Hållbarhet inom Länsförsäkringar AB

Vårt hållbarhetsarbete

Om vårt hållbarhetsarbete

Länsförsäkringar AB utgår från visionen ”Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter”. Vår utgångspunkt är att ett hållbart företagande på sikt är mer lönsamt, ger ett ökat värde till våra kunder och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Hållbarhet har en viktig plats i alla delar av vår verksamhet och runt om i länsförsäkringsbolagen drivs omfattande aktiviteter med fokus på långsiktig hållbarhet. 

För oss innebär hållbarhet ett samhällsansvar och värden nära affären som bidrar till ett fortsatt förtroende från kunderna. Våra erbjudanden ska ge möjligheter till ett positivt bidrag för en hållbar framtid.

Hållbar bank, försäkring och pension

Globala investeringar enligt internationella konventioner

Man på byggplats

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är ansvarsfulla investeringar. Arbetet bygger på samma värdegrund som svenska staten ger uttryck för genom de internationella konventioner Sverige har undertecknat. Det gäller områden som miljö, mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsrätt, korruption och kontroversiella vapen. Målsättningen är att genom dialog påverka bolag som bryter mot internationellt accepterade konventioner och riktlinjer.

Länsförsäkringar AB tar ansvar i valet av fonder och via uppföljning av våra fondförvaltare.

Mer information om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar

Produkter utifrån kundernas behov

Länsförsäkringar Sak kompletterar länsförsäkringsbolagens försäkringserbjudande med specialprodukter för att möta kundernas behov. I slutet av 2016 undertecknade Länsförsäkringar Sak, som första svenska försäkringsbolag, Principles for Sustainable Insurance (PSI), det största internationella samarbetsinitiativet mellan FN och försäkringsbranschen för hållbar försäkring.

Ansvarsfull kreditgivning

Genom att verka för en ansvarsfull kreditgivning kan Länsförsäkringar Bank bidra till ett ökat kundvärde, en finansiell stabilitet och en hållbar samhällsutveckling. Stödet för och skyddandet av FN Global Compacts principer är av betydelse för kreditgivningen.

Läs mer om hållbarhet på Länsförsäkringar Bank

FNs Global Compact

Länsförsäkringar AB har undertecknat FN Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, affärsetik och miljö, och verkar för att principerna efterlevs i verksamheten.

Läs om de tio principerna i FNs Gobal Compact

Miljöansvar

Skadan som inte inträffar är en vinst för miljön

Vi arbetar för att förhindra skador då de alltid har en negativ inverkan på våra kunder såväl som på miljön. Varje skada som inte inträffar är en vinst för miljön – mindre avfall, energi, nya material, transporter och andra resurser. Både vid själva skadehändelsen men också vid återställandet och reparationen. Störst miljöpåverkan har natur-, vatten-, brand- och motorskador, som är Länsförsäkringars fokusområden i det skadeförebyggande arbetet. 

I den skadeförebyggande verksamheten samarbetar Länsförsäkringar AB och länsförsäkringsbolagen med andra företag, bransch- och intresseföreningar i Sverige och internationellt. Det kan handla om klimatanpassningsfrågor, miljöfrämjande livsstilsförändringar och ökade krav på hållbart byggande. Kampanjer och liknande insatser genomförs regelbundet för att sprida kunskap om risker och om hur skador kan förebyggas.

Klimatpåverkan och naturskador

För försäkringsverksamheten är den globala uppvärmningen en finansiell risk som över tid har svåröverblickbara konsekvenser. Troligt är att ett varmare klimat som följs av ökade risker för naturskador i form av extrema väderhändelser som skyfall, stormar och översvämningar kommer att innebära en risk för ökade utbetalningar för väderrelaterade försäkringsskador, med stora variationer mellan åren och över olika delar av landet. 

Naturbild på sjö och himmel - vi värnar om miljön med skadeförebyggande arbete

Digitalisering för kunden och miljön

Vår satsning på digitala tjänster och digitala plattformar fortsätter. Digitalisering är en del i vårt arbete för att effektivisera kommunikationen med kunder och omvärld genom att vi ger en högre service och kan erbjuda nya tjänster. Digitaliseringen minskar miljöpåverkan tack vare färre pappersutskrifter, brev och transporter.


Klimatkompensation

Länsförsäkringar AB klimatkompenserar för verksamhetens utsläpp från resor, värme och kyla och kontorsel. Klimatkompensationen går till ett projekt i Kenya via VI-skogen.

Minskade koldioxidutsläpp

Strategin för att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten är främst energieffektivisering, övergång till förnybara källor, nyttjande av grön el, minskat resande, ökad användning av digital mötesteknik samt klimatkompensation för de delar som återstår.

Ett flertal aktiviteter och tydliggöranden i styrningen har genomförts för att minska koldioxidutsläppen, till exempel 

  • att resa med tåg istället för flyg eller bil
  • distansmöten via webb, video och telefon, istället för att resa
  • kollektivt resande och lånecykel, istället för taxi och bil för lokala sträckor

Miljömärkt fastighetsel

Länsförsäkringar ABs kontorsfastigheter är miljöklassade som lågenergiförbrukande. Förnybar el används i fastigheterna och fjärrvärme används för uppvärmning. Kontinuerligt ses arbetssätten över för en mer energieffektiv elförbrukning och uppvärmning.

