Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne, ömsesidigt beslutas vid bolagsstämman. Den senaste bolagsstämman ägde rum 11 mars 2022.

Här finns bolagsordningen från 2022-03-11

Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna och att de i egenskap av ägare genom inbetalning av försäkringspremier kollektivt bidrar till bolagets riskkapital. Länsförsäkringar Skånes bolagsstyrning regleras huvudsakligen av Försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter och råd, bolagets bolagsordning och fastställda interna riktlinjer och policies.

Svensk kod för bolagstyrning är näringslivets självreglering för att stärka förtroendet för de svenska börsnoterade bolagen. Även om Länsförsäkringar Skåne inte tillhör den huvudsakliga målgruppen har bolaget ett spritt ägarskap och allmänintresse, varför bolaget avser att i tillämpliga delar följa Svensk kod för bolagsstyrning (koden). Koden bygger på principen följ eller förklara, vilket innebär att bolagen inte behöver följa varje regel utan kan välja andra lösningar förutsatt att avvikelser öppet redovisas och motiveras. Närmare information om bolagsstyrningen finns i den årliga bolagsstyrningsrapporten, som från och med 2018 återfinns i årsredovisningen. Bolagsstyrningsrapporterna har inte granskats av bolagets revisor.

Bolagsstyrningsrapport 2022 (i årsredovisning)

Bolagsstyrningsrapport 2021 (i årsredovisning)

Bolagsstyrningsrapport 2020 (i årsredovisning)

Bolagsstyrningsrapport 2019 (i årsredovisning)

Bolagsstyrningsrapport 2018 (i årsredovisning)

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2016 (i årsredovisning)

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014 (i årsredovisning)

Bolagsstämma

Bolagsstämman är fullmäktige bolagets högsta beslutande organ. Länsförsäkringar Skånes styrning och utveckling styrs av beslut i en rad bolagsorgan, med bolagsstämman som högsta beslutande organ. Bolagsstämman väljer bolagets styrelse och revisor. Till bolagsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd. Bolagsstämman beslutar även om styrelsearvode och arvodering av revisor. 

Protokoll från bolagsstämma 10 mars 2023

Nästa bolagsstämma

Länsförsäkringar Skånes bolagsstämma hålls i Malmö 12 mars 2024.