Analys av aktiemarknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av aktiemarknaden i Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna. Ta bland annat del av var det är idé att investera just nu och vilka tillgångsslag som verkar mest intressanta.

2022-09-01 AV: MARTIN AXELL OCH SEBASTIAN HALLENIUS

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.

Aktiemarknaden globalt

neutral.png

Det råder fortsatt osäkerhet om konjunkturens utveckling framöver och hur det slår på aktiemarknaderna. Konjunkturen har mattats av i år och väntas dämpas ytterligare de närmaste kvartalen. Så här långt har industrin stått emot oron relativt väl men det finns signaler om att investeringar dämpas framöver. Hushållen håller även tillbaka sin konsumtion.

Ukrainakriget och sanktionerna mot Ryssland riskerar att ge negativa effekter på den europeiska ekonomin. Gaspriserna har stigit till rekordnivåer och elpriser i stora delar av Europa är på väldigt höga nivåer. Den annalkande vintern kan ge nya prischocker.

Den amerikanska centralbanken har höjt styrräntan i flera steg och signalerat ytterligare höjningar. De är beredda att acceptera en lägre tillväxt för att den idag skyhöga inflationen inte biter sig fast på en hög nivå långsiktigt. En fortsatt uppställ i räntor skulle kunna leda till låg riskaptit för aktier. Riksbanken har också höjt styrräntan i år, men har gått långsammare fram än den amerikanska centralbanken. Marknadsräntorna har dock sprungit före och relativt stor räntehöjning är att vänta på de kommande penningpolitiska mötena. Senaste månaderna har statsräntor med kort löptid handlats med högre ränta än obligationer med lång löptid. Detta är ett tecken på att räntemarknaden nu börjar prisa in att vi står inför en ekonomisk inbromsning.

Vidare så fortsätter Kina att skapa en viss oro på den globala scenen. Senaste tiden har det varit konflikten om Taiwans suveränitet som har lett till spänningar mellan främst USA och Kina. Sedan tidigare finns det orostecken för hur Kina hanterar covidutbrott med bakgrund av dess nolltoleranspolicy, skuldproblemen i den kinesiska fastighetssektorn och att Kina minskat de demokratiska rättigheterna för Hongkongborna. Mot allt detta har staten börjat stimulera mer för att höja sentiment och riskvilja för kinesiska tillgångsslag som ett sätt att få tillbaka en högre BNP-tillväxt.

När vi sammanfattar varför börser backat under året så ser vi förutom de nämna skälen ovan att det under slutet på förra året var en hög värdering för aktier generellt som var svår att motivera givet de vinster bolagen producerade. När nu världens börser faller ser vi inte längre värderingen som särskilt oroande givet dagens nivå. Utan frågan blir hur mycket vinsterna håller för de faktorer som drivit börsen söderut härifrån.

Även om vi ser risker för en fortsatt orolig aktiemiljö i år så är vår rekommendation på några års sikt neutral till aktier.

Sverige - Stimulanser ställs mot osäkerhet

neutral.png

 • + Måttlig räntenivå, trots stigande räntor, ger fortsatt viss stimulans
 • + Attraktiv värdering
 • - Oklart hur hårt sentiment och sanktioner slår mot aktier och bolagsvinster

Företagens vinster ökade kraftigt förra året och vi ser nu att det är fortsatt förväntat på att börsbolagens vinster kommer stiga även i år. Osäkerheten för hur både riskvilja och bolagsvinster påverkas av indirekta effekter av kriget i Ukraina, såsom logistik och energiproblem, samt inflation och konsumenters framtidstro, finns kvar. Det relativt stora börsfallet i år har fått ned värderingarna, men samtidigt har bolagens vinster hittills rapporterats som goda.

Riksbanken har börjat höja reporäntan och fler höjningar kommer sannolikt i år. Bostadspriser har fallit och konsumentförtroendet inför framtiden är lågt. Detta kan dämpa den allmänna konsumtionen vilket kan slår på de flesta sektorers bolagsvinster.

När vi balanserar sentiment och negativa effekter för sanktioner mot en lägre värdering och penningpolitiken, förhåller vi oss neutrala till svenska aktier.

Europa - Kriget i Ukraina sätter sina spår

neutral.png

 • + Fortsatt stimulativ penningpolitik
 • + Lägre värdering efter börsras
 • - Riskvilja och negativa effekter av hårda sanktioner mot Ryssland

Den Europeiska centralbanken har en mer expansiv penningpolitik än dess motsvarighet i USA och Sverige. Dock ser vi att den Europeiska centralbanken, ECB, börjat ändra kurs, men på grund av att ECB är en väldigt politisk organisation, ser vi inte att de lägger om lika fort som den amerikanska central banken, trots att inflationen i Europa ser ut att komma upp på historiska nivåer till vintern.  

Mot detta står givetvis osäkerheten från ukrainakrisen som kan leda till att investerare vill ha mer betalt för att våga äga europeiska aktier. Vidare finns risker att de ekonomiska konsekvenserna av de hårda sanktionerna som man belagt Ryssland med leder till lägre värderingar och vinster för bolagen framöver. Särskilt kritiskt är leveransen av rysk gas till Europa som vid eventuella förhinder av att tillgå detta, kan leda till betydande utmaningar för främst europeisk industri.

När vi balanserar de negativa faktorerna samt en något lägre bolagsvärdering än tidigare, ser vi sammantaget med tillförsikt på framtiden för europeiska aktier, men ser samtidigt kortsiktiga risker som nu också kan bli bestående. Mot bakgrund av detta förhåller vi oss neutrala till europeiska aktier.

USA - Toppande inflation och rimlig värdering

neutral.png

 • + Återgången till det normala efter corona är positivt för konjunkturen
 • + Risk för att inflationen inte är så övergående som tänkt
 • - Amerikanska centralbankens aggressiva räntehöjningar tynger sentimentet

Då stimulanser fallit väl ut för den ekonomiska utvecklingen har den amerikanska centralbanken börjat höja räntan och kommunicerat att man kommer fortsätta göra så ett tag till. Inflationen är idag är den högsta i USA på flera decennier och har blivit ett större orostecken och huvudfokus för centralbanken då deras andra mål om god arbetsmarknad får ses som uppnått. Marknaden förväntar sig således ett flertal höjningar under året.

Trots att restriktioner efter senaste coronavågen lättats har förväntningarna på ekonomins utveckling reviderats ner hittills i år, även detta kan främst härledas till att inflationen skrivits upp markant vilket gjort att den inflationsjusterade (reala) tillväxten reviderats ner.

Givetvis har även Ukrainakonflikten förvärra läget, men USAs handel med Ryssland får ses som försumbar och geopolitiska konflikter tenderar att inte ha så stor påverkan på bolagens vinster eller börsen på sikt. Detta blir tydligare för amerikanska bolag som inte drabbas direkt av det som just nu händer i Europa. Dock så är det tydligt att leveranskedjor och priser på energi och mat har påverkats negativt.

När vi balanserar de positiva mot de negativa faktorerna förhåller vi oss neutrala till amerikanska aktier.

Japan - Återhämtningen är konstaterad

neutral.png

 • + Expansiv penningpolitik
 • + Rimlig värdering
 • - Systematiskt låg tillväxt

Den japanska ekonomin visade en god återhämtning förra året. Vi ser nu med lite tillförsikt till att tillväxten i ekonomin kommer ligga över vad som varit normalt de senaste åren, vilket får ses som positivt för de japanska bolagens vinster.

Vidare har den japanska centralbanken lanserat ytterligare rekordstora stimulanser utöver sin redan stimulativa penningpolitik, vilket minskar riskerna för de finansiella marknaderna vid konjunkturell oro. Den japanska centralbanken har dessutom inte heller de problem som främst USA har beträffande inflation, som väntas vara fortsatt låg i Japan under året, utan snarare har man förstärkt budskapet att man kommer vara fortsatt expansiva i sin penningpolitik framöver.

När vi balanserar för och nackdelar så förhåller vi oss neutrala för japanska aktier.

Tillväxtmarknader - Ligger efter utvecklade marknader

neutral.png

 • + Långsiktigt hög tillväxtpotential och låg värdering
 • + Coronavaccineringsgraden börjar bli hög
 • - Hög konjunkturkänslighet från väst är en riskfaktor  

Tillväxtmarknader växer strukturellt snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” ökat och är fortsatt stort. Vi bedömer att tillväxtmarknader på lång sikt successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till, vilket är positivt för tillväxtmarknadsaktier.

För tillväxtekonomierna så ser vi att coronakrisens påverkan kan ha gett en något mer långvarig effekt, än för de utvecklade ekonomierna, då dessa länder inte infört lika stora stimulanspaket som de utvecklade ekonomierna. Samtidigt så har befolkningen i tillväxtmarknadsländerna legat efter i utrullning av vaccin jämte de utvecklade länderna. Mot detta så presterar traditionellt tillväxtmarknader bättre vid höga råvarupriser, vilket vi ser just nu.

Regeringen i Kina har varit aktiv med införandet av ökade regleringar av bolag senaste året, dels inom teknologi- och finanssektorerna. Vidare har fastighetsutveckling, som är en stor del av BNP-tillväxten i Kina, seglat upp som ett riskmoment. Under året har den kinesiska regeringen börjat erkänna problemen med fastighetssektorn och de stora nedstängningarna vid covidutbrott. De har gjort initierat riktade ekonomiska insatser och stimulanser, vilket får ses som positivt. Skulle dessa stimulanser bli bredare och större, så skulle detta även kunna bli en katalysator för att vända det allmänna sentimentet för kinesiska aktier.

En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien. Ryssland är exkluderat från tillväxtmarknadsindex sedan mars 2022.  

Mot bakgrund av den attraktiva värderingen för tillväxtmarknader, i kombination med en stramare penningpolitik i de utvecklade länderna, vilket kan påverka de bolagens vinster relativt mer negativt, förhåller vi oss neutrala till tillväxtmarknadsaktier.

Skriven av:

Profilbild för Martin Axell

Martin Axell

Fondförvaltare
Profilbild för Sebastian Hallenius

Sebastian Hallenius

Fondförvaltare