Samhällsansvar

Hälsa för en hållbar livsstil och ett hållbart arbetsliv

Länsförsäkringar är en av Sveriges ledande aktörer inom hälsa, sjuk- och olycksfallsförsäkring. I sjukvårdsförsäkringen ingår hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande tjänster såsom personligt samtalsstöd, chefsstöd via telefon samt hälsoprofiler för medarbetare och företag. Försäkringen innefattar också arbetslivsinriktad rehabilitering och behandling av missbruk. För att åstadkomma livsstilsförändringar, till exempel att minska stress och etablera sundare levnadsvanor, finns tips och råd. 

Läs mer om våra hälsofrämjande tjänster

Forskningsfonden

Länsförsäkringar AB och länsförsäkringsbolagen stödjer vetenskaplig forskning som kan skapa trygghet i människors vardag. Det gör vi genom Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond. Resultaten av forskningen blir tillgängliga för allmänheten, allt för att bidra till ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället.

Läs om våra forskningsprojekt


Vit kattunge på gräsmatta

Skadeförebygg inom djurförsäkring

Agria är marknadsledande inom djurförsäkring i Sverige och arbetar med skadeförebyggande och hälsofrämjande arbete för djur och stödjer aktivt forskning kring djurs hälsa. Råd och information ges via hemsidan, appen och i andra insatser, till exempel i tjänsten Telefonveterinären och podcasten Pälspodden. Agria delar också ut stipendier och utmärkelser bland kunder.

Fråga veterinären om djursjukdomar här

Vår uppförandekod - Code of Conduct

Hur vi ska förhålla oss mot varandra och omvärlden

Uppförandekoden innehåller regler och riktlinjer för hur medarbetarna förväntas agera i sin yrkesroll för att upprätthålla vårt höga förtroende. Vi ska agera på ett professionellt och hållbart sätt i vår yrkesroll, mot varandra som medarbetare och i kontakter med externa intressenter, exempelvis länsförsäkringsbolagen, kunder, leverantörer, samarbetspartners, tillsynsmyndigheter och media.

Länsförsäkringar AB tar avstånd från all form av korruption, vilket inkluderar undvikande av mutor, utpressning och övrig form av korruption – vilket uttrycks i uppförandekoden.

Vi lever i en förtroendebransch, där både våra kunder och vår omvärld ställer stora krav på vårt agerande. Vi måste helt enkelt agera på ett sätt som inger förtroende. Uppförandekoden kan inte ge svar på hur varje enskild situation ska hanteras. Men den ger en tydlig bild av hur vi ska förhålla oss och agera, både mot varandra som medarbetare och i kontakterna med vår omvärld,

Läs vår uppförandekod

Read our code of Conduct

Säkerhet och brottsförebyggande arbete

Vårt säkerhetsarbete omfattar informationssäkerhet, IT-säkerhet, fysisk säkerhet samt förebyggande av penningtvätt och annan brottslighet. Alla medarbetare utbildas i gällande lagar, regler och rutiner. Det bedrivs ett omfattande arbete av att begränsa risken för att verksamheten ska användas eller utsättas för finansiell brottslighet. Aktiv övervakning av transaktioner sker för att upptäcka exempelvis penningtvätt och finansiering av terrorism. Även andra försök till bedrägerier, exempelvis kortbedrägerier bevakas, och det finns ett gemensamt system inom länsförsäkringsgruppen för avvikelserapportering.

Tydlig bild för hur vi ska förhålla oss mot varandra och omvärden

Rätt ersättning till rätt person

Utredningsverksamheten utreder oklara försäkringsfall och misstänkta bedrägerier i försäkringsärenden. Verksamhetens målsättning är att rätt ersättning går till rätt person och att insatserna har en preventiv inverkan. En viktig del i arbetet är utbildning av skadehandläggare, samverkan med andra försäkringsbolag och brottsförebyggande myndigheter samt riktade aktiviteter.

Krav på leverantörer

Våra krav

Vi vill att våra leverantörer ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och vi har därför samlat våra krav på leverantörer i en uppförandekod för leverantörer.

Den bygger på globala frivilliga branschstandarder som UN Global Compact och tydliggör våra krav när det gäller samhälls- och miljörelaterade risker både i samband med upphandlingen och under avtalstiden med respektive leverantör.

Uppförandekod för leverantörer

Code of Conduct for Suppliers

Bonde på lantgård

Hållbarhetsredovisning

Länsförsäkringar AB hållbarhetsredovisningen är ett utdrag ur Länsförsäkringar ABs årsredovisningar.

Rapporteringen utgör även en Communication on Progress-rapport till FN Global Compact. 

Hållbarhetsredovisning 2018

Sustainability Statement 2018

Människor på tunnelbanestation