Om oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne

Kundägt och nära

Vi som arbetar på Länsförsäkringar Skåne bor där du bor, kör samma väg till jobbet och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta. Kanske är det därför som Länsförsäkringar enligt undersökningarna har Sveriges mest nöjda kunder.

I det kundägda Länsförsäkringar Skåne finns inga andra intressenter än kunderna. Företagets uppgift är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt. Vårt långsiktiga mål är att verksamheten ska gå jämnt ihop – med låga premier och hög servicegrad. Och skulle vi få ett större överskott blir det återbäring, i form av pengar tillbaka eller sänkta premier.

Din ekonomiska trygghet

Vi kan hjälpa dig med det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, inte bara det som har med pengar att göra och inte bara om du vill byta bostad, utan allt. Samlat på samma ställe.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om oss eller har frågor!

Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt
Styrelsens säte: Helsingborg
Organisationsnummer 543001-0685
Box 742 , 251 07 Helsingborg
E-post: info.skane@lansforsakringar.se


Kundinflytande

Som kund är du delägare

I det kundägda Länsförsäkringar Skåne sker allt med utgångspunkt från kundens intresse eftersom det inte finns andra ägarintressen. Som försäkringstagare i Länsförsäkringar Skåne är du också delägare.


Vem vill du ska representera dig?

Som delägare i Länsförsäkringar Skåne har du inflytande över verksamheten genom fullmäktige. Kunderna i varje kommun utser genom aktivt val sina representanter i fullmäktige.

Fullmäktige består av 50 personer/kunder. Antalet ledamöter per kommun är fastställt i Länsförsäkringar Skånes bolagsordning.

Kunderna väljer representanter

Val till fullmäktige sker kommunvis vart tredje år. Kunderna i kommunen utser genom ett digitalt val sina representanter. Valberedningen består av fem fullmäktigeledamöter från olika delar av Skåne.

Föreslå representant

Som försäkringskund kan själv ge förslag på den person i din kommun som du skulle vilja ha som fullmäktigeledamot.

Lämna ditt förslag i formuläret här

Kommande fullmäktigeval

  • 2019 är det fullmäktigeval i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad, Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Trelleborg och Vellinge.
  • 2020 är det fullmäktigeval i Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund, Staffanstorp, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv.
  • 2021 är det fullmäktigeval i Båstad, Örkelljunga, Åstorp, Perstorp, Klippan och Ängelholm.

 


Organisation och ledning

Fullmäktige


Utöver på den årliga bolagsstämman träffas fullmäktige, styrelse och företagsledning en gång på hösten
för att diskutera angelägna frågor. Fullmäktige får regelbundet ett digitalt nyhetsbrev där bolagets ekonomiska resultat redovisas och kommenteras. På så vis följer fullmäktige kontinuerligt verksamhetens utveckling.

När fullmäktige samlas till bolagsstämma utgör de bolagets högsta beslutande organ.

Sittande fullmäktigeledamöter

Valberedning

Valberedningen har bolagsstämmans uppdrag att lämna förslag på kandidater vid val till styrelsen och till fullmäktige.


Styrelse

 

Otto Ramel - Ordförande

 

Ingemar Månsson - Vice ordförande

 

Anna Kleine

 Katarina Axelsson Lindgren  

Katarina Axelsson Lindgren

 

Åsa Odell

 

Susanne Petersson

 

Johnny Petré

 

Anders Östryd

Björn Lindwall

Personalrepresentant

 

Företagsledning

 

Susanne Petersson 

Vd

Dan Stenberg

Chef Ekonomi och Finans

Camilla Pettersson

Chef HR och Kontorsservice

Ingemar Helgesson

Chef Marknads -, Kommunikations -, och Verksamhetsstöd

Stefan Fredriksson

Chef Sak och Liv Försäljning Företag

Jonas Jonasson

Chef Bank och Försäljning Privat

IT och Stöd Digitalisering

Nebojsa Bjelobrk

    


Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne, ömsesidigt beslutas vid bolagsstämman. Den senaste bolagsstämman ägde rum 16 mars 2016.

Här finns bolagsordningen från den 20160316.

 

 

Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna och att de i egenskap av ägare genom inbetalning av försäkringspremier kollektivt bidrar till bolagets riskkapital.


Länsförsäkringar Skånes bolagsstyrning regleras av Försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter och råd, bolagets bolagsordning och fastställda interna riktlinjer och policies. Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Här finns bolagsstyrningsrapport  från mars 2017

 


Bolagsstämma

Bolagsstämman är fullmäktige bolagets högsta beslutande organ. Länsförsäkringar Skånes styrning och utveckling styrs av beslut i en rad bolagsorgan, med bolagsstämman som högsta beslutande organ. Bolagsstämman väljer bolagets styrelse och revisor. Till bolagsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd. Bolagsstämman beslutar även om styrelsearvode och arvodering av revisor. 

