Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv förvaltar olika traditionella förvaltningsformer (Liv-portföljer) samt Garantiförvaltningen på uppdrag av Länsförsäkringar Fondliv. Försäkringskapitalet investerar direkt och indirekt i olika tillgångsslag. Den övergripande målsättningen i förvaltningen är att långsiktigt skapa största möjliga värde för våra kunder. Arbetet med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning avser bidra till målet om värdeskapande och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Långsiktigt är således avsikten att bidra till hållbart värdeskapande utifrån såväl finansiella, miljömässiga som sociala värden.

Delar av informationen på denna sida syftar till att öka transparensen och jämförbarheten mellan finansmarknadsaktörer, i enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (på engelska EU Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR). Länsförsäkringar Liv, som finansmarknadsaktör, redovisar här hur bolaget identifierar och hanterar hållbarhetsfaktorer samt negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Arbetet med vår klimatsmarta vision

Länsförsäkringar har en klimatsmart vision som för förvaltningen innebär att de traditionella förvaltningsformerna som helhet ska ha en utsläppsnivå år 2030 som är i linje med Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5˚C. 

Läs med om det arbetet här.

Våra ansvarsfulla investeringsstrategier i förvaltningen

För att ta hänsyn till och integrera hållbarhetsfaktorer i de traditionella förvaltningsformerna samt Garantiförvaltningen används olika ansvarsfulla investeringsstrategier. Dessa strategier är integrerade i investeringsprocessens olika faser. Strategierna benämns välja in (inkludering), välja bort (exkludering) samt påverka och kompletteras dessutom med kontinuerlig hållbarhetsgenomlysning.

Läs mer om de olika strategierna som används här.

I hållbarhetsgenomlysning identifieras och analyseras investeringarna utifrån hållbarhetsrisker och möjligheter genom olika kriterier och indikatorer (se undermenyer nedan för detaljer). Resultatet inte­greras i investeringsprocessen och används för att justera och vidareutveckla förvaltningsformers sammansättning av investeringar och hållbarhetsrelaterade profil.

Produkters konsekvenser för hållbar utveckling

Livs investeringar via de traditionella förvaltningsformerna medför en indirekt påverkan på människor, samhälle och miljö genom portföljbolagens verksamhet. I investeringsprocessen för de traditionella förvaltningsformerna integreras hållbarhetsfaktorer och konsekvenser för hållbar utveckling beaktas i beslut. Läs mer om hur arbetet bedrivs via länk.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för Länsförsäkringar Livs traditionella förvaltningsformer och Garantiförvaltningen

Länsförsäkringar Liv erbjuder traditionella förvaltningsformer och förvaltar även Garantiförvaltningen på uppdrag av Länsförsäkringar Fondliv. Samtliga dessa produkter har hållbarhetsrelaterade mål samt bedöms främja miljömässiga och sociala egenskaper. Läs mer om mål, hur miljömässiga och sociala egenskaper främjas samt vilka indikatorer och datakällor som används för att följa upp arbetet per produkt.

Hållbarhetsrelaterat mål - minskning av koldioxidutsläpp

Gamla Trad har som mål att gradvis minska förvaltningsformens koldioxidutsläpp till den nivå som krävs i Parisavtalet för att långsiktigt begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader. Målet innebär att förvaltningsformens koldioxidavtryck ska sänkas med i genomsnitt sju procent per år från utgången av 2019 [till åtminstone 2030].

Främjande av miljömässiga och sociala egenskaper

Gamla Trad främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, bland annat genom att investera i hållbarhetsinriktade obligationer och aktier, tillämpa andra hållbarhetskriterier än klimatspecifika inom exempelvis spel och tobak, samt bedriva påverkans- och ägararbete med utvalda bolag. Länsförsäkringar Livs regelbundna hållbarhetsgenomlysning av förvaltningsformen utifrån affärsetik, antikorruption, miljöhänsyn, arbetsrätt och mänskliga rättigheter syftar till att säkerställa att investeringar följer praxis för god styrning och inte orsakar betydande skada för andra miljö- eller sociala mål.

Hållbarhetsklassificering av produkt

I enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska finansiella produkter hållbarhetsklassificeras. Gamla Trad klassificeras som artikel 9, finansiell produkt som har hållbarhet som mål.

