Länsförsäkringar når över 17 miljarder i hållbarhetsinriktade obligationer i liv- och försäkringsportföljerna

Länsförsäkringars investeringar i gröna, sociala och tematiska (”hållbarhetsinriktade”) obligationer för kundernas räkning, ökade med cirka 7,5 miljarder under 2020. Investeringarna uppgick vid årsskiftet till över 17 miljarder kronor vilket motsvarar mer än 13 procent av förvaltat kapital i de institutionella liv- och försäkringsportföljerna*.

Utveckling över tid i hållbarhetsinriktade obligationer

– Andelen förvaltat kapital som är investerat i hållbarhetsinriktade obligationer fortsätter att öka och tangerade vårt årsmål om minst 13 procent. Ökningstakten är ett kvitto på hur väl integrerad vår ESG- och finansiella analys är i strategisk allokering och i förvaltningen över lag. Investeringarna är i linje med vår klimatsmarta vision och ambitionen att bidra till hållbart värdeskapande och kundnytta, säger Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar Länsförsäkringar Liv.

Av de cirka 17 miljarderna i hållbarhetsinriktade obligationer utgjorde Länsförsäkringar Livs investeringar cirka 14,5 miljarder, vilket motsvarar 14 procent av Liv-portföljernas kapital.

Uppbyggnaden under 2020 var möjlig tack vare fokus på direktinvesteringar i primärmarknaden och en nära dialog med utgivarna av obligationer (emittenter), vilket var av särskild betydelse under Covid-19 pandemins inledning. Tillsammans med branschkollegor mobiliserades kapital och investeringar gjordes i socialt inriktade obligationer med syfte att mildra de hälsomässiga och ekonomiska effekterna av pandemin, både lokalt och globalt.

En fullständig förteckning av de institutionella portföljernas 30-tal emittenter av hållbarhetsinriktade obligationer finns på lansforsakringar.se  
Av investeringarna har mest pengar fördelats till FNs globala mål 13 ”bekämpa klimatförändringar” följt av mål 11 ”hållbara städer och samhällen” och mål 7 ”förnyelsebar energi”.


– Under året har vi systematiskt utvärderat hållbarhetseffekterna av de finansierade projekten tack vare bättre data från enskilda emittenter. Utvärderingen har gjorts i syfte att optimera portföljernas hållbarhetseffekter. Med det kompletterande underlaget, som en del av vår integrerade ESG- och finansiella analys, har vissa gröna obligationer sålts, främst inom fastighetssektorn. Potentialen att bidra till hållbart värdeskapande bedömdes bli större genom att göra vissa förändringar, säger Kristofer Dreiman. 

*Investeringarna i hållbarhetsinriktade obligationer görs från de institutionella liv- och försäkringsportföljerna knutna till Länsförsäkringar Liv, Fondliv, Sak med dotterbolag och Agria.

För mer information:

  • Förteckning över de institutionella liv- och försäkringsportföljernas innehav i hållbarhetsinriktade obligationer.
  • Grafik ”Utveckling av investeringar i hållbarhetsinriktade obligationer för Länsförsäkringars institutionella liv- och försäkringsportföljer 2015–2020 i miljoner kr” – se bilaga i pdf.
  • Grafik ”Sammanställning av de hållbarhetsinriktade obligationsinvesteringars bidrag till utvalda globala mål” – se bilaga i pdf.

Läs mer om Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar
Länk till Länsförsäkringars pressrum
Länk till Länsförsäkringar på Twitter

För ytterligare information kontakta:
Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar Länsförsäkringar Liv, mobil 072 - 142 8329
Presskontakt, tel 08 – 588 41 850

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden