Ansvarsfulla investeringar

Globala investeringar enligt internationella konventioner

Bygger på samma värdegrund som svenska statens

Arbetet med ansvarsfulla investeringar bygger på samma värdegrund som svenska staten ger uttryck för genom de internationella konventioner som Sverige har undertecknat inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsrätt, korruption och kontroversiella vapen, och genom det stöd som Sverige ger till initiativ såsom FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella bolag. Målsättningen är att genom dialog påverka bolag som bryter mot internationellt accepterade konventioner och riktlinjer.

Länsförsäkringar AB gör inga direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer i bolag som kopplas till konventionsbrott och där dialogen inte gett önskvärt resultat samt i bolag som kopplas till kontroversiella vapen. Med kontroversiella vapen avses anti-personella landminor, klustervapen, biologiska och kemiska vapen samt kärnvapen. Direktinvesteringar görs inte heller i gruvbolag och energibolag vars omsättning från kol överstiger 20%. Inte heller görs investeringar i tobaksproducenter eller i bolag som har mer än fem procent av sin omsättning från tobaksproduktion.

FNs principer för ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringar AB har skrivit under FNs principer för ansvarsfulla investeringar ( PRI) och ett arbete pågår fortlöpande för att implementera PRIs sex principer i förvaltningen.

PRIs sex principer handlar om att

  • Integrera hållbarhetsfaktorer (miljö, sociala och ägarstyrningsfaktorer) i analyser och beslutsunderlag rörande investeringar.
  • Vara en aktiv ägare.
  • Uppmuntra bolag man investerar i att vara transparanta och arbeta med hållbarhetsfaktorer.
  • Verka för att principerna accepteras och implementeras i finansbranschen.
  • Samarbeta med andra investerare och intressenter kring ansvarsfulla investeringar.
  • Rapportera om hur PRIs principer implementeras och hur arbetet med ansvarsfulla investeringar har utvecklats.

Dialog för att påverka bolag

Länsförsäkringar AB investerar i ett stort antal bolag direkt eller via externa fonder över hela världen. Vi verkar för att de bolag som Länsförsäkringar AB och dess fonder investerar i ska följa de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige har skrivit. Med hjälp av en extern analysfirma genomlyses alla investeringar för att identifieras om något bolag bedriver sin verksamhet i strid mot internationella konventioner och normer. Det är totalt 80 internationella konventioner och normer som ingår i modellen.

Om det kommer till vår kännedom att ett bolag bryter mot internationella konventioner inleds i regel en utredning för att verifiera fakta och en dialog inleds med bolaget på egen hand eller via extern konsult. Dialogen syftar till att bolaget ska upphöra med kränkning samt vidta förebyggande åtgärder för att förhindra att kränkning inte sker igen. Om dialogen inte når avsett resultat kan Länsförsäkringar AB som en sista utväg välja att avyttra sitt innehav i bolaget.

Bolagsdialoger och uteslutna bolag

List of excluded companies April 2019

Exempel på konventioner

Våra ställningstaganden

Ta del av Länsförsäkringar AB:s ställningstaganden inom områdena internationella normer, affärsetik, kontroversiella vapen och fossila bränslen.

Läs våra ställningstaganden

Hållbarhetshänsyn i våra val av fonder

Länsförsäkringar AB tar ansvar i vårt val och uppföljning av våra fondförvaltare. Vi tar bort de fonder som inte når upp till våra krav.

Läs mer om vårt fondutbud

Här redovisas hållbarhetsarbetet i våra egna förvaltade fonder.

Hållbarhetsrapport Länsförsäkringar Fondförvaltning 2018

Vi mäter koldioxidavtrycket i våra egna aktiefonder och i våra traditionella försäkringsportföljer.

Hållbara placeringar

Utbud med krav på etik och miljö

Länsförsäkringar har flera fonder med miljö- och etiska förtecken som finns tillgängliga i det externa fondutbudet för dig som kund. Därtill har Länsförsäkringar investerat i gröna fastigheter, gröna obligationer och certifierad skog.

Samarbeten och initiativ

Våra samarbeten och initiativ

Vi deltar i flera initiativ som syftar till att visa vårt ställningstagande som investerare och som möjliggör samarbete med andra investerare i syfte att påverka bolag att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor.

Ägarpolicy och ägarstyrningsrapporter

Beskriver hur Länsförsäkringar utövar ägarstyrning

Länsförsäkringar AB agerar för att skapa största möjliga värde i förvaltningen av våra kunders sparande. I våra ägarstyrningsrapporter kan du läsa mer om hur vi utöver vårt ägaransvar. 

Ägarstyrningsrapporter

Vår ägarpolicy sätter ramarna för vårt arbete. 

Vill du veta mer om vårt arbete eller ta del av äldre rapporter?

Skicka ett e-postmeddelande med din fråga eller om du vill ta del av Ägarstyrningsrapporter äldre än 2014 till ESG@lansforsakringar.se.