Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Skaraborg

Vi finns där du finns!

Länsförsäkringar Skaraborg är ett kundägt bolag som erbjuder försäkring, bank och fastighetsförmedling i Skaraborg. För oss som arbetar i bolaget blir uppdraget tydligt eftersom kundnytta och ägarnytta är samma sak. För oss är det viktigt med nöjda kunder som valt att skydda, spara och låna på hemmaplan. Det skapar värde som på olika sätt kommer våra ägare, det vill säga våra kunder till godo.

Vi har som ambition att alltid finnas nära dig. Därför har vi alla kundkontakter på plats lokalt i Skaraborg. Men kanske allra viktigast är att vi finns där du finns och bryr oss när det händer något plötsligt och oförutsett, om du till exempel drabbas av en skada. Då ger vi dig trygghet i samarbete med lokala underleverantörer; på så sätt stannar också jobben kvar i Skaraborg.

Länsförsäkringar Skaraborg har funnits sen 1842. För oss har hållbarhet varit viktigt ända sen starten. Lika viktigt som att täcka förluster vid skador är att förebygga skador. Därför arbetar vi hela tiden med att skapa trygghet i samhället och för dig som kund.

Hållbarhet handlar också om ekonomi. Som kund i vår bank är vi måna om att din ekonomi läggs upp på ett hållbart sätt där lån, amorteringar och sparande ska vara i balans.

Vi är glada att allt fler upptäcker fördelen med att vara en del av Länsförsäkringar Skaraborg. Du når oss antingen på något av våra åtta kontor eller digitalt.

Vi möts där det passar dig.

Jonas Rosman

Vd

 

Länsförsäkringar Skaraborg i korthet

Länsförsäkringar Skaraborg har 131.554 kunder, alltså en kundrelation med mer än var tredje Skaraborgare, vilka var och en i snitt har fyra kundengagemang hos oss. Bolaget ägs lokalt av våra försäkringstagare.

Bolaget är marknadsledande inom försäkringar för såväl privat, lantbruk som företagssegmenten. Marknadsandelarna är höga och har ytterligare stärkts, särskilt bland nya kunder till banken som växer kraftigt.  

Antal anställda är 173 st.

 Antal kunder  2019 2018
 Bank 45.008 43.110
 Livförsäkring 31.082 31.449
 Sakförsäkring 108.667 107.601

Våra värdegrunder

 • Mission: Skapa trygghet och möjligheter tillsammans
 • Vision: Kundernas val och konkurrenternas förebild
 • Affärsidé: Skapa värde för kund i försäkring, bank och fastighetsförmedling

Länsförsäkringar Skaraborg ömsesidigt
Organisationsnummer 566000-6866
Box 600
541 29 Skövde
E-post: info@LFskaraborg.se


Organisation och ledning

Fullmäktige

Fullmäktige är Länsförsäkringar Skaraborgs högsta beslutande organ. Det är genom fullmäktige som våra kunder och ägare har möjlighet att påverka bolagets framtid. I varje kommun väljs en fullmäktige för varje påbörjat 2000-tal kunder, dock minst två ledamöter för varje kommun.

Val till Fullmäktige

Val till fullmäktige sker genom den geografiska indelning vi har i olika marknadsområde. Mandattid är tre år. Det är ordinarie bolagsstämman som väljer valberedning, en från varje marknadsområde. Valberedningen förbereder val till fullmäktige per marknadsområde, samt val av styrelse och revisor. Valberedningsinstruktionen beslutas av bolagsstämman.


Styrelse

 • Eric Grimlund - Styrelseordförande
 • Camilla Bender Larson
 • Johan Granqvist
 • Marie Gustavsson
 • Christina Jörhall
 • Magnus Karlsson
 • Michael Broholm - Personalrepresentant
 • Annika Svensson - Personalrepresentant
 • Vakant

 Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen under Kontaktpersoner

Företagsledning

 • Jonas Rosman - Vd
 • Lena Erikson - Ekonomichef
 • Johan Kullander - Chef Företag & Lantbruksmarknad
 • Ulf Lindholm - Chef Skador
 • David Seiving - Chef Kommunikation
 • Dag Wennlund - Chef Privatmarknad
 • Pernilla Östberg Nilsson - HR-chef

Du hittar kontaktuppgifter till företagsledningen under Kontaktpersoner


Bolagsstyrning

Bolagsordning

Fastställd av Kungl. Maj:t den 26 april 1842. I Bolagsordningen regleras vårt tillstånd att sälja försäkring. Här finns också verksamhetsregler, samt regler för ägar- lednings- och demokratifrågor.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Skaraborgs högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Bolagsstämman för 2019 äger rum den 23 april 2020 i Falköping.

Klicka här för att läsa mer om bl.a 

 • Årsredovisningar för aktuellt år samt tidigare år
 • Rapport om solvens och finansiell ställning
 • Bolagsstyrningsrapport
 • Redogörelse för ersättningar

Granskningsförfarande

Vi är noga med att allt är rätt.  Därför har vi flera kontrollinstanser.  

 • Riskhanteringsfunktion enligt Finansinspektionen
  Sara Köllerström
 • Regelefterlevnadsfunktion enligt Finansinspektionen
  Emmelie Birgerson Harbom
 • Oberoende intern granskning enligt Finansinspektionen
  Maria Hansson Lindgren
 • Auktoriserad revisor utsedd av bolagsstämman
  Carolin Blomberg med team från KPMG AB i Jönköping

Läs mer om hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt GDPR.Vi bryr oss

Lokalt skapar vi trygghet

Där kunderna finns, där finns även vi. Det har vi gjort sedan 1842. Länsförsäkringar Skaraborg är kundägt och det innebär att våra kunder är vår enda uppdragsgivare.

En hållbar utveckling för Skaraborg är viktigt för våra kunder och därmed för oss. Som kundägt, marknadsledande bolag och viktig samhällsaktör är det en självklarhet för oss att bry oss om Skaraborg.

Genom att vi delar med oss av vår och andras kunskap kan vi förebygga skador, skapa trygghet och bidra till att utveckla ett hållbart Skaraborg. Vi kallar det: Vi bryr oss.

Miljöarbete

Vårt bidrag till ett ekologiskt och hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. En viktig roll är att sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan.

Samhällsengagemang

Omsorg som omfattar hela verksamheten

Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten – från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Målet är alltid detsamma, att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet.

Ansvarsfulla investeringar

Följer internationella konventioner

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.