Våra hållbarhetsfrågor

Våra hållbarhetsfrågor

Det är viktigt för oss att vårt hållbarhetsarbete utgår från de frågor som är mest relevanta ur ett hållbarhetsperspektiv. Utifrån dialoger med våra prioriterade intressenter, FN globala mål, omvärldsbevakning och interna analyser har vi tagit fram sex prioriterade frågor som utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete.

Våra sex prioriterade frågor 

Genom att välja bort, påverka och välja in ska vi styra om vår placeringsportfölj till hållbara investeringar.

Vi har fått förtroende från våra kunder att förvalta deras kapital i form av försäkringspremier som betalas in i förväg för att täcka framtida skador. Det ska vi göra på ett ansvarsfullt sätt genom att både generera god avkastning och ta ansvar för påverkan på klimat, miljö och samhälle

Genom vår köpkraft ska vi styra våra leverantörer i hållbar riktning och ställa tydliga krav på deras engagemang.

Vi ersätter skador för stora belopp varje år. Därutöver gör vi många inköp i den operativa verksamheten. Genom att ställa höga hållbarhetskrav på de leverantörer vi samarbetar med, direkt eller indirekt genom att våra kunder anlitar dem, har vi stora möjligheter att göra skillnad. Till exempel kan det handla om krav på att skador repareras istället för att ersättas eller genom att leverantören väljer hållbara material. På så sätt bidrar vi till en hållbar konsumtion.

Genom att bli ännu bättre på att förutspå och föregå ska vi hjälpa våra kunder att undvika skador.

Varje skada som undviks är en stor hållbarhetsvinst för såväl våra kunder som för klimat, miljö och samhälle. Vi ska använda vår kunskap, aktuell forskning och ny teknik för att erbjuda smarta lösningar som minskar risken för att skador inträffar.

Genom att tillhandahålla hållbara alternativ och kundanpassade lösningar ska vi ta ansvar för att vårt erbjudande är rätt både utifrån kundens behov och ur ett hållbarhetsperspektiv.

Tillsammans med länsförsäkringsgruppen arbetar vi proaktivt för att kunna erbjuda hållbara lösningar i alla segment. Redan idag erbjuder vi ett brett sortiment av hållbarhetsinriktade fonder. Rätt erbjudande innebär också att vi tar ansvar för att kunderna har den lösning som passar bäst för den enskilda kunden.

Genom att alltid agera medvetet och etiskt ska vi säkerställa att vi kan dela med oss av vad vi gör, och varför vi gör det.

Vi verkar i en förtroendebransch och ska alltid agera på ett sätt som inger förtroende hos våra kunder. För oss handlar transparens om att öka transparensen kring hur vi arbetar för att motverka alla former av oegentligheter i verksamheten, både avsiktliga och oavsiktliga. Det handlar också om att vara öppen med var de största riskerna finns i vår verksamhet, hur våra kunders pengar används och vad de investeras i och hur stor påverkan vår verksamhet har på klimat, miljö och samhälle.

Korruption finns i många olika former och definieras ofta som ett förfarande som kan påverka beslut på ett otillbörligt sätt eller missbruk av makt för att skapa fördelar för sig själv eller andra. Korruption innefattar bland annat mutor, intressekonflikter jävssituationer och liknande.

Länsförsäkringar Stockholm tar avstånd från alla former av mutor, korruption och oegentligheter och följer Institutet mot Mutors Kod mot korruption i näringslivet. 

 

Genom att minska vår direkta påverkan och leva som vi lär samt att arbeta för inkludering, mångfald och hållbara medarbetare ska vi bygga engagemang och visa riktning.

Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Utan dem fungerar inte vår verksamhet. Engagerade medarbetare och ledare som mår bra, vill utvecklas och som känner stolthet över sin arbetsplats kommer att vara avgörande för att säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft och slutligen för att nå vår vision om att blir stockholmarnas mest omtyckta företag.