Information om index

Gamla Trads referensindex är anpassat utifrån hållbarhetsfaktorer. Det utgår från marknadsindex och anpassas för att reflektera Länsförsäkringar Livs exkluderingskriterier. Det innebär att bolag som träffas av exkluderingskriterierna exkluderas ur indexet. Ta del av aktuella exkluderingskriterier via länk. Referensindexets exponering mot fossila bränslen samt andra koldioxidintensiva verksamheter är betydligt lägre än i marknadsindex.

Sammanfattning av hållbarhetsrelaterade granskningskriterier, indikatorer och datakällor

Se tabell i PDF ovan för mer information om de metoder som används för att bedöma, mäta och övervaka förvaltningsformen utifrån hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetsrelaterade indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Överträdelse av hållbarhetsnormer (rörande miljö, mänskliga rättigheter, affärsetik och/eller arbetsförhållanden).
 • Omsättning från kontroversiella vapen (kärnvapen, klusterbomber, anti-personella landminor, biologiska och kemiska vapen, inklusive vit fosfor, samt utarmat uran).
 • Omsättning från förbränningskol, okonventionell utvinning av olja och gas, prospektering och konventionell utvinning av olja och gas.
 • Omsättning från onlinespel och spel på landbaserade kasinon (om pengar).
 • Omsättning från produktion av tobaksprodukter.
 • Stater och jurisdiktioner som inte uppfyller grundläggande standarder för mänskliga rättigheter, demokrati, korruption och/eller skatt.
 • Klimatavtryck (viktad genomsnittlig koldioxidintensitet i ton CO2e/m SEK intäkter) scope 1-3.
 • Klimateffekt av hållbarhetsinriktade investeringar (besparade och reducerade CO2-utläpp).
 • Fördelning av obligationsinvesteringar till FNs globala mål (”SDGs”).
 • S&P Trucost.
 • Transition Pathway Initiative (TPI).
 • Science Based Targets. Initiative (SBTi).
 • Sustainalytics.
 • Morningstar.
 • Bloomberg.
 • Freedom House, Economist Intelligence Unit, Transparency International, EU-kommissionen, OECD, Tax Justice Network.
 • Enskilda bolag och emittenters rapportering och redovisningar.
 • Motparter (analyshus, banker, förvaltare, motsvarande).

Hållbarhetsrelaterat mål - minskning av koldioxidutsläpp

Nya Trad har som mål att gradvis minska förvaltningsformens koldioxidutsläpp till den nivå som krävs i Parisavtalet för att långsiktigt begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader. Målet innebär att förvaltningsformens koldioxidavtryck ska sänkas med i genomsnitt sju procent per år från utgången av 2019 [till åtminstone 2030].

Främjande av miljömässiga och sociala egenskaper

Nya Trad främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, bland annat genom att investera i hållbarhetsinriktade obligationer och aktier, tillämpa andra hållbarhetskriterier än klimatspecifika inom exempelvis spel och tobak, samt bedriva påverkans- och ägararbete med utvalda bolag. Länsförsäkringar Livs regelbundna hållbarhetsgenomlysning av förvaltningsformen utifrån affärsetik, antikorruption, miljöhänsyn, arbetsrätt och mänskliga rättigheter syftar till att säkerställa att investeringar följer praxis för god styrning och inte orsakar betydande skada för andra miljö- eller sociala mål.

Hållbarhetsklassificering av produkt

I enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska finansiella produkter hållbarhetsklassificeras. Nya Trad klassificeras som artikel 9, finansiell produkt som har hållbarhet som mål.

Information om index

Nya Trads referensindex är anpassat utifrån hållbarhetsfaktorer. Det utgår från marknadsindex och anpassas för att reflektera Länsförsäkringar Livs exkluderingskriterier. Det innebär att bolag som träffas av exkluderingskriterierna exkluderas ur indexet. Ta del av aktuella exkluderingskriterier via länk (pdf). Referensindexets exponering mot fossila bränslen samt andra koldioxidintensiva verksamheter är betydligt lägre än i marknadsindex.

