Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Jämtland

Vi är lokala och kundägda

Vi är ett lokalt företag som ägs av våra kunder. Vårt mål är inte att maximera vinsten utan att erbjuda våra kunder och delägare prisvärda produkter och hög servicegrad. Om det går bra går överskottet tillbaka till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta premier.

Vi finns där och när du behöver oss

Att vi är ett lokalt företag innebär att vi finns nära dig – till exempel om olyckan är framme så finns våra skadereglerare på plats i Jämtlands län. Att vi är lokala innebär också att vi bryr oss om Jämtland och Härjedalen. Vi engagerar oss i länet och länets utveckling på olika sätt, bland annat genom sponsring. Vi värnar om dig som kund och vill också ge dig kvalificerad rådgivning med ett personligt bemötande. Det är inte för inte som Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder.


Samla mer så får du rabatt

Våra erbjudanden

Om du har din boende- och bilförsäkring hos oss får du minst 20 % rabatt på din bilförsäkring. Om du dessutom väljer vår bank som din huvudbank och har ett månadssparande hos oss blir du en av våra Guldkunder och får ytterligare rabatt och förmåner.

I länet för länet - för en hållbar framtid

Det är lagstadgat att göra en hållbarhetsredovisning och vår fullständiga redovisning finns med i årsredovisningen. Vi har också valt att göra en mer lättsam skrift där vi speglar vår syn på hållbarhet i artikelformat.

Vår historia

Från brandstodsbolag till finansiellt varuhus på 160 år

För drygt 160 år sedan - 1848 grundar landshövding Anders Petter Sandströmer Jämtlands läns Brandstodsbolag. 1969 samlas de olika Länsförsäkringsbolagen kring den nuvarande gemensamma varumärkessymbolen - kuben.

Årsredovisning

Ta del av hela vår årsredovisning som innehåller förvaltningsberättelse och redogörelse för våra räkenskaper.


Samhällsengagemang och hållbarhet

Vi finns i länet, för länet

Att vi är ett kundägt bolag, där eventuellt överskott går tillbaka till våra ägare, våra kunder, är en viktig hörnsten för hur vi ser på hållbarhet och hur vi definierar vårt ansvarstagande som bolag.

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Att de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är en naturlig och integrerad del i vardagen är grunden för ett bra hållbarhetsarbete. Framtid och stabilitet både för bolaget och vår omgivning står i fokus. Vi arbetar för ett tryggt och säkert län och engagerar oss i länets utveckling och framtid. Det är viktiga ansvarsfrågor för ett lokalt och kundägt bolag som oss.

Se alla våra samhällsengagemangKundinflytande

Din roll och rätt som ägare

Att vara kund i Länsförsäkringar Jämtland innebär att du också är delägare i bolaget. Bolaget ägs av de försäkringstagare som har en sakförsäkring hos oss (villa, villahem, hem, motor etc.). Du och våra andra kunder är våra enda uppdragsgivare. Istället för att tjäna pengar på våra kunder är vårt enda långsiktiga mål att verksamheten ska gå ihop - med låga premier och hög servicegrad.

Som delägare är vi beroende av varandra

Om skadekostnaderna rusar i höjden är bolaget tvungen att höja premierna. Därför lägger bolaget ner stor omsorg på att alla kunder är omsorgsfulla om sin fysiska och ekonomiska trygghet. Detta innebär till exempel att vi arbetar aktivt med att hjälpa våra sakförsäkringskunder att förebygga och undvika skador.

Ömsesidigheten innebär alltså att du är beroende av de andra kunderna, liksom de är beroende av dig.


Organisation och ledning

Vi styrs av våra kunder, våra ägare

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Jämtland och består av 38 ledamöter. Fullmäktige ska bevaka och företräda kundernas intressen i bolaget och framföra synpunkter och förslag till bolagets ledning. Som fullmäktigeledamot representerar man sitt distrikt, det vill säga sin boendekommun, och försäkringstagarna i varje distrikt kan påverka valet av fullmäktigeledamöter.

Styrelsen väljs av fullmäktige under bolagets ordinarie bolagsstämma varje år och styrelse utser bolagets VD.


Bolagsstyrning

Vår fullmäktige

Högsta beslutande organet

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Jämtland och består av 38 ledamöter.

Vår styrelse

Väljs av fullmäktige

Länsförsäkringar Jämtlands styrelse väljs av fullmäktige på den ordinarie bolagsstämman varje år.

Affärsledning

Utses av vd

Har du frågor och funderingar som gäller vårt bolag så är du välkommen att kontakta någon av representanterna i affärsledningen.

Bolagsstyrning

Länsförsäkringar Jämtland är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare. Detta innebär att det inte finns några aktieägare i bolaget. På bolagsstämman företräds försäkringstagarna av fullmäktige. Skillnaden mellan fullmäktigeledamöter och aktieägare är att fullmäktigeledamöterna inte representerar olika aktieägares intressen utan det distrikt de väljs ifrån.

Bolagsordning

Bolagsordningen fastställdes vid ordinarie bolagsstämma 2018.

Bolagsordning


Bolagsstämma

Bolagsstämman 2019 ägde rum på Clarion Hotel Grand i Östersund den 10 maj.

Så här säger bolagsordningen kring att få ett ärende behandlat på bolagsstämman: "Röstberättigad äger få ärende hänskjutet till prövning på stämman om han hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman. Vid bolagsstämma får ej behandlas ärende som ej varit angivet i kallelse till stämman. Den föreslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap 6 § lag (1987:667) om ekonomisk förening skall inte gälla för bolaget om fullmäktige har utsetts."

2019

2018

2017

2016

2015

Redogörelse för ersättningar

Bolagets bolagsstämma ska ta ställning till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Om dessa kan du läsa i redogörelse för ersättning.