Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringar Fondliv erbjuder investeringsbaserade försäkringsprodukter och inom dem ett antal olika sparalternativ för hur kapital kan placeras.

Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Fondliv

Den övergripande målsättningen är att kunna erbjuda sparalternativ som ger en långsiktigt god avkastning och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling samt bidra till prioriterade globala mål (FNs).

Delar av informationen på denna sida syftar till att öka transparensen och jämförbarheten mellan finansmarknadsaktörer, i enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (på engelska EU Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR). Länsförsäkringar Fondliv, som finansmarknadsaktör, redovisar här hur bolaget identifierar och hanterar hållbarhetsfaktorer samt negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Ansvarsfull urvalsprocess av fonder

Länsförsäkringar Fondliv använder en urvalsprocess för att löpande välja in och välja bort fonder med syfte att tillhandahålla ett utbud av fonder som bedöms vara ansvarfullt och ha förutsättningar att generera en framtida konkurrenskraftig avkastning. Urvalsprocessen fokuserar därför på utvärdering och bedömning av fonders framtida avkastningsförutsättningar samt hållbarhetsarbete.

Ansvarsfulla investeringsstrategier

Produkters konsekvenser för hållbar utveckling

Länsförsäkringar Fondlivs investeringsbaserade försäkringsprodukter kan medföra en indirekt påverkan på människor, samhälle och miljö. I samband med beslut om urval av fonder som ska vara tillgängliga inom Länsförsäkringar Fondliv erbjudande integreras hållbarhetsfaktorer och negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas. Läs mer om hur arbetet bedrivs via länk.

Huvudsakliga negativa konsekvenser

Förteckning över Länsförsäkringar Fondsliv investeringsbaserade försäkringsprodukter

Produkt Fondförvaltning Garantiförvaltning Förköp
Friplan Ja Ja Förköpsinformation

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Enligt gällande regelverk* ska Länsförsäkringar lämna hållbarhetsrelaterade information om sparprodukter innan avtal ingås och under avtalets löptid i syfte att ge kunderna möjlighet att utvärdera och jämföra produkter ur hållbarhetsperspektiv.

Innan avtal ingås ska information lämnas om hur Länsförsäkringar integrerar hållbarhetsrisker i investerings­beslut och bedömer vilken trolig påverkan detta har på avkastningen i de produkter som Länsförsäkring­ar tillhandahåller.

I produkten finns en bredd av olika sparalternativ som man kan välja mellan. Dessa fastställs löpande med hjälp av en urvalsprocess där avkastnings- och hållbarhetsfaktorer är viktiga urvalskriterier. Länsförsäkringar beslutar löpande om vilka sparandealternativ som är valbara och fondutbudet förändras därmed över tid. Du bestämmer själv vilken eller vilka tillgängliga sparalternativ som försäkringspremierna och befintligt sparkapital ska placeras i. Utbudet innehåller alternativ som skapar möjligheter att göra hållbara sparandeval med olika inriktningar.

* Disclosureförordningen (EU 2019/2088).

 

Hållbarhetskategorisering av produkten

Produkten har bara sparalternativ med hållbarhet som mål

Produkten har huvudsakligen sparalternativ som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

Produkten beaktar hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Produkten beaktar inte hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

 Inom ramen för produkten kan du välja mellan ett stort antal alternativ för sparandet där flera av de valbara alternativen har kategoriserat sig som hållbara enligt gällande regelverk. Produkten skapar därmed förutsättningar för dig att göra hållbara sparandeval. Hållbarhetskategoriseringen av produkten påverkas dock av hur de valbara alternativen för sparandet har hållbarhetskategoriserats. Länsförsäkringar kan därför inte garantera att produkten vid var tidpunkt uppfyller hållbarhets-kategoriseringen i enlighet med ikryssat alternativ ovan.

Fondförvaltning

Integrering av hållbarhetsrisker

Länsförsäkringar tillämpar en fondurvalsprocess för att välja in och välja bort fonder som är valbara inom produkten. Bland annat granskas fonders hållbarhetsarbete där syftet är att utvärdera respektive fondbolags och enskilda fonders hantering och integrering av hållbarhetsfaktorer i sina investeringsprocesser, däribland miljörelaterade och sociala egenskaper, för att kunna identifiera fonder som bedöms hantera och integrera dessa faktorer på ett adekvat sätt samt ha förutsättningar att skapa god avkastning. Vår ambition är att successivt öka andelen hållbara fonder över tid. Hållbarhetsområden som granskas och bedöms inkluderar organisatorisk satsning, påverkansarbete samt integrering av hållbarhetsfaktorer i respektive fonds investeringsprocess. Förvaltare av produkter som är valbara inom produkten ansvarar också för att tillhandahålla hållbarhetsrelaterad förköpsinformation där en beskrivning av respektive produkts hållbarhetsarbete beskrivs.