Sammanfattning av hållbarhetsrelaterade granskningskriterier, indikatorer och datakällor

Se tabell i PDF ovan för mer information om de metoder som används för att bedöma, mäta och övervaka förvaltningsformen utifrån hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetsrelaterade indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Överträdelse av hållbarhetsnormer (rörande miljö, mänskliga rättigheter, affärsetik och/eller arbetsförhållanden).
 • Omsättning från kontroversiella vapen (kärnvapen, klusterbomber, anti-personella landminor, biologiska och kemiska vapen, inklusive vit fosfor, samt utarmat uran).
 • Omsättning från förbränningskol, okonventionell utvinning av olja och gas, prospektering och konventionell utvinning av olja och gas.
 • Omsättning från onlinespel och spel på landbaserade kasinon (om pengar).
 • Omsättning från produktion av tobaksprodukter.
 • Stater och jurisdiktioner som inte uppfyller grundläggande standarder för mänskliga rättigheter, demokrati, korruption och/eller skatt.
 • Klimatavtryck (viktad genomsnittlig koldioxidintensitet i ton CO2e/m SEK intäkter) scope 1-3.
 • Klimateffekt av hållbarhetsinriktade investeringar (besparade och reducerade CO2-utläpp).
 • Fördelning av obligationsinvesteringar till FNs globala mål (”SDGs”).
 • S&P Trucost.
 • Transition Pathway Initiative (TPI).
 • Science Based Targets. Initiative (SBTi).
 • Sustainalytics.
 • Morningstar.
 • Bloomberg.
 • Freedom House, Economist Intelligence Unit, Transparency International, EU-kommissionen, OECD, Tax Justice Network.
 • Enskilda bolag och emittenters rapportering och redovisningar.
 • Motparter (analyshus, banker, förvaltare, motsvarande).

Hållbarhetsrelaterat mål - minskning av koldioxidutsläpp

Nya Världen har som mål att gradvis minska förvaltningsformens koldioxidutsläpp till den nivå som krävs i Parisavtalet för att långsiktigt begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader. Målet innebär att förvaltningsformens koldioxidavtryck ska sänkas med i genomsnitt sju procent per år från utgången av 2019 [till åtminstone 2030].

Främjande av miljömässiga och sociala egenskaper

Nya Världen främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, bland annat genom att investera i hållbarhetsinriktade obligationer och aktier, tillämpa andra hållbarhetskriterier än klimatspecifika inom exempelvis spel och tobak, samt bedriva påverkans- och ägararbete med utvalda bolag. Länsförsäkringar Livs regelbundna hållbarhetsgenomlysning av förvaltningsformen utifrån affärsetik, antikorruption, miljöhänsyn, arbetsrätt och mänskliga rättigheter syftar till att säkerställa att investeringar följer praxis för god styrning och inte orsakar betydande skada för andra miljö- eller sociala mål.

Hållbarhetsklassificering av produkt

I enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska finansiella produkter hållbarhetsklassificeras. Nya Världen klassificeras som artikel 9, finansiell produkt som har hållbarhet som mål.

Information om index

Nya Världen referensindex är anpassat utifrån hållbarhetsfaktorer. Det utgår från marknadsindex och anpassas för att reflektera Länsförsäkringar Livs exkluderingskriterier. Det innebär att bolag som träffas av exkluderingskriterierna exkluderas ur indexet. Ta del av aktuella exkluderingskriterier via länk. Referensindexets exponering mot fossila bränslen samt andra koldioxidintensiva verksamheter är betydligt lägre än i marknadsindex.

Sammanfattning av hållbarhetsrelaterade granskningskriterier, indikatorer och datakällor

Se tabell i PDF ovan för mer information om de metoder som används för att bedöma, mäta och övervaka förvaltningsformen utifrån hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetsrelaterade indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Överträdelse av hållbarhetsnormer (rörande miljö, mänskliga rättigheter, affärsetik och/eller arbetsförhållanden).
 • Omsättning från kontroversiella vapen (kärnvapen, klusterbomber, anti-personella landminor, biologiska och kemiska vapen, inklusive vit fosfor, samt utarmat uran).
 • Omsättning från förbränningskol, okonventionell utvinning av olja och gas, prospektering och konventionell utvinning av olja och gas.
 • Omsättning från onlinespel och spel på landbaserade kasinon (om pengar).
 • Omsättning från produktion av tobaksprodukter.
 • Stater och jurisdiktioner som inte uppfyller grundläggande standarder för mänskliga rättigheter, demokrati, korruption och/eller skatt.
 • Klimatavtryck (viktad genomsnittlig koldioxidintensitet i ton CO2e/m SEK intäkter) scope 1-3.
 • Klimateffekt av hållbarhetsinriktade investeringar (besparade och reducerade CO2-utläpp).
 • Fördelning av obligationsinvesteringar till FNs globala mål (”SDGs”).
 • S&P Trucost.
 • Transition Pathway Initiative (TPI).
 • Science Based Targets. Initiative (SBTi).
 • Sustainalytics.
 • Morningstar.
 • Bloomberg.
 • Freedom House, Economist Intelligence Unit, Transparency International, EU-kommissionen, OECD, Tax Justice Network.
 • Enskilda bolag och emittenters rapportering och redovisningar.
 • Motparter (analyshus, banker, förvaltare, motsvarande).

Hållbarhetsrelaterat mål - minskning av koldioxidutsläpp

Garantiförvaltningen har som mål att gradvis minska förvaltningsformens koldioxidutsläpp till den nivå som krävs i Parisavtalet för att långsiktigt begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader. Målet innebär att förvaltningsformens koldioxidavtryck ska sänkas med i genomsnitt sju procent per år från utgången av 2019 [till åtminstone 2030].

Främjande av miljömässiga och sociala egenskaper

Garantiförvaltningen främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, bland annat genom att investera i hållbarhetsinriktade obligationer och aktier, tillämpa andra hållbarhetskriterier än klimatspecifika inom exempelvis spel och tobak, samt bedriva påverkans- och ägararbete med utvalda bolag. Länsförsäkringar Livs regelbundna hållbarhetsgenomlysning av förvaltningsformen utifrån affärsetik, antikorruption, miljöhänsyn, arbetsrätt och mänskliga rättigheter syftar till att säkerställa att investeringar följer praxis för god styrning och inte orsakar betydande skada för andra miljö- eller sociala mål.

Hållbarhetsklassificering av produkt

I enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska finansiella produkter hållbarhetsklassificeras. Garantiförvaltningen klassificeras som artikel 9, finansiell produkt som har hållbarhet som mål.

Information om index

Garantiförvaltningens referensindex är anpassat utifrån hållbarhetsfaktorer. Det utgår från marknadsindex och anpassas för att reflektera Länsförsäkringar Livs exkluderingskriterier. Det innebär att bolag som träffas av exkluderingskriterierna exkluderas ur indexet. Ta del av aktuella exkluderingskriterier via länk. Referensindexets exponering mot fossila bränslen samt andra koldioxidintensiva verksamheter är betydligt lägre än i marknadsindex.

Sammanfattning av hållbarhetsrelaterade granskningskriterier, indikatorer och datakällor

Se tabell i PDF ovan för mer information om de metoder som används för att bedöma, mäta och övervaka förvaltningsformen utifrån hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetsrelaterade indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Överträdelse av hållbarhetsnormer (rörande miljö, mänskliga rättigheter, affärsetik och/eller arbetsförhållanden).
 • Omsättning från kontroversiella vapen (kärnvapen, klusterbomber, anti-personella landminor, biologiska och kemiska vapen, inklusive vit fosfor, samt utarmat uran).
 • Omsättning från förbränningskol, okonventionell utvinning av olja och gas, prospektering och konventionell utvinning av olja och gas.
 • Omsättning från onlinespel och spel på landbaserade kasinon (om pengar).
 • Omsättning från produktion av tobaksprodukter.
 • Stater och jurisdiktioner som inte uppfyller grundläggande standarder för mänskliga rättigheter, demokrati, korruption och/eller skatt.
 • Klimatavtryck (viktad genomsnittlig koldioxidintensitet i ton CO2e/m SEK intäkter) scope 1-3.
 • Klimateffekt av hållbarhetsinriktade investeringar (besparade och reducerade CO2-utläpp).
 • Fördelning av obligationsinvesteringar till FNs globala mål (”SDGs”).
 • S&P Trucost.
 • Transition Pathway Initiative (TPI).
 • Science Based Targets. Initiative (SBTi).
 • Sustainalytics.
 • Morningstar.
 • Bloomberg.
 • Freedom House, Economist Intelligence Unit, Transparency International, EU-kommissionen, OECD, Tax Justice Network.
 • Enskilda bolag och emittenters rapportering och redovisningar.
 • Motparter (analyshus, banker, förvaltare, motsvarande).