Länsförsäkringar Bank

Senaste finansiella rapporten

Delårsrapport januari-mars 2018

Perioden i korthet

 • Rörelseresultatet ökade 26 procent till 443,3 (352,5) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 10,5 (9,1) procent.
 • Räntenettot ökade 15 procent till 1 082 (940,0) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 17 procent till 883,1 (753,8) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna ökade 10 procent till 426,3 (386,2) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 13,4 (15,1) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,03 (0,03) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 13 procent till 529,5 (467,5) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 9 procent till 100,4 (91,9) Mdkr. Utlåningen ökade 16 procent till 268,6 (232,2) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 31 mars 2018 till 22,7 (23,3*) procent.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 10 procent. Antalet bankkort ökade 12 procent.
 • Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2017 är Länsförsäkringar Bank den enskilda aktören på bankmarknaden med de mest nöjda privat- och företagskunderna. Länsförsäkringar Bank har enligt Svensk Kvalitetsindex 2017 även de mest nöjda bolånekunderna samt företagskunderna för fastighetslån.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2017.
* Avser 31 december 2017.

Läs hela rapporten

Rapportdatum 2018
Datum Rapport
13 mars

Årsredovisning 2017

25 april

Delårsrapport, januari-mars 2018

19 juli

Delårsrapport januari-juni 2018

25 oktober

Delårsrapport januari-september 2018

Mer information


Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar AB - A-/Stable A3/Stable
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar Sak - A/Stable A2/Stable

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om  kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.


Upplåningsprogram

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Medium Term Note SEK 30 SEK 28,2 2,2 år
Domestikt certifikatprogram SEK 15 SEK 0,0 0,0 år
Euro Commercial Paper EUR 1,5 SEK 0,08 0,4 år
Euro Medium Term Note EUR 2 SEK 7,8 3,9 år
Totalt   SEK 36,1

Med nominella värden per den 31 mars 2018.

Risker och kapitaltäckning

Bankkoncernen följer reglerna om intern riskklassificering - IRK

Koncernen tillämpar reglerna om intern riskklassificering (IRK). Den avancerade riskklassificeringsmetoden används för alla hushållsexponeringar och stor del av företags- och lantbruksexponeringar. Grundläggande IRK-metod används för företags- och lantbruksexponeringar och schablonmetoden används för övriga exponeringar.

Bankkoncernen, per den 31 mars 2018

 • Kärnprimärkapitalet uppgick till 11 980 miljoner kronor
 • Kärnprimärkapitalrelationen 24,1 procent
 • Primärkapitalet 13 180 miljoner kronor
 • Primärkapitalrelationen 26,6 procent
 • Kapitalbasen 15 770 miljoner kronor
 • Total kapitalrelation uppgick till 31,8 procent

Konsoliderad situation, per den 31 mars 2018

 • Kärnprimärkapitalet uppgick till 14 989 miljoner kronor
 • Kärnprimärkapitalrelationen 22,7 procent
 • Primärkapitalet 15 949 miljoner kronor
 • Primärkapitalrelationen 24,1 procent
 • Kapitalbasen 18 002 miljoner kronor
 • Total kapitalrelation uppgick till 27,2 procent

Om Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

En av Sveriges största retailbanker

Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största banker. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen. Banktjänster erbjuds i första hand till de 3,8 miljoner kunderna i länsförsäkringsgruppen.

Kundkontakter sker i personliga möten på 128 av länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon. Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar Bank ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB. Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank samt de helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit.

Bli bankkund


Länsförsäkringar Bank AB (publ)
Organisationsnummer 516401-9878
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00