Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsordningen innehåller bestämmelser om företagets firma, var styrelsen har sitt säte, företagets verksamhetsinriktning innefattande en beskrivning av de försäkringsklasser som företagets koncession omfattar. Dessutom finns regler om styrelsens storlek och sammansättning samt hur val av styrelse och revisorer ska ske. Länsförsäkringar Stockholm tillämpar ett representativt system som innebär att delägarnas rätt att besluta på bolagsstämman utövas av fullmäktige, som utses av delägarna. Antalet fullmäktige ska enligt bolagsordningen uppgå till minst 50 personer. Val av fullmäktige förrättas på det sätt styrelsen bestämmer och hålls senast under december månad.

Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Stockholm är ett ömsesidigt försäkringsföretag. Företagsformen innebär att företaget i sin helhet ägs av försäkringstagarna och att de i egenskap av ägare genom inbetalning av försäkringspremier kollektivt bidrar till företagets riskkapital. Bolagsorganen i Länsförsäkringar Stockholm är bolagsstämman, styrelsen, vd och revisorerna. Regler för styrning av Länsförsäkringar Stockholm finns främst i försäkringsrörelselagen, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd samt i rekommendationer utgivna av adekvata organisationer. Härutöver finns regler om styrning av företaget i bolagsordningen och i ett stort antal, av behöriga bolagsorgan fastställda, interna policies och riktlinjer. För att försäkra sig om att bolagets interna styrning och kontroll håller hög kvalitet har bolaget valt att redan idag styra och hantera risk med utgångspunkt i Solvens II-regelverkets krav.

Årsredovisning

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Stockholms högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Fullmäktiges rätt att besluta i företagets angelägenheter utövas på bolagsstämman. Ordinarie bolagsstämma hålls på företagets huvudkontor varje år. Kallelse till bolagsstämman görs genom brev med posten till fullmäktige tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. På ordinarie bolagsstämma behandlas företagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden såsom förändringar i bolagsordningen, val av styrelse, revisorer och valberedning samt om ersättning till dessa, om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och vd. Fullmäktiges deltagande på bolagsstämman förutsätter fysisk närvaro.