Uppdrag styrelseledamot

Vår styrelse består av 6-8 ordinarie ledamöter som väljs på bolagsstämman. Utöver dessa finns två personalrepresentanter och suppleanter till dessa. Vår vd ingår inte i styrelsen men deltar regelbundet i styrelsens arbete. Mandattiden för de stämmovalda ledamöterna är två år.

Uppdrag styrelseledamot

En tillståndspliktig verksamhet

Vår verksamhet är starkt reglerad och styrd av legala krav, exempelvis försäkringsrörelselagen, lagen om försäkringsdistribution, lag om årsredovisning i försäkringsföretag, GDPR, hållbarhetsregler plus en massa förordningar på EU-nivå.

Dessa regler är under ständig kontroll från våra tillsynsmyndigheter, Finansinspektionen och Integritetsskyddsmyndigheten. Det medför ett annorlunda och omfattande ansvar på de som leder ett försäkringsföretag, det vill säga i första hand vår styrelse och vd.

Dessutom har vi förstås alla vanliga bolagsrättsliga regler att förhålla oss till, som exempelvis skattelagar, konkurrensregler, redovisningsregler, arbetsrätt, miljöregler med flera.

Bolagstämman

Till bolagsstämman, som oftast äger rum i april, kallas alla ledamöter i vårt fullmäktige, dvs cirka 55 förtroendevalda kunder. Här har fullmäktige ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning:

 • väljer styrelseledamöter
 • väljer revisor
 • väljer valberedning
 • beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd
 • beslutar om arvoden till styrelsen, valberedningen och fullmäktige
 • fastställa resultat- och balansräkning
 • besluta om hur årets vinst eller förlust ska disponeras.

Fullmäktige har även rätt att få ett ärende prövat på stämman om man lyfter frågan skriftligt och i god tid så att den kan tas med i kallelsen.

Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och ska vara insatt i bolagets ekonomi. I detta ansvar ingår bland annat att fatta beslut i viktiga frågor som rör bolagets verksamhet. Styrelsen ska ta fram mål och strategier, fastställa styrdokument och ständigt utvärdera bolagets operativa ledning.

Styrelsen träffas regelbundet under året. All information som ledamöterna får om bolaget och som inte offentliggjorts ska behandlas strikt konfidentiellt. Den externa informationen från styrelsen ska däremot vara tillgänglig och saklig, samt relevant för målgruppen.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen ska se till att bolaget - i tillämpliga delar - följer koden för bolagsstyrning som är framtagen för det svenska näringslivet. Undantag kan göras med hänsyn till att Länsförsäkringar inte är ett aktiebolag.

I juni varje år fastställer styrelsen sin arbetsordning. Den beskriver bland annat styrelsens ansvarsområden, sammansättning, jäv, sekretess och arbetssätt. Utvärdering och kontroll av hur arbetsordningen följs sker genom bolagets internrevision.

Syrelsens utskott

Styrelsen har bestämt följande arbetsgrupper:

 • Revisionsutskottet
 • Risk- och kapitalutskott
 • Bank- och kreditutskott
 • Ersättningsutskott

Lämplighetskrav

Den samlade kompetensen i styrelsen ska uppfylla gällande lämplighetskrav, i relation till kravet på sund och ansvarsfull företagsledning. I styrelsen bör följande kunskaper, kompetenser och erfarenheter därför finnas:

 • Kunskap om marknaden
 • Bolagets strategi och affärsmodell
 • Företagsstyrningssystemet inkl. riskhantering och kontroll
 • Finansiella och försäkringstekniska analyser
 • Regelverk och krav
 • Bank- och livaffär inom ramen för bolagets verksamhet.

Det ställs även krav på styrelseledamöternas individuella kompetens och erfarenheter. Vår valberedning utvärderar årligen styrelsens lämplighet.

Utbildningsplan

Varje styrelseledamot ska ägna uppdraget i bolaget tillräckligt mycket tid för att kunna sätta sig in ärenden, bilda sig en uppfattning och ta ställning i olika frågor. Som ledamot är du också skyldig att sätta dig in i bolagets verksamhet, organisation och marknad.

Som ny styrelseledamot ska du dessutom ta del av relevant introduktionsutbildning, samt övriga utbildningar som är passande för uppdraget. Därför har styrelsen fastställt en utbildningsplan. Som exempel har styrelsen tidigare år fokuserat på att lära sig mer om vår motoraffär, hållbarhet, samt säkerhet och personskydd.

Omvärldsbevakning

Att ta del av omvärldstrender och analysera vilka konsekvenser det kan få för Länsförsäkringar är en viktig del av bolagets utveckling och något som styrelsen arbetar mycket med. Syftet är att förstå den strategiska utvecklingen inom vår bransch men också ha koll på konkurrens- och teknikutvecklingen. Det kan även handla om ”ren spaning” efter nya regelverk som påverkar bolagets affärer men även benchmarking som görs såväl inom Länsförsäkringar som i övriga branschen.

Undrar du över något?

Om du har frågor om styrelseuppdraget är du välkommen att kontakta Sofia Tungfelt, ordförande i valberedningen.

Mejl: sofia@villingen.nu
Mobil: 070-380 07 15