Dödsbo

Vid ett dödsfall är det inte bara sorgen som drabbar en. Många praktiska frågor ska hanteras. Här hjälper vi dig med information kring frågor som uppstår om ekonomi och juridik.

Kvinna som representerar dödsbo.

Vad är ett dödsbo?

När en person avlider uppstår ett dödsbo. Ett dödsbo är en juridisk person som tar över tillgångar och skulder som den avlidne hade. Dödsboet företräds och förvaltas av alla dödsbodelägare gemensamt i alla ärenden. Det kan vara efterlevande maka, sambo, arvingar enligt lag och/eller på grund av testamente. Dödsboet kan också företrädas av en boutredningsman eller en testamentsexekutor. Du som är anhörig eller dödsbodelägare kan behöva sköta kontakterna med den avlidnes bank. Du bör då skaffa ett dödsfallsintyg (beställs hos Skatteverket) och eventuellt en fullmakt från de andra dödsbodelägarna. 

Allmän information om dödsbon & fullmakt för dödsbo

Att tänka på vid dödsfall

Vad är viktigast att börja med den första tiden efter att en närstående gått bort? Vad behöver göras och vad är viktigt att tänka på? Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. 

Till Efterlevandeguiden.se

När en person avlider ska en bouppteckning göras som bland annat visar den avlidnes tillgångar och skulder, och vem eller vilka som är dödsbodelägare. Normalt ska bouppteckningen göras inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen skickas sedan till Skatteverket som ska granska och registrera bouppteckningen. När Skatteverket har registrerat bouppteckningen blir bouppteckningen dödsboets legitimationshandling som exempelvis ska visas upp vid ärenden hos banken. Mer information finns på Skatteverkets webbplats 

Det här sker automatiskt när vi på Länsförsäkringar får reda på dödsfallet:

 • Bankkort avslutas
 • Bankdosa spärras
 • Bank-ID avslutas
 • Privatgirot och betaltjänst avslutas
 • Swish-tjänsten avslutas
 • E-fakturor avslutas
 • Avslutar kontokredit om den avlidne är ensam kontohavare.
 • Saldo/räntebesked skickas till dödsboet och till efterlevande make/maka
Autogiro och stående överföringar

Autogiro avslutas inte automatiskt utan fortsätter tills de återkallas av någon av dödsbodelägarna.

Saldo-och räntebesked

Saldo- och räntebesked per dödsdagen skickas ut av banken tillsammans med ett följebrev med information hur man som efterlevande går tillväga för att betala räkningar och utför arvskifte. Om den avlidna var gift skickas även saldo/räntebesked till efterlevande make/maka från banken

Vi kan hjälpa dig med betalningar som rör dödsboets löpande räkningar, till exempel el-eller telefonräkningar. Vi kan även hjälpa till med betalning av begravningskostnader.

Såhär gör du

Använd det betalningsuppdrag som skickats med vid utskick av saldo-och räntebesked. Fyll i alla nödvändiga uppgifter. Bifoga dödsfallsintyget första gången. 

 • Bifoga räkning/ar, som måste vara utställd på den avlidne eller i dödsboets namn. Är räkningarna utställda på annan person kommer de att returneras.
  OBS! Räkningarna måste vara i original.
 • Skicka in handlingarna tillsammans med betalningsuppdraget. Samla gärna ihop flera räkningar.
Skicka till

Länsförsäkringar Bank AB
Affärsservice Bank – Bankadmin
Box 22336
250 25 Helsingborg

Arvskifte innebär att dödsboets tillgångar delas mellan dödsbodelägarna när eventuella skulder är betalda och bodelning är gjord. Arvskifte kan ske först när bouppteckningen är registrerad.

OBS! Om dödsboet äger fastighet/bostadsrätt som ska säljas kan inte alla konton avslutas då det krävs att ett konto finns kvar för insättning av försäljningslikviden och även för hantering av eventuell skatt.

Så här funkar det
 • Använd alltid blanketten fördelning arvskifte som bifogats i utskicket.
 • Blanketten ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Om en eller flera dödsbodelägare är omyndig eller företräds av förvaltare/god man måste skriftlig arvskifteshandling finnas och vara godkänd av överförmyndaren i den kommun där dödsbodelägaren bor.
 • Om det behövs en arvskifteshandling skicka in en vidimerad* kopia av denna handling som är undertecknad av samtliga dödsbodelägare.
 • Om det finns ett lagakraftvunnet** testamente skickar ni in en vidimerad* kopia av denna. Det är viktigt att alla sidor är med. 

Vid arv av fondandelar och aktier inom Länsförsäkringar Bank måste mottagaren ha samma produkt hos Länsförsäkringar Bank. Finns inte det så kan mottagaren öppna Fondkonto/ISK via sin internetbank. Är mottagaren inte bankkund måste konto först öppnas via lokalt bankkontor hos Länsförsäkringar Bank.

 • Slutligen, skicka även med vidimerade* ID-kopior på samtliga dödsbodelägare.
Skicka till följande adress

Länsförsäkringar Bank AB
Affärsservice Bank – Bankadmin
Box 22336
250 25 Helsingborg

Du får en bekräftelse när arvskiftet är genomfört. OBS! Tänk på att en fondförsäljning kan dröja upp till 8 bankdagar innan den är genomförd.

* Vidimering görs genom att annan person bevittnar och intygar att kopian stämmer överens med originalet genom att skriva sin namnteckning, namnförtydligande samt telefonnummer på kopian av ID-handlingen.

**Lagakraftvunnet innebär att testamentet antingen ska ha godkänts skriftligen av samtliga legala arvingar enligt den registrerade bouppteckningen eller ha delgivits genom överlämnande av vidimerad* kopia av testamentet. I sistnämnda fall ska tid för så kallad klandertalan (överklagande) 6 månader från den sista delgivningen ha gått ut, utan att klandertalan väckts. Bevis om att klandertalan ej väckts kan ni få från tingsrätten inom vars område den avlidne personen bodde.

När allt är hanterat

När är allt som rör dödsboet är hanterat kommer dödsboet senare att få årsbesked från banken för de konton som varit aktiva under året. Det kan upplevas som svårt att bli påmind om dödsfallet långt senare, som bank är vi dock skyldiga att göra dessa utskick. Sista utskicket görs året efter arvsskiftet är genomfört.