas och lämpliga åtgärder ska vidtas.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Länsförsäkringar ABs avsikt är att hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, ska ge en god bild av Länsförsäkringar ABs ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat. I de fall inget annat anges avser informationen hela Länsförsäkringar ABs koncern. Informationen i hållbarhetsredovisningen har valts ut baserat på en analys av verksamhetens mest betydande frågor, vad Länsförsäkringar mäter och kan redovisa, samt vilken information som de identifierade intressenterna antas vilja ta del av.

Länsförsäkringar AB redovisar sitt långsiktiga arbete med ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor enligt GRIs (Global Reporting Initiative) riktlinjer. GRI är ett frivilligt ramverk för redovisning av hållbarhetsinformation.

Hållbarhetsredovisningen är ett utdrag ur Länsförsäkringar ABs årsredovisningar. Dessa hittar du i sin helhet i Länsförsäkringar ABs rapportarkiv.

Uppförandekod

Skapar tydlighet för våra medarbetare

De allra flesta företag, inte minst de som är verksamma inom den finansiella branschen, har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som den ofta kallas.

För oss handlar det om en uppsättning regler och riktlinjer som på ett tydligt sätt förklarar hur man som medarbetare i Länsförsäkringar förväntas agera i sin yrkesroll. Både mot varandra som medarbetare och i externa kontakter med exempelvis länsförsäkringsbolag, kunder, tillsynsmyndigheter, leverantörer, samarbetspartners och media.

"Vi lever i en förtroendebransch, där både våra kunder och vår omvärld ställer stora krav på vårt agerande. Vi måste helt enkelt agera på ett sätt som inger förtroende. Uppförandekoden kan inte ge svar på hur varje enskild situation ska hanteras. Men den ger en tydlig bild av hur vi ska förhålla oss och agera, både mot varandra som medarbetare och i kontakterna med vår omvärld".


Kraven på öppenhet växer

De senaste åren har kraven på den finansiella branschen ökat och förändrats. Kraven på öppenhet har blivit större. Länsförsäkringar AB välkomnar den utvecklingen. Vi har en viktig funktion i samhället och arbetar med andras pengar; då måste det finnas tydliga regler för hur vi ska uppträda och agera.

Länsförsäkringar AB ägs och arbetar på uppdrag av de 23 länsförsäkringsbolagen som är ömsesidiga försäkringsbolag och alltså ägs av sina kunder. Det ställer särskilda krav på vårt agerande och är ett ansvar som förpliktigar. Vi måste alltid agera på ett sätt som inger förtroende både hos våra ägare och kunder.

Informationen gäller för Länsförsäkringar