De valbara sparalternativen som från tid till annan ingår i produkten består av produkter som förvaltas av både Länsförsäkringar och externa förvaltare. Produkter under egen förvaltning är föremål för Länsförsäkringars Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning där tillämpningen av ansvarfulla investeringsstrategier som exempelvis integrering av hållbarhetsfaktorer, exkludering, inkludering och påverkan. Bolagsexkluderingar tillämpas för närvarande inom klimat, hälsa och internationella normer och konventioner. För externa fonder ställs grundkrav inom ansvarsfulla investeringar. Bolagsinnehaven i både egna och externa fonder i rekommenderat utbud följs regelbundet upp. Länsförsäkringar tillämpar också påverkansdialog i samband med identifierade brister i hanteringen av hållbarhetsrisker hos fonder.

För närmare information om valbara fonder inom produkten hänvisas till respektive förvaltares webbplats.

Bedömning av hållbarhetsriskers troliga inverkan på avkastningen

Länsförsäkringars övergripande mål är att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformer­na. 

Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, som innebär att hållbarhetsrisker och möjligheter integreras i fondurvalsprocessen, avser att bidra till att förbättra de långsiktiga avkastningsförutsättningarna i förvaltningsformerna och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Tillämpningen av arbetssättet, till exempel till följd av enskilda exkluderingskriterier, kan ge upphov till att avkastningen i förvaltningsformen, både på kort och lång sikt, blir bättre eller sämre än marknadens eller referensindex utveckling.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper

Mot bakgrund av hur de valbara underliggande sparalternativen (till exempel fonder) inom produkten hållbarhetskategoriseras, bedömer Länsförsäkringar att produkten främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Information om index

För produkten med fondförvaltning finns inget referensindex. Enskilda fonder som är valbara inom produkten kan ha valt ett index som referensvärde. Information om sådana index framgår i förekommande fall av de hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas av ansvarig förvaltare för respektive fond.

Garantiförvaltning

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut

Länsförsäkringar tillämpar en investeringsprocess för att fatta investeringsbeslut i sina olika förvaltnings­former. Länsförsäkringars arbetssätt för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning är integrerat i investe­ringsprocessens olika faser och syftar till att bidra till långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltnings­former­na och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Hållbarhetsrisker* och möjligheter identifieras genom regelbunden hållbarhetsgenomlysning, både inför nya investeringar i förvaltningsformerna och i deras befintliga investeringar. I hållbarhetsgenomlysningen analyseras investeringarna utifrån ett antal olika hållbarhetsfaktorer och indika­torer för hållbar utveckling. Resultatet inte­greras i investeringsprocessen och påverkar det kontinuerliga arbetet med att justera och vidareutveckla de olika förvaltnings-formernas sammansättning av investeringar och hållbarhetsrelaterade mål. I arbetet tillämpas ansvarsfulla investeringsstrategier benämnda inkludering, exkludering och påverkan. Inkludering innebär att investeringar antingen inkluderas och/eller att exponering mot olika sektorer eller bolag anpassas utifrån håll­barhetsrelaterade egenskaper. Exkludering innebär att invest­eringar som träffas av Länsförsäkringars exkluderingskriterier utesluts från eller begränsas i förvaltningsformen. Resultatet från hållbarhets­genom­lys­ningen kan också leda till att Länsförsäkringar inleder aktivt påverkans- och ägararbete mot enskilda bolag eller externa förvaltare. Det arbetet sker parallellt med arbetet i investeringsprocessen, men resultatet integrer­as i investeringsprocessen.

Arbetet med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning ska beakta skillnaderna i förvaltningsformernas olika placerings­riktning, riskmandat och mål, men i övrigt bedrivas likvärdigt oavsett storlek. Detta innebär att tillämp­ning­en av arbetssättet kan variera mellan Länsförsäkringars förvaltnings­former. Länsför­säkringar placerar förvaltningsformernas försäkringskapital direkt och indirekt i olika tillgångsslag och placeringsmetod och tillgångsslag påverkar hur Länsförsäkringars tillämpar arbetet med ansvarsfulla investeringar.

För mer information om Länsförsäkringar AB-koncernens Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, Länsförsäkringar Livs aktuella exkluderingskriterier och löpande hållbarhetsarbete; gå in på www.lansforsakringar.se/garantiforvaltning

*Miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer, inklusive korruption och affärsetik.

