Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Liv

Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv förvaltar olika traditionella förvaltningsformer (Liv-portföljer) samt Garantiförvaltningen på uppdrag av Länsförsäkringar Fondliv. Försäkringskapitalet investerar direkt och indirekt i olika tillgångsslag. Den övergripande målsättningen i förvaltningen är att långsiktigt skapa största möjliga värde för våra kunder. Arbetet med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning avser bidra till målet om värdeskapande och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Långsiktigt är således avsikten att bidra till hållbart värdeskapande utifrån såväl finansiella, miljömässiga som sociala värden.

Delar av informationen på denna sida syftar till att öka transparensen och jämförbarheten mellan finansmarknadsaktörer, i enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (på engelska EU Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR). Länsförsäkringar Liv, som finansmarknadsaktör, redovisar här hur bolaget identifierar och hanterar hållbarhetsfaktorer samt negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Arbetet med vår klimatsmarta vision

Länsförsäkringar har en klimatsmart vision som för förvaltningen innebär att de traditionella förvaltningsformerna som helhet ska ha en utsläppsnivå år 2030 som är i linje med Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5˚C. 

Läs med om det arbetet här.

Våra ansvarsfulla investeringsstrategier i förvaltningen

För att ta hänsyn till och integrera hållbarhetsfaktorer i de traditionella förvaltningsformerna samt Garantiförvaltningen används olika ansvarsfulla investeringsstrategier. Dessa strategier är integrerade i investeringsprocessens olika faser. Strategierna benämns välja in (inkludering), välja bort (exkludering) samt påverka och kompletteras dessutom med kontinuerlig hållbarhetsgenomlysning.

Läs mer om de olika strategierna som används här.

I hållbarhetsgenomlysning identifieras och analyseras investeringarna utifrån hållbarhetsrisker och möjligheter genom olika kriterier och indikatorer (se undermenyer nedan för detaljer). Resultatet inte­greras i investeringsprocessen och används för att justera och vidareutveckla förvaltningsformers sammansättning av investeringar och hållbarhetsrelaterade profil.

Produkters konsekvenser för hållbar utveckling

Länsförsäkringar Livs investeringar medför en indirekt påverkan på människor, samhälle och miljö. I investeringsprocessen integreras sådan påverkan och huvudsakliga konsekvenser för hållbar utveckling beaktas. Läs mer om hur arbetet bedrivs här.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer v.3

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för Länsförsäkringar Livs traditionella förvaltningsformer och Garantiförvaltningen

Läs mer om vilka miljörelaterade och sociala egenskaper som förvaltningsformerna främjar genom sina investeringar. Vi berättar bland annat om vilken investeringsstrategi vi följer, hur stor andel av tillgångarna som minst ska vara investerad i hållbara investeringar och hur vi följer upp det.