Risker vid fondsparande

När du sparar i fonder tar du en risk i olika utsträckning. Risk innebär i korthet att värdet på dina placeringar kan variera över tid. Risken i en placering fastställs ofta genom att man beräknar hur avkastningen varierar historiskt. Om värdet svänger kraftigt upp och ned betraktas risken som hög medan små svängningar tolkas som lägre risk. För att du ska få ett sparande som passar dig är det viktigt att du hittar en risknivå som du känner dig bekväm med.

Risker vid fondsparande

Nytt sätt att redovisa risker i fonder 2023

Den 1 januari 2023 förändrades sättet att beräkna och klassificera risknivån för fonder och andra finansiella produkter. Riskskalan är gemensam för alla banker och finansiella aktörer inom EU och baseras på EU-förordningen PRIIP (Packaged retail and insurance-based investment products). Syftet med den EU-gemensamma riskskalan är att göra det enklare att jämföra olika finansiella instrument mellan länder i Europa.

Fonder har tidigare redovisat sin risknivå på en skala från ett till sju, där ett är lägst risk och sju är högst risk. Risknivån i Priip-produkter graderas också på en skala från ett till sju, men innefattar även andra investeringsprodukter. Detta innebär att fonder nu kommer att jämföras med exempelvis högriskprodukter som warranter. Det får till följd att fonder nu kommer att ”åka ner” på riskskalan, i snitt 1-2 riskklasser.

Viktigt att komma ihåg är att risken i en fond, fondens volatilitet, inte ändras utan det som förändras är själva skalan som nu även innefattar produkter med ännu högre risk.

Risknivå

Måttet som är utgångspunkt för vilken risknivå som fonderna får kallas standardavvikelse eller total risk. Standardavvikelse är ett statistiskt riskmått som visar de genomsnittliga historiska variationerna i avkastningen, ju högre värde, desto större svängningar och därmed högre risk. Indelningen i fondkurslistan är gjord utifrån hur mycket andelskurserna i fonderna varierat de senaste tre och fem åren. 

Den totala risken beräknas alltså på hur stora svängningarna har varit historiskt och förhoppningen är att det ska ge en bild av hur det kommer att vara i framtiden. Det finns dock ingen garanti för att det blir så i framtiden. Risken i en fond kan dessutom ändras över tiden, exempelvis kan en viss region eller bransch över tiden förändras utifrån läget på finansmarknaderna vilket gör att fondernas risknivåer kan variera över tiden.

Sambandet mellan risk och avkastning

Hög risk ger möjlighet till större avkastning än när man tar låg risk men å andra sidan finns risken att värdet då och då kan bli mindre än när man började spara. Det finns ett samband mellan risk och avkastning som innebär att för att få chans till högre avkastning måste man också vara beredd att ta större risker. Men bara för att man tar hög risk innebär det inte automatiskt att man får hög avkastning. Det finns högriskplaceringar som inte ger någon avkastning alls och andra som ger väldigt bra avkastning.

Hur hög risk vill jag ta?

Vilken risk du bör ta beror på när du kommer att behöva dina sparade pengar. Det är bra att känna till att olika fondtyper har olika risknivåer. Om man kombinerar dem går det att minska den totala risken i portföljen. Det går dock inte helgardera sig mot alla risker om du vill få mer än räntan på sparkontot.

Tänk på! 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Risknivån framgår i vår fondkurslista och i fondens faktablad:
Till fonder & fondkurser