Bedömning av hållbarhetsriskers troliga inverkan på avkastningen

Länsförsäkringars övergripande mål är att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformer­na.  Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, som innebär att hållbarhetsrisker och möjligheter integreras i investeringsprocessen, avser att bidra till att förbättra de långsiktiga avkastnings-förutsättningarna i förvaltningsformerna och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Tillämpningen av arbetssättet, till exempel till följd av enskilda exkluderingskriterier, kan ge upphov till att avkastningen i förvaltningsformerna, både på kort och lång sikt, blir bättre eller sämre än marknadens eller referensindex utveckling.

Förvaltningsformsspecifik hållbarhetsinformation

Garantiförvaltningens sammansättning av tillgångar och enskilda investeringar förändras löpande under hela försäk­ringstiden som ett led i att uppnå det övergripande målet att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvalt­nings­formen och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Garantiförvaltningen har idag hållbar investering som mål, vilket är regelverkets högsta hållbarhetskategori. Garantiförvaltningens mål kan komma att förändras under försäkringstiden för att vara relevant och återspegla förändrade omständigheter. För aktuell/löpande information om Garantiförvaltningen, se www.lansforsakringar.se/garantiforvaltning

Minskning av koldioxidutsläpp som mål

Garantiförvaltningen har som mål att gradvis minska förvaltningsformens koldioxidutsläpp till den nivå som krävs i Parisavtalet för att långsiktigt begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader. Målet innebär att förvaltningsformens koldioxidavtryck ska sänkas med i genomsnitt sju procent per år från utgången av 2019 [till åtminstone 2030]. Koldioxidavtrycket mäts regelbundet, utifrån rekommenderade metoder för relativa och/eller absoluta koldioxidmätetal för investeringsportföljer. Resultatet av de regelbundna mätningarna sammanställs och finns publikt tillgängligt, inklusive jämförelse mot valt referensindex.

För att uppnå målet tillämpas en kombination av de olika ansvarsfulla investeringsstrategierna exkludering, inkludering och påverkan. Klimatspecifika exkluderingskriterier tillämpas i förvaltningsformen och dessa är antingen utformade med en omsättningsgräns (”undvika”) eller binära (”välja bort helt”, ingen omsättning tillåts). Omsättningsgränserna för de olika kriterier kan justeras över tid. Exkluderingskriterierna bidrar till att förvaltningsformens exponering mot fossila bränslen (kol, olja och naturgas) samt andra koldioxid­intensiva verksamheter är betydligt lägre i jämförelse med ett globalt marknadsindex. Parallellt tillämpas klimatspecifika omställningskriterier för att främja bolag i omställning av sin verksamhet i en mer klimatsmart riktning.

Förvaltningsformen främjar också miljörelaterade och sociala egenskaper, bland annat genom att investera i hållbarhetsinriktade obligationer och aktier, tillämpa andra exkluderingskriterier än klimatspecifika och bedriva påverkans- och ägararbete med utvalda bolag. Länsförsäkringars regelbundna hållbarhets­genomlysning avseende kriterier för affärsetik, anti-korrup­tion, miljöhänsyn, arbetsrätt och mänskliga rättigheter säkerställer att förvaltningsformens investeringar följer praxis för god styrning och inte orsakar betydande skada för andra miljö- eller sociala mål.

För mer information om förvaltningsformens mål för hållbar investering och den övergripande hållbarhetsrelaterade effekt som förvaltningsformen har, se www.lansforsakringar.se/garantiforvaltning

Information om index

Garantiförvaltningens referens­index är anpassat utifrån hållbarhetsfaktorer. Det utgår från marknadsindex och anpassas för att reflektera Länsförsäkringars exklude­ringskriterier. Det innebär att bolag som träffas av exkluderings­kriterierna exkluderas ur indexet (aktuella exkluderingskriterier publiceras lansforsakringar.se). Garantiförvaltningen jämförs löpande mot det hållbarhetsinriktade referensindexet för att följa upp de hållbarhets- och avkastningsrelaterade effekterna av investeringsbesluten som fattas för förvaltningsformen. Som nämnts ovan tillämpas klimat­specifika exkluderingskriterier, vilket innebär att referensindexets exponering mot fossila bränslen samt andra koldioxidintensiva verksamheter är betydligt lägre än i marknadsindex.

Referensindexet används också för att identifiera vilka bolag i marknadsindex som Länsförsäkringar inte tillåter av hållbarhetsskäl. Listan med dessa bolag uppdateras regelbundet och finns tillgänglig på www.lansforsakringar.se

Produkt Fondförvaltning Garantiförvaltning Förköp
Tjänstepensionskonto Ja Ja Förköpsinformation

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Enligt gällande regelverk* ska Länsförsäkringar lämna hållbarhetsrelaterade information om sparprodukter innan avtal ingås och under avtalets löptid i syfte att ge kunderna möjlighet att utvärdera och jämföra produkter ur hållbarhetsperspektiv.

Innan avtal ingås ska information lämnas om hur Länsförsäkringar integrerar hållbarhetsrisker i investerings­beslut och bedömer vilken trolig påverkan detta har på avkastningen i de produkter som Länsförsäkring­ar tillhandahåller.

I produkten finns en bredd av olika sparalternativ som man kan välja mellan. Dessa fastställs löpande med hjälp av en urvalsprocess där avkastnings- och hållbarhetsfaktorer är viktiga urvalskriterier. Länsförsäkringar beslutar löpande om vilka sparandealternativ som är valbara och fondutbudet förändras därmed över tid. Du bestämmer själv vilken eller vilka tillgängliga sparalternativ som försäkringspremierna och befintligt sparkapital ska placeras i. Utbudet innehåller alternativ som skapar möjligheter att göra hållbara sparandeval med olika inriktningar.

* Disclosureförordningen (EU 2019/2088).

 

Hållbarhetskategorisering av produkten

Produkten har bara sparalternativ med hållbarhet som mål

Produkten har huvudsakligen sparalternativ som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

Produkten beaktar hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Produkten beaktar inte hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

 Inom ramen för produkten kan du välja mellan ett stort antal alternativ för sparandet där flera av de valbara alternativen har kategoriserat sig som hållbara enligt gällande regelverk. Produkten skapar därmed förutsättningar för dig att göra hållbara sparandeval. Hållbarhetskategoriseringen av produkten påverkas dock av hur de valbara alternativen för sparandet har hållbarhetskategoriserats. Länsförsäkringar kan därför inte garantera att produkten vid var tidpunkt uppfyller hållbarhets-kategoriseringen i enlighet med ikryssat alternativ ovan.

Fondförvaltning

Integrering av hållbarhetsrisker

Länsförsäkringar tillämpar en fondurvalsprocess för att välja in och välja bort fonder som är valbara inom produkten. Bland annat granskas fonders hållbarhetsarbete där syftet är att utvärdera respektive fondbolags och enskilda fonders hantering och integrering av hållbarhetsfaktorer i sina investeringsprocesser, däribland miljörelaterade och sociala egenskaper, för att kunna identifiera fonder som bedöms hantera och integrera dessa faktorer på ett adekvat sätt samt ha förutsättningar att skapa god avkastning. Vår ambition är att successivt öka andelen hållbara fonder över tid. Hållbarhetsområden som granskas och bedöms inkluderar organisatorisk satsning, påverkansarbete samt integrering av hållbarhetsfaktorer i respektive fonds investeringsprocess. Förvaltare av produkter som är valbara inom produkten ansvarar också för att tillhandahålla hållbarhetsrelaterad förköpsinformation där en beskrivning av respektive produkts hållbarhetsarbete beskrivs.

De valbara sparalternativen som från tid till annan ingår i produkten består av produkter som förvaltas av både Länsförsäkringar och externa förvaltare. Produkter under egen förvaltning är föremål för Länsförsäkringars Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning där tillämpningen av ansvarfulla investeringsstrategier som exempelvis integrering av hållbarhetsfaktorer, exkludering, inkludering och påverkan. Bolagsexkluderingar tillämpas för närvarande inom klimat, hälsa och internationella normer och konventioner. För externa fonder ställs grundkrav inom ansvarsfulla investeringar. Bolagsinnehaven i både egna och externa fonder i rekommenderat utbud följs regelbundet upp. Länsförsäkringar tillämpar också påverkansdialog i samband med identifierade brister i hanteringen av hållbarhetsrisker hos fonder.

För närmare information om valbara fonder inom produkten hänvisas till respektive förvaltares webbplats.

Bedömning av hållbarhetsriskers troliga inverkan på avkastningen

Länsförsäkringars övergripande mål är att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformer­na. 

Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, som innebär att hållbarhetsrisker och möjligheter integreras i fondurvalsprocessen, avser att bidra till att förbättra de långsiktiga avkastningsförutsättningarna i förvaltningsformerna och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Tillämpningen av arbetssättet, till exempel till följd av enskilda exkluderingskriterier, kan ge upphov till att avkastningen i förvaltningsformen, både på kort och lång sikt, blir bättre eller sämre än marknadens eller referensindex utveckling.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper

Mot bakgrund av hur de valbara underliggande sparalternativen (till exempel fonder) inom produkten hