Länsförsäkringar AB har satt nytt investeringsmål om att vara klimatpositiva senast 2045

Länsförsäkringar AB har antagit ett nytt klimatmål inom ramen för den klimatsmarta visionen. Klimatmålet innebär att egna investeringsportföljer*och fonder ska vara klimatpositiva senast 2045.

Fredrik Bergström vd Länsförsäkringar AB

– Målet innebär att vi har vidareutvecklat vår klimatsmarta vision och att vi är med och finansierar den klimatomställning som Sverige, EU och världen behöver göra för att nå nettonollutsläpp globalt till 2050 genom våra investeringar. Vi fortsätter nu vårt arbete för att nå det nya klimatmålet för att på så sätt bidra till samhällets lösning på klimatkrisen, säger Fredrik Bergström vd på Länsförsäkringar AB och fortsätter.

– Vårt sedan tidigare satta mål om halverade klimatavtryck för egna investeringsportföljer och fonder till 2030, i linje med Parisavtalet 1,5-graders mål, ligger kvar. Det är ett viktigt delmål för att våra investeringsportföljer och fonder ska bli nettopositiva senast 2045.

Exempel på genomförda aktiviteter i linje med det nya klimatmålet:

  • Sedan 2018 fram till tredje kvartalet 2021, har vi tiodubblat investeringarna i hållbarhetsinriktade obligationer inom de egna investeringsportföljerna till ett värde av över 20 miljarder kronor (16 procent av förvaltat kapital). Dessa obligationer finansierar bland annat förnybar energi, grön infrastruktur och klimatanpassningsprojekt.
  • Vi började fasa ut kolbolag 2015 och har sedan successivt skärpt exkluderingskriterierna för gruv- och kraftbolag som använder kol, bolag verksamma inom okonventionell olja (oljesand) och gas (”fracking”), samt olje- och gasbolag verksamma inom prospektering och utvinning.
  • Vi har infört omställningskriterier i förvaltningen för att främja kraft- och energibolag som har satt vetenskapligt baserade klimatmål och som anses vara i klimatomställning.
  • Vi har deltagit i bolagsdialoger och olika investerarinitiativ med syfte att minska bolagens koldioxidutsläpp, däribland initiativet Climate Action 100+ som riktar sig till de 100 största utsläpparna av växthusgaser globalt. Syftet med dialogerna är att bolagen ska minska sina utsläpp och sätta vetenskapligt baserade klimatmål.
  • Vi har röstat för klimatrelaterade aktieägarförslag vid bolagens årsstämmor.
  • Vi har förändrat förvaltningen i flera fonder och i de egna investeringsportföljerna vilket minskat dessas koldioxidavtryck över tid.
  • Sedan 2016 har vi lanserat fem egna hållbarhetsinriktade fonder, däribland fonden Länsförsäkringar Global Klimatindex. Det förvaltade kapitalet i dessa fonder uppgår till cirka 50 miljarder kronor.
  • För pensionskundernas räkning har vi lanserat flera ansvarsfulla och hållbarhetsinriktade externt förvaltade fonder.
  • För pensionsspararnas räkning har vi tagit fram en ny process för att löpande utveckla och utvärdera fondutbudet utifrån hållbarhets- och klimatkriterier och vi har flyttat kapital till mer ansvarsfulla fondalternativ. Detta har lett till att 85 procent av pensionsspararnas kapital nu finns i fonder som främjar hållbarhet och har hållbarhet som mål**.
  • På vårt fondtorg har vi lanserat fler verktyg för att underlätta för kunder att hitta fonder utifrån ett hållbarhets- och klimatperspektiv.

* Länsförsäkringar ABs livförsäkrings-, garantiförsäkrings- och sakförsäkringsportföljer

**Utifrån Disclosureförordningen benämning av artikel 8 och 9 - produkter.

Läs mer om vår klimatsmarta vision

Läs mer om våra ställningstaganden

Läs mer om våra aktuella exkluderings- och omställningskriterier

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar AB

Presskontakt Länsförsäkringar, telefon 08 – 588 418 50, press@lansforsakringar.se

Länk till Länsförsäkringars pressrum 

Länk till Länsförsäkringar på Twitter

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden