Årsbesked 2019 - Garantiförvaltning

Garantiförvaltning är en del av vårt tjänstepensionserbjudande och är en sparform med garanti som ger din pension trygghet.

För att ge god riskspridning och möjlighet till avkastning fördelas tillgångarna garantiförvaltningen mellan aktie och ränteplaceringar samt alternativa investeringar som skog och fastigheter. När det gäller hållbarhet följer investeringarna som görs inom Garantiförvaltningen internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Investeringar görs i gröna obligationer.    

Avkastningen för Garantiförvaltningen under 2019 var 13,1 procent. Stark utveckling för aktier, skog, fastigheter och krediter bidrog till den positiva utvecklingen för Garantiförvaltningen under året.  

Mer om Garantiförvaltning

Vill du ha personliga råd kring ditt sparande eller har andra frågor om din försäkring är du självklart välkommen att kontakta oss. Mer specifika kontaktuppgifter finns i ditt årsbesked.

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna

Frågor och svar om Garantiförvaltning

 • Försäkringar

  Per sista december låg ungefär 50 procent i ränteplaceringar, varav det mesta i svenska statspapper och bostadsobligationer och en del i utländska krediter. Placeringar i aktier globalt var 36 procent och14 procent var placerat i alternativa investeringar som exempelvis fastigheter och skog.

  Ränteportföljen har under 2019 varit placerad i svenska statspapper och bostäder samt i utländska krediter. Aktieportföljen har haft en global inriktning där tillgångarna har placerats i olika regioner. Aktieandelen bestod till största delen av amerikanska, svenska och europeiska aktier samt mindre andel tillväxtmarknader. Andelen aktier var vid årets slut ungefär lika som i början av året, dock har fördelningen varierat under året. Andelen räntebärande har minskat till förmån för alternativa investeringar som inkluderades under året.

  Under 2019 var avkastningen 13,1 procent (före försäkringsavgifter men efter kapitalförvaltningsavgift). Alla tillgångar i portföljen bidrog positivt till avkastningen under året. 


  Hjälpte det här svaret dig? 1 av 2 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Om du sparar regelbundet med månadsvisa inbetalningar eller gör en engångsinbetalning kommer en del av de inbetalningar som gått till sparandet att garanteras. Ett garanterat värde beräknas utifrån de inbetalningar som gått till sparandet, det garanterade värdet är den summa som du minst kommer att få när försäkringen betalas ut till dig. Förtida uttag kan påverka din garanti.

  Om försäkringen har livsfallskaraktär tillkommer riskkompensation, vilket ökar ditt garanterade värde successivt.


  Hjälpte det här svaret dig? 0 av 1 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Det aktuella värdet redovisas i ditt årsbesked som "Utgående värde av mitt sparande" och som "Värde" i diagrammet som visar sparfördelningen. Det kan också kallas för försäkringskapital. Värdet bestäms av marknadsvärdet på förvaltningstillgångarna. Garantiförvaltningen har daglig kurssättning som baseras på marknadsvärdet på garantiförvaltningens totala tillgångar. Du som kund äger ett antal andelar och ditt aktuella försäkringskapital räknas fram som antalet andelar multiplicerat med kursen. Ditt sparande består av dina inbetalningar plus värdeutveckling, minus avdrag för avgifter för administration och försäkringsskydd samt avkastningsskatt.

  Om försäkringen har livsfallskaraktär tillkommer riskkompensation. Utbetalningar minskar värdet på försäkringskapitalet. Du ser alla delar i ditt årsbesked under rubriken Sparredovisning.

  Om ditt försäkringskapital är större än ditt garanterade värde har det uppstått en villkorad återbäringsdel. Det visas i årsbeskedet som "Villkorad återbäring".


  Hjälpte det här svaret dig? 0 av 1 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Om det aktuella värdet (försäkringskapitalet) är större än det garanterade värdet har det uppstått ett överskott som kallas villkorad återbäring. Villkorad återbäring är ett kollektivt riskkapital, vilket betyder att den totala villkorade återbäringen delas med övriga sparare i garantiförvaltningen. Om det finns villkorad återbäring vid respektive utbetalningstillfälle kommer utbetalningen att överstiga garanterad utbetalning.


  Hjälpte det här svaret dig? 2 av 10 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Det beror på att kostnader dras från ditt sparande för administrativa avgifter, skatt och eventuella försäkringsskydd som du har kopplat till ditt sparande. Du ser alla kostnaderna i ditt årsbesked under rubriken Sparredovisning.


  Hjälpte det här svaret dig?