Rapporter och policy

Rapporter inom området och policy för ansvarsfulla investeringar.

Rapporter om vårt arbete inom ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar och hållbarhetsfaktorer

Rapport som beskriver vilka hållbarhetsfaktorer Länsförsäkringar Fondförvaltning tar hänsyn till i förvaltningen av våra egna fonder.

Hållbarhetsrapport Länsförsäkringar Fondförvaltning

Rapport som beskriver vilka ansvarsfulla förvaltningsstrategier och hållbarhetsfaktorer Länsförsäkringar Livs Kapitalförvaltning tar hänsyn till i förvaltningen av våra liv- och sakförsäkringsportföljer.

Koldioxidavtryck och klimatscenarioanalyser

Vi mäter koldioxidavtrycket i våra egna aktiefonder på årsbasis.

Läs om koldioxidavtrycket i våra egna aktiefonder

Vi mäter koldioxidavtrycket i våra liv- och sakförsäkringsportföljer för både aktier och räntebärande tillgångar på årsbasis. Dessutom görs klimatscenarioanalyser fram till år 2030.

Klimatrapport för Länsförsäkringar ABs portföljer 2020

Klimatrapport för Länsförsäkringar ABs portföljer 2019

Ägarstyrningsrapporter

Länsförsäkringar AB agerar för att skapa största möjliga värde i förvaltningen av våra kunders sparande. I våra ägarstyrningsrapporter kan du läsa mer om hur vi utöver vårt ägaransvar, både i påverkansdialoger, röstning och arbete i valberedningar.

Ägarstyrningsrapporter

Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning

Vår Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning definierar den strategiska riktningen, övergripande mål, ramarna och ambitionsnivån för området.

Arbetet med både ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning syftar till att bidra till det övergripande förvaltningsmålet om att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningen av kapitalet. Över tid ska arbetet bidra till hållbart värdeskapande, sett utifrån finansiella samt miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade dimensioner. Länsförsäkringar ska sträva efter att bidra till hållbarhetsinriktade överenskommelser, i synnerhet FNs globala mål (Agenda 2030) samt klimatavtalet från Paris (”Parisavtalet”).

imagegsszm.png

Om vår policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning

Vill du veta mer om vårt arbete?

Skicka ett e-postmeddelande med din fråga eller om du vill ta del av Ägarstyrningsrapporter äldre än 2014 till ESG@lansforsakringar.se.