FNs principer för ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringar AB har skrivit under FNs principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Vårt arbete med att implementera PRIs sex principer i förvaltning och ägararbete vidareutvecklas fortlöpande.

PRIs sex principer handlar om att

  • Integrera hållbarhetsfaktorer (miljö, sociala och bolagsstyrningsfaktorer, även benämnda ”ESG”) i analyser och beslutsunderlag rörande investeringar.
  • Vara en aktiv ägare och påverka bolag.
  • Uppmuntra bolag man investerar i att vara transparanta och arbeta med hållbarhetsfaktorer.
  • Verka för att principerna accepteras och implementeras i finansbranschen.
  • Samarbeta med andra investerare och intressenter kring ansvarsfulla investeringar.
  • Rapportera om hur PRIs principer implementeras och hur arbetet med ansvarsfulla investeringar utvecklas.

Länsförsäkringar AB skrev under PRIs principer 2014.

Utfall i PRIs årliga utvärdering

Som en del av medlemskapet hos PRI och vårt åtagande mot dess principer utvärderas årligen Länsförsäkringar ABs arbete med ansvarsfulla investeringar.

En summering av utvärderingen och våra betyg för 2020 och 2019 tillsammans med en jämförelse mot andra PRI-medlemmars medianbetyg finns tillgänglig via nedan länk.

PRIs utvärdering om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar

Deltgande i branschinitiativ

Länsförsäkringar AB deltar i flera initiativ och samarbeten kring hållbarhet inom bank, försäkring och investeringar. Läs mer om de olika initiativen här.