Här finns protokoll från bolagsstämman 15 mars 2018

Länsförsäkringar Skånes bolagsstämma hålls i Malmö den 15 mars 2018.

Årsredovisning och SFCR-rapport


Årsredovisning Länsförsäkringar Skåne 2017

SFCR-rapporten beskriver solvens och finansiell ställning i bolaget.

SFCR-rapport 2017

SFCR-rapport 2016


Historia

Med rötter i 1800-talet

I början av 1800-talet slog sig de större lantbruken samman och bildade brandstodsbolag för att hjälpa varandra att finansiera återuppbyggnaden av brandhärjade gårdar. Detta var grunden för det första skånska länsförsäkringsbolaget i Tommarp på Österlen som bildades 1830. Ett par år tidigare gjorde fastighetsägarna i de skånska städerna motsvarande, och 1828 bildades Skånska Brand. Länsförsäkringsbolag uppstod i alla svenska län.

Länsförsäkringsbolagen börjar samarbeta

Efterhand som verksamheten växte skapades behov av ett mer strukturerat samarbete mellan länsbolagen. 1936 bildades Landsbygdens Återförsäkringsaktiebolag – senare Länsförsäkringar AB – som bland annat tog hand om länsbolagens återförsäkring. Att tillgodose länsbolagens gemensamma behov av produkt-, koncept- och systemutveckling är numera en av Länsförsäkringar ABs främsta uppgifter.

  • 1969 beslutar gruppen om en gemensam symbol – den röd och blå fyrkanten.
  • 1986 bildades Länsförsäkringar Liv, och tio år senare startade Länsförsäkringar Bank.

Länsförsäkringar Skåne bildas

Så sent som 1978 sammanslogs de dåvarande 10 länsförsäkringsbolagen i Skåne till fem. 1992 gick tre av dessa samman (bolagen i Tommarp, Malmö och nordvästra Skåne) och bildade Länsförsäkringar Skåne. De övriga två bolagen (Göinge och Kristianstad) gick samman 2011. Idag har Skåne således två länsförsäkringsbolag.

Vid bildandet av Länsförsäkringar Skåne 1992 utgjorde Länsförsäkringar Nordvästra Skåne huvudbolaget som de övriga två länsbolagen slogs samman med. Brandstodsföreningen i Luggude härad (bildad 1836) var Länsförsäkringar Nordvästra Skåne ursprungsbolag, och anses därför också vara ursprungsbolaget för Länsförsäkringar Skåne.

Länsförsäkringar och Wasa går samman

1998 sker samgåendet mellan Länsförsäkringsgruppen och Wasa. Wasa var i sin tur resultatet av ett samgående elva år tidigare mellan Valand, Vegete, Allmänna Brand och Skånska Brand. I Skåne kan därmed sägas att cirkeln är sluten genom att försäkringsbolagen för landsbygd och städerna nu blivit ett och samma.

Fastighetsförmedling

Länsförsäkringar Skåne var år 2001 det första försäkringsbolaget i Sverige som startade fastighetsförmedling.

Ett fullsortimentsbolag

Från att ha varit ett renodlat sakförsäkringsbolag för lantbruk, är Länsförsäkringar Skåne nu ett fullsortimentsbolag som erbjuder företag, lantbruk och hushåll sak- och personförsäkring samt banktjänster – allt under samma tak. Det är vi ensamma om i Skåne.

 


Värdegrund och affärsidé

En grund för vår inriktning och utveckling

Vår dagliga verksamhet präglas av att vi är kundägda, lokala, tillgängliga, personliga och engagerade. Dessa kärnvärden har sin förankring i bolagets historia och utgör grunden för bolagets inriktning och utveckling.

Kundägda

I det kundägda Länsförsäkringar Skåne sker allt med utgångspunkt från kundens intresse eftersom det inte finns andra ägarintressen. Genom valda representanter, fullmäktige och styrelse, utövar kunderna aktiv påverkan. Den vinst som verksamheten kan generera går tillbaka till kunderna i form av återbäring eller lägre premier.

Lokala

Vårt uppdrag är att skapa trygghet. Det bidrar vi till genom vår lokala närvaro och att vi snabbt kan tillgodose kundernas behov av service. Vår anpassningsförmåga bottnar i god kunskap om de lokala förutsättningarna. Med stort engagemang i det lokala samhället bidrar vi till ökad trygghet för den enskilde.

Tillgängliga

Att vara tillgängliga är en förutsättning för kundernas förtroende. Vi ska vara på plats när kunderna behöver oss. Tillgänglighet innebär närvaro och snabba besked, men också enkelhet och tydlighet i kommunikationen. 

Personliga

I ett kundägt bolag är det naturligt att sträva efter personliga relationer med kunderna. Lokal närvaro och hög tillgänglighet är viktiga förutsättningar. Vi vill skapa hemmahörighet och hemkänsla för kunderna. Personligt bemötande innebär också att visa förståelse och empati för kundens unika situation, liksom att uppfylla kraven på hög kompetens och professionalitet.

Engagerade

I Länsförsäkringar Skåne är vi engagerade i kundens situation, liksom i det som påverkar den. Det innebär nyfikenhet och intresse för utvecklingen såväl i det lokala samhället som i omvärlden i övrigt. Att vara engagerad betyder också initiativkraft, kreativitet och att ta aktiv ställning.

 


Samhällsengagemang och miljö

Vi vill dela med oss av kunskap

Vi är vana vid att arbeta för människors trygghet. Länsförsäkringar Skåne är kundägt och vi grundades med tanken om att vi blir starkare tillsammans. Att vi gemensamt kan klara av det som vi var och en för sig inte mäktar med. Så tänker vi och våra 400 000 kunder och delägare än idag.

Nu behöver vi använda vår styrka för att hantera de nya utmaningar vi står inför inom miljöområdet och i samhället.

Vi tror att med rätt kunskap ökar tryggheten och att vårt viktigaste samhällsengagemang är att dela med oss av kunskap inom de områden vi har kompetens. Vi hoppas att du vill vara med.

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och om hur vi delar med oss av kunskap för att undvika skador och skapa ekonomisk trygghet.

Läs mer om hur vi delar med oss av kunskap

Läs mer om initiativen som ökar våra kunders trygghet:


Så här jobbar vi med miljöfrågor

Alla företag påverkar miljön. Länsförsäkringar Skåne måste också minska sin negativa miljöpåverkan. Det vi kan göra är till exempel att köra bil mindre, använda grön el och minska på pappersanvändningen. Inom dessa områden har vi satt upp mål och följer kontinuerligt upp förbättringarna.

När det gäller bilkörning i tjänsten har vi en positiv trend. För varje år kör vi lite mindre. Troligen beror det på att vi har blivit bättre på att planera våra resor och samåka när det är möjligt. En stor utmaning vi har framför oss handlar om vilken sorts bilar vi kör. Idag har vi tre miljöbilar men de flesta resor görs med konventionella bilar.

Vi köper in grön el till alla våra kontor och gör vårt bästa för att inte slösa med energin i onödan. Vi mäter miljöpåverkan från el, värme och vatten.

En annan utmaning handlar om våra papper. Pappersanvändningen internt minskar men vi är långtifrån nöjda. Vi vet att du som kund ofta får alldeles för mycket papper från oss och det är något som vi är på väg att ändra på.


Vårt största miljöansvar är att förebygga skador

Kan ett försäkringsbolag göra mer för miljön än att sortera papper och släcka lamporna när folk går hem från kontoret?

Vi kan göra mycket mer. Att förebygga skador är vår viktigaste insats för miljön. Varje brand släpper ut åtskilliga ton koldioxid och alla reparationer kräver resurser. Om vi lyckas minska skadorna med fem procent handlar det om flera hundra ton koldioxid per år, kanske till och med tusen ton koldioxid. Det motsvarar koldioxidutsläppet från 125 personbilar som kör ett varv runt jorden vardera.

Det finns gott om utmaningar. Vad som händer i framtiden vet ingen, men att klimatet ändras och att det finns alldeles för många giftiga kemikalier i omlopp känner vi redan till. Det här innebär helt nya risker. Och det här med att hantera risker och hitta lösningar är vi bra på. Att anpassa samhället till nya förutsättningar handlar också om att förebygga skador. Att föra dialog och sprida kunskap är viktigt för oss.

Så vårt miljöansvar handlar absolut om våra papper och lampor. Men ännu mer om att förebygga skador.


Så påverkar din försäkring miljön

Miljöaspekten finns med hela tiden när det handlar om försäkringar. Från det att du lyfter luren för att köpa din försäkring till dess att vi hjälper dig att reparera efter en skada. Fast allra helst hoppas vi förstås att du ska slippa att drabbas. Att undvika skador är vårt allra största bidrag till en bättre miljö.