Organisation och ledning

Fullmäktige 

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Bergslagen och består av 60 ledamöter.

Fullmäktiges och valberedningens ledamöter

Kundinflytande: Så fungerar ett kundägt bolag

Fullmäktigeval

Instruktion för valberedningen

Styrelsen

Vår styrelse består av 6-8 ordinarie ledamöter som väljs av fullmäktige under bolagets ordinarie bolagsstämma varje år. Utöver dessa finns två personalrepresentanter och suppleanter till dessa. Vår vd ingår inte i styrelsen men deltar regelbundet i styrelsens arbete. Mandattiden för de stämmovalda ledamöterna är två år.

Styrelsens ledamöter

Uppdrag styrelseledamot

Företagsledningen

Företagsledningen är tillsatt av vd och driver bolagets verksamhet.

Företagsledningens kontaktuppgifter

Bolagsstyrning

Året har kännetecknats av god lönsamhet inom såväl försäkringsverksamheten, som bank och pension. Även finansförvaltningen levererade ett mycket bra resultat. Det innebar att 2021 blev det bästa resultatet i bolagets 173 åriga historia med ett totalt resultat på 1 225 miljoner kronor. De förmedlade affärerna fortsatte att utvecklas positivt med god tillväxt och positivt resultat.

Bolaget har beslutat om en återbäring till ägarna om totalt 250 miljoner.

Ekonomiska nyckeltal

  • Premieintäkten ökade med 1359 miljoner.
  • Affärsvolymen inom bank och liv ökade med 5,3 miljarder till totalt 52,5 miljarder.
  • Totalresultatet uppgick till 1225 miljoner.

Styrdokument och Årsredovisning