Länsförsäkringar Bank

Senaste finansiella rapporten

Januari - mars 2020

Perioden i korthet, koncernen

 • Rörelseresultatet minskade med 7 procent till 455,9 (492,8) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,7 (10,2) procent.
 • Under perioden har en ytterligare kreditförlustreservering gjorts om 85,0 Mkr, varav 70,0 Mkr är hänförligt till Wasa Kredit, med anledning av utbrottet av covid-19.
 • Räntenettot ökade 7 procent till 1 210 (1 127) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 11 procent till 1 087 (979,8) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna ökade 13 procent till 518,9 (457,4) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 112,1 (29,6) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,13 (0,04) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 7 procent till 631,9 (591,0) Mdkr under det att fondvolymen minskade med anledning av utbrottet av covid-19 under det första kvartalet 2020.
 • Inlåningen ökade 14 procent till 125,1 (109,8) Mdkr. Utlåningen ökade 6 procent till 311,3 (294,3) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 31 mars 2020 till 15,8 (15,4*) procent.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 6 procent till 563 000 (529 000).
 • Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2019 är Länsförsäkringar Bank aktören på bankmarknaden med de mest nöjda privat och företagskunderna.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2019.
* Avser 31 december 2019.

Läs hela kvartalsrapportern från Länsförsäkringar Bank

Rapportdatum 2020
Datum Rapport
28 april 

Delårsrapport jan-mar 2020

22 juli

Delårsrapport jan-jun 2020

23 oktober

Delårsrapport jan-sep 2020

Mer information

Finansiella rapporter
Finansiell statistik

Rating

Kreditbetyg
  Frist Standard & Poor's Moody's
Länsförsäkringar AB - A-/Stable A3/Stable
Länsförsäkringar Bank Lång A/Stable A1/Stable
  Kort A-1(K-1) P-1
Länsförsäkringar Hypotek** Lång AAA/Stable Aaa
Länsförsäkringar Sak - A/Stable A2/Stable

**Avser Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer.

Om kreditbetyg

Kreditbetyg utfärdas av ett antal oberoende ratinginstitut. Syftet är att ge det värderade företagets kunder och långivare möjlighet att bedöma den risk som är förknippad med att göra affärer med företaget. Ratingen påverkar företagets kostnader för finansiering på den internationella kapitalmarknaden.

Ju högre upp man rankas på betygsskalan desto lägre finansieringskostnad. Till varje bedömning knyts det också en prognos inför nästa betygssättning. Prognosen anger om det aktuella betyget är positivt, stabilt eller negativt.

Läs mer om rating
Länsförsäkringar Banks ratinghistorik

Upplåningsprogram

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Medium Term Note SEK 30 SEK 24,3 2,0 år
Domestikt certifikatprogram SEK 15 SEK 0,05 0,5 år
Euro Commercial Paper EUR 1,5 SEK 2,0 0,2 år
Euro Medium Term Note EUR 2 SEK 17,6 3,4 år
Totalt   SEK 43,9 2,5 år
Med nominella värden per den 31 mars 2020.

Prospekt

Äldre prospekt, Slutliga Villkor och Övriga dokument
EMTN och AT1-Prospekt

Risker och kapitaltäckning

Bankkoncernen följer reglerna om intern riskklassificering - IRK

Koncernen tillämpar reglerna om intern riskklassificering (IRK). Den avancerade riskklassificeringsmetoden används för alla hushållsexponeringar och stor del av företags- och lantbruksexponeringar. Grundläggande IRK-metod används för företags- och lantbruksexponeringar och schablonmetoden används för övriga exponeringar.

Bankkoncernen, per den 31 mars 2020

 • Kärnprimärkapitalet uppgick till 14 850 miljoner kronor
 • Kärnprimärkapitalrelationen 14,0 procent
 • Primärkapitalet 17 050 miljoner kronor
 • Primärkapitalrelationen 16,1 procent
 • Kapitalbasen 19 640 miljoner kronor
 • Total kapitalrelation uppgick till 18,5 procent

Konsoliderad situation, per den 31 mars 2020

 • Kärnprimärkapitalet uppgick till 19 612 miljoner kronor
 • Kärnprimärkapitalrelationen 15,8 procent
 • Primärkapitalet 20 278 miljoner kronor
 • Primärkapitalrelationen 16,3 procent
 • Kapitalbasen 20 984 miljoner kronor
 • Total kapitalrelation uppgick till 16,9 procent

Risk- och kapitalhanteringsrapporter

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Upplysningar om kapitalbas

Per 31 mars 2020
Per 31 december 2019
Per 30 september 2019
Per 30 juni 2019
Per 31 mars 2019
Per 31 december 2018
Per 30 september, 2018
Per 30 juni, 2018
Per 31 mars, 2018
Per 31 december, 2017
Per 30 september, 2017
Per 30 juni, 2017
Per 31 mars, 2017
Per 31 december, 2016
Per 30 september, 2016
Per 30 juni, 2016
Per 31 mars, 2016
Per 31 december, 2015
Per 30 september, 2015
Per 30 juni, 2015
Per 31 mars, 2015
Per 31 december, 2014

Om Länsförsäkringar Bank

En av Sveriges största retailbanker

Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största banker. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen. Banktjänster erbjuds i första hand till de 3,9 miljoner kunderna i länsförsäkringsgruppen.

Kundkontakter sker i personliga möten på 128 av länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via digitala tjänster och telefon. Målet är att utifrån en låg risk ha en fortsatt tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och en ökad andel kunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar Bank ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB. Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank samt de helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit.

Bli bankkund

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Under dessa finns bland annat Wasa Kredit AB och Agria Djurförsäkring.

Mer information

Läs mer om Länsförsäkringar Bank
Hållbarhet inom Länsförsäkringar Bank
Åtgårder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsförsäkringar Bank AB (publ)
Organisationsnummer 516401-9878
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00