Bolagsstämma

Bolagsstämman 2020 kommer att hållas digitalt den 12 maj. Länk till mötet skickas separat till dig som är ledamot i Fullmäktige.

Så här säger bolagsordningen kring att få ett ärende behandlat på bolagsstämman: "Röstberättigad äger få ärende hänskjutet till prövning på stämman om han hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman. Vid bolagsstämma får ej behandlas ärende som ej varit angivet i kallelse till stämman. Den föreslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap 6 § lag (1987:667) om ekonomisk förening skall inte gälla för bolaget om fullmäktige har utsetts."

Stämmoprotokoll och valberedningens förslag

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 

Redogörelse för ersättningar

Bolagets bolagsstämma ska ta ställning till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Om dessa kan du läsa i redogörelse för ersättning.