Så påverkas din pension av Corona

Den senaste tidens oro för konsekvenserna av coronavirusets spridning har lett till kraftiga börsfall. Det har i sin tur medfört att avkastningen i våra traditionella förvaltningsformer sedan årets början utvecklats negativt.

Effekterna för våra kunders pensionssparande är hittills begränsade eftersom vi i de traditionella förvaltningsformerna, Gamla Trad och Nya Trad, tillämpar en teknik som kallas utjämnad återbäringsränta. Det innebär att värdet på sparandet inte svänger lika mycket som den underliggande avkastningen. Med andra ord så faller inte värdet på sparandet i samma takt som börsen, men å andra sidan så blir tillväxten vid en uppgång inte lika stark.

- Tack vare en mycket bra avkastning 2019 kunde, trots börsfallet under mars månad, återbäringsräntan under hela första kvartalet ligga kvar på 4 procent i Nya Trad och 3 procent i Gamla Trad. Den senaste tidens negativa utveckling på de finansiella marknaderna och ovissheten om Coronakrisens konsekvenser för avkastningen gör dock att vi av försiktighetsskäl från och med 1 april sänker återbäringsräntan till 0 procent. Trots att vår avkastning har påverkats negativt av oron är vi fortsatt stabila och har en betryggande solvens som gör att vår motståndskraft är god om marknadsoron skulle bli långvarig, säger Jakob Carlsson, vd Länsförsäkringar Liv.


Fakta
Solvensgraden uppskattades per 25 mars till cirka 131 procent, konsolideringsgraden i Nya Trad till cirka 101 procent och konsolideringsgraden i Gamla Trad till cirka 129 procent. Solvenskvoten enligt Solvens II (kapital jämfört med kapitalkravet SCR) beräknades per den 25 mars till 168 procent. Solvensgrad och solvenskvot är ett mått på bolagets kapitalstyrka i förhållande till åtaganden och riskprofil. Lägsta tillåtna nivåer styrs av regler och lagar. Konsolideringsgrad är ett mått på förhållandet mellan värdet på totalt förvaltat kapital i bolaget och värdet på kundernas samlade försäkringskapital med vissa tekniska justeringar. Enligt bolagets nuvarande konsoliderspolicy ska konsolideringsgraden för Gamla Trad ligga inom intervallet 100–130 procent och för Nya Trad inom intervallet 100–115 procent. Om konsolideringsgraden ligger utanför intervallet ska åtgärder genomföras så att konsolideringsgraden ska hamna inom intervallet inom en treårsperiod.

Så placeras pengarna i traditionell förvaltning

Mer om hur traditionell förvaltning fungerar (pdf)

Se alla nyheter