Länsförsäkringar AB

Senaste finansiella rapporten

Årsredovisning 2020

2020 i korthet

  • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat uppgick till 2 726 (3 003) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8 (10) procent.
  • Länsförsäkringar Sakkoncernens rörelseresultat uppgick till 516 (851) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade med 9 procent till 6 781 (6 211) Mkr. Totalkostnadsprocenten var oförändrad 95,8 (95,8).
  • Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat uppgick till 1 844 (1 893) Mkr. Räntenettot ökade med 5 procent till 4 845 (4 617) Mkr.
  • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 702 (738) Mkr. Premieinkomsten ökade till 12 228 (9 478) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till 1 809 (1 779) Mkr.

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period 2019.

Läs hela årsredovisningen

Rapportdatum 2021
Datum Rapport
11 februari Årsöversikt i sammandrag 2020
15 mars Årsredovisning 2020
1 september Delårsöversikt januari-juni 2021

Finansiella rapporter

Upplåningsprogram

Länsförsäkringar AB
Ram Nom

Medium Term Note

2,5 mdr

Per 9 oktober 2017 är alla lån återbetalda och Medium Term Note-programmet förfallet.

 

Rapport om solvens och finansiell ställning

Vår gemensamma rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) innehåller information om försäkringsverksamheten som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Rapporten omfattar dels Länsförsäkringar AB med dotterbolag på gruppnivå, dels Länsförsäkringar ABs försäkringsdotterbolag var för sig.

Försäkringsdotterbolagen är Länsförsäkringar Sak, Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

Rapporten har tagits fram utifrån krav på offentliggörande av solvens- och verksamhetsrapport som tas upp i försäkringsrörelselagen (2010:2043) och i EIOPAs delegerade förordning och riktlinjer.

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2020

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2019

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) 2016

Länsförsäkringar AB med dotterbolag, gruppnivå, per den 31 december 2020.
Kapitalbas 57 412 Mkr
Kapitalkrav 39 186 Mkr

 

Om Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar AB har länsförsäkringsbolagens uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service till bolagen inom områden som skapar effektivitet och skalfördelar. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader.

Länsförsäkringar AB ägs till 100 procent av länsförsäkringsbolagen, som i sin tur ägs av sina försäkringskunder. Förutom moderbolaget Länsförsäkringar AB omfattar Länsförsäkringar AB-koncernen Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv samt dotterbolag till dessa. Länsförsäkringar Liv konsolideras inte i koncernen eftersom resultatet tillfaller försäkringstagarna.

Lansforsakringsgruppen-organisation-555xvalfri.png

Länsförsäkringar AB (publ)

Organisationsnummer 556549-7020
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00