Analys av aktiemarknaden

Läs vår senaste marknadsanalys av aktiemarknaden i Sverige, Europa, USA, Japan och tillväxtmarknaderna. Ta bland annat del av var det är idé att investera just nu och vilka tillgångsslag som verkar mest intressanta.

Analys av aktiemarknaden

2023-09-01

Vad betyder symbolerna?

Vädersymbolerna visar vår syn för utvecklingen för aktiemarknaderna på 24 månaders sikt.

Aktiemarknaden globalt - Måttlig kursuppgång väntas på 1-2 års sikt 

neutral.png

Konjunkturen har försvagats 2023. Men vi ser att det svaga förtroendet inom industrin kan ha bottnat ur. Även global statistik såsom containerfrakt har börjat återhämta sig. Företag är ej heller högt belånade. Det gäller även amerikanska hushåll. Risken för en bankkris ser vi därför som små. Särskilt svenska banker är välkapitaliserade och har starka balansräkningar. Såväl regering som centralbanker lär även ingripa vid en kris.

Börsuppgången har i år till stor del drivits av amerikanska börsen och där främst teknologiaktier, vilka har gått starkt på stigande förväntningar på framtida vinster. Vi ser en snabb teknikutveckling vad gäller AI-programvara, batterier och behov av mer specialiserade komponenter. Detta är en strukturell trend som kan pågå under lång tid. Amerikansk arbetsmarknad och konjunktur har även hållit emot bättre än väntat i år.

Aktiekurser har dock ökat snabbare än vinstförväntningar vilket pressat upp aktievärderingar. Utanför teknologitunga sektorer är värderingen klart lägre. Det gäller även regioner utanför USA. Sammantaget innebär det att aktiekurser kan lyfta förutsatt att vi får en cyklisk konjunktur- och vinståterhämtning. Vi förväntar oss en ökad investeringsvilja närmaste året.

Ukrainakriget och sanktionerna mot Ryssland har haft negativa effekter på den europeiska ekonomin men påverkan framöver på de finansiella marknaderna bedöms vara små. Gaspriserna och elpriser i stora delar av Europa har fallit tillbaka i år. Gaslagren i Europa är välfyllda och väntas stå sig även inför kommande vinter.

Centralbanker har höjt styrräntor i snabb takt, men vi är nu på eller nära räntetoppen. Räntemarknaden prisar in styrräntesänkningar längre fram i flera länder. Inflationstakten är inte lika hög som tidigare. Aktiemarknaden är fortfarande känslig för nya uppställ i räntor samtidigt som riskerna för ytterligare ekonomisk inbromsning är stora. Vår bedömning av ränterisken ligger mer åt att räntor blir kvar på höga nivåer snarare än att de ökar snabbt härifrån.

Kinas tillväxt efter återöppningen av ekonomin har varit lägre än förväntat. Sannolikheten är därför stor att vi ser ytterligare stimulansåtgärder.

Även om vi ser risker för en fortsatt orolig aktiemiljö närmaste månaderna så är vår rekommendation på ett till två års sikt svagt positiv till aktier generellt. Signalerna hittills pekar på att konjunkturen mjuklandar snarare än går in i djup recession. Sammantaget är aktievärderingen attraktiv, särskilt i Europa och Asien. I USA är värderingen högre men det är koncentrerat till främst stora teknologitunga bolag. Amerikanska vinster har även utvecklats bra relativt förväntningar.

Sverige – Inflationen faller tillbaka men är fortfarande för hög. Riksbanken höjer i september.

neutral.png

Svensk ekonomi bromsar in ytterligare 2023. Samtidigt är aktieanalytikers förväntade vinstestimat måttliga. Hushållen pressas av högre räntor och den höga inflationen äter upp köpkraft. Bostadsmarknaden är svag vilket syns framför allt på nybyggandet. Konsumentförtroendet inför framtiden är lågt. Industrin är svag men ledande indikatorer är troligen nära en botten. Samtidigt är investerarsentimentet gentemot svenska tillgångar negativt. Utlänningar har sålt svenska aktier i år och kronan har återigen försvagats efter sommaren.  Kronan bedöms vara undervärderad men är fortsatt känslig för svängningar i riskaptit och rörelser på aktiemarknaderna.

Riksbanken har höjt styrräntan långsammare än andra stora centralbanker och det är troligt att de höjer till 4 procent nu i september. Men det innebär också att vi närmar oss toppen på bolåneräntor och Riksbanken väntas ta en paus i höst.

Vi är svagt positiva till svenska aktier. Vi ser dock större potential bland mindre bolag än större bolag då de har underavkastat och har attraktiv värdering. Samtidigt som småbolag tenderar att gå starkare över tid relativt större bolag. På längre sikt bör svenska aktier återhämta sig och utvecklas väl men då behövs det en mer stödjande penning- och finanspolitik samt att den globala konjunkturen vänder upp mer uthålligt. Vi är inte där idag men rör åt oss det hållet närmaste året.  Skulle kronan börja stärkas kan även utländska investerare börja söka sig tillbaka.

Europa – Kriget i Ukraina sätter sina spår men attraktiv bolagsvärdering

positiv.png

Den Europeiska centralbanken, ECB, har en mer expansiv penningpolitik än dess motsvarighet i USA. Sanktionerna och Ukrainakriget påverkar negativt men välfyllda gaslager minskar risken för en fullskalig energikris. Räntehöjningarna och den höga inflationen har slagit minst lika hårt mot den europeiska ekonomin men ECB förväntas nu inte höja mer och inflationen bör dämpas. Sentimentindikatorer för konjunkturen är svaga. Det gäller främst industrin, där Tyskland väger tungt, medan tjänstesektorn håller uppe bättre. Vi kan dock se ett skifte där närmaste kvartalen.

När vi balanserar de negativa faktorerna med en attraktiv bolagsvärdering och ett i nuläget negativt investerarsentiment ser vi sammantaget med tillförsikt på framtiden för europeiska aktier. Vi är sammantaget svagt positiva till europeiska aktier.

USA – Toppande inflation och rimlig värdering

svagt negativ.png

Den tidigare till stor stimulansdrivna ekonomiska utvecklingen har tvingat den amerikanska centralbanken att höja räntan mer än många räknat med. Vi räknar nu med att de tar en paus och nästa ränteändring kan mycket väl vara nedåt. Även om en räntesänkning lär dröja. Arbetsmarknaden är fortsatt stark och inflationen är ännu för hög. Men inflationstrycket har minskat lite. Fokus kommer gradvis att skifta över från inflation till risker för låg ekonomisk tillväxt. I dagsläget ser avmattningen ut att bli relativt mild. Exempelvis är lagernivåerna låga vilket ger stöd för ökad produktion framöver.

Amerikanska dollarn stärktes kraftigt under större delen av 2022. Framöver ser vi en svagare dollar men då måste konjunkturen visa tecken på att vända upp igen. Investerare tenderar att fly till dollar i kriser samtidigt som mer positiv riskaptit stärker dollar gentemot andra valutor. Framtida tillväxttakt och hur centralbanker agerar är andra faktorer som kommer styra valutakurserna. På några års sikt bör dollarn kunna försvagas ytterligare.

Amerikansk ekonomi har visat sig vara relativt robust och vi ser att den allmänna riskaptiten kan komma att öka hos framåtblickande investerare. Ledande indikatorer kan ha bottnat och det finns förutsättningar för stigande vinster nästa år. Aktievärderingen är inte ansträngd utanför teknologibolagen. Vi väljer därför att vara neutrala till amerikanska aktier. Vi tror mer på amerikanska småbolag än på de stora bolag som hittills drivit börsuppgången i år. 

Japan – Omställning av penningpolitiken att vänta

neutral.png

Den japanska ekonomin visade en god återhämtning förra året, även om den fortfarande dras med strukturella problem där en åldrande och minskande arbetsför befolkning är ett av dem. Återhämtningen efter pandemin tycks också ha mattats av något där orderingången minskat. Inflationen är för hög, om än lägre än i andra länder. Det är rimligt att tro att de stora stimulanserna minskas framöver. Tioårsräntan handlas inom ett intervall som vidgades i december. Den kan tillåtas handlas upp ytterligare. På sikt kan även en mindre styrräntehöjning komma, även om historien visat det svårt för Japan att höja räntan i en strukturellt svag ekonomi.

Japanska aktier har gått relativt starkt då likvida bolag har återköpt aktier och delat ut mer pengar än väntat. Japanska ekonomin står inför stora utmaningar men Japan förväntas också relativt sett vara mindre drabbad om ny global aktieoro blossar upp. Börsen är även välpositionerad sektormässigt. Sammantaget är vi därför neutrala till japanska aktier.

Tillväxtmarknader – Låg aktievärdering och Kina stimulerar ekonomin

svagt positiv.png

Tillväxtmarknader växer strukturellt snabbare än mogna ekonomier. Därtill är dess bolag lägre värderade samtidigt som ”värderingsgapet” ökat. Vi bedömer att tillväxtmarknader på lång sikt successivt kommer närma sig den högre värdering som de mogna ekonomiernas bolag handlas till, vilket är positivt för tillväxtmarknadsaktier.

Kinesiska samhället har öppnat upp efter tidigare Covidrelaterade nedstängningar, vilket hjälper den inhemska efterfrågan. Återhämtningen har dock gått långsamt då fastighetsmarknaden är fortsatt orolig samtidigt som exporten tappat på dämpad global efterfrågan. Kinesiska regeringen stimulerar därför och har ökat tillgången på likviditet i samhället. Vi räknar med ytterligare stimulanser framöver. Den politiska oron vad gäller Taiwans suveränitet samt minskade demokratiska rättigheter i Hongkong finns kvar men bedöms inte påverka finansmarknaderna i år.

Spänningarna mellan Kina och USA är stora då Kina har ökat sin handel med Ryssland som därmed kan runda en stor del av sanktionerna västländer har infört. En överhängande risk är vidgade handelssanktioner mellan USA och Kina. Där kan nämnas den för industrin så viktiga halvledartillverkningen. Kina har även infört exportbegränsningar för vissa sällsynta jordartsmetaller som är nödvändiga inom tillverkningsindustrin. Positivt är att nya samtal mellan länderna nu hålls med syfte att förbättra handelsrelationerna.

Brasilien har utvecklats relativt väl sista året även om osäkerheten där har ökat efter valet. Ledande konjunkturindikatorer ser dock ut att vända upp där nu. Ledande indikatorer är åt det svaga hållet för Indien. Övriga regioner ser ut att återhämta sig. Även om ländernas aktiemarknader som helhet följer global konjunktur så är korrelationen mindre än inom mer utvecklade länder, vilket bidrar till att balansera risker i en aktieportfölj.

En placering i tillväxtmarknader ger störst exponering mot Kina, Sydkorea, Taiwan, Indien, Sydafrika och Brasilien. Ryssland är exkluderad från tillväxtmarknadsindex sedan mars 2022.  

Mot bakgrund av den attraktiva värderingen för tillväxtmarknader, ökade stimulanser från främst Kina i kombination med stramare penningpolitik i de utvecklade länderna samt inte lika stor tilltro till amerikanska dollarn, väljer vi att vara svagt positiva till tillväxtmarknadsaktier.

Skriven av:

Profilbild för Sebastian Hallenius

Sebastian Hallenius

Fondförvaltare
Profilbild för Erik Gerestrand

Erik Gerestrand

Investeringsstrateg