Våra hållbarhetsfrågor

Våra hållbarhetsfrågor

Vårt långsiktiga hållbarhetsmål är att ha positivt avtryck på klimat, miljö och samhälle. Vår hållbarhetsstrategi utgår från våra väsentliga hållbarhetsrisker- och möjligheter och baseras på vår väsentlighetsanalys, våra hållbarhetsprinciper och vår påverkansmodell. Utifrån dialoger med våra prioriterade intressenter, FN globala mål, omvärldsbevakning och interna analyser har vi tagit fram tre fokusområden som utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete.

 1. Förutspå & föregå skador

  Risker

  Risk för ökade skadekostnader då  den globala uppvärmningen leder till att extremväder som skyfall, översvämning, torka, storm och skogsbrand blir vanligare.

  Risk för ökade skadekostnader som ett resultat av ett hårdare samhällsklimat med ökad brottslighet och nya brottstrender.

  Möjligheter

  Vi kan utveckla skadeförebyggande tjänster som förhindrar skador och därmed belastningen på klimatet och miljön samtidigt  som de ger mervärden i form av ökad trygghet för kund.  Vi kan bidra med kunskap om klimatrisker och metoder för att minska risken för skador vilket ger hållbarhetsvinster.

  Ökad kunskap möjliggör en prissättning som tar hänsyn till klimatrisker och andra hållbarhetsrisker. 

  Långsiktig målbild

  Vårt trygghetserbjudande utgörs primärt av tjänster för att proaktivt förebygga  skador medan försäkringar betraktas  som ett komplement.

 2. Ansvarsfull skadereglering

  Risker

  Risk för ökade skadekostnader då  den globala uppvärmningen leder till att extremväder som skyfall, översvämning, torka, storm och skogsbrand blir vanligare.

  Risk för ökade skadekostnader som ett resultat av ett hårdare samhällsklimat med ökad brottslighet och nya brottstrender.

  Möjligheter

  Genom att kravställa och följa upp våra leverantörer kan vi bidra till en snabbare hållbar utveckling och omställning. Genom resurseffektiv skadereglering kan vi hjälpa våra kunder att minska avtrycket och minska våra skadekostnader vilket på sikt ger lägre premier. Ansvarsfull skadereglering är en förutsättning för miljömärkt försäkring.

  Långsiktig målbild

  Vår skadereglering ska vara ansvarsfull  och våra leverantörer ska agera och verka på ett sätt  som stöttar vår ambition att bidra till en  hållbar tillväxt.

 3. Ansvarsfulla investeringar

  Risker

  Risk för negativ avkastning på vår placeringsportfölj om vi har exponering mot bolag som faller kraftigt i värde som en följd av klimatförändringar eller andra hållbarhetsrelaterade risker.  Anseenderisk om hanteringen av vår kapitalförvaltning inte ligger i linje med vår hållbarhetsprofil.

  Möjligheter

  Vi kan bidra till omställningen genom att investera i tillgångar som bidrar till en hållbar utveckling. Genom påverkansarbete kan vi påverka bolag vi investerar i att ställa om sin verksamhet. Ansvarsfulla investeringar är en förutsättning för miljömärkt försäkring.

  Långsiktig målbild

  Vår placeringsportfölj ska förvaltas ansvarsfullt och klimatsmart för att uppfylla Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader.

Ansvarsfullt bolag

Risker

Risk för ökad ohälsa hos medarbetare. Korruptionsrisk i egen verksamhet.
Ökade regelverks- och rapporteringskrav kan innebära en risk för förbud mot vissa verksamheter (minskade intäkter) och högre kostnader för regelefterlevnad.

Möjligheter

Vi kan stärka vårt anseende samt bidra till omställningen genom ett agerande som stödjer vår långsiktiga strategi med fokus på att vara hållbara över tid genom att erbjuda en hållbar arbetsplats, medvetenhet om vårt eget klimatavtryck och ligga i framkant vad gäller hållbarhetsfrågor och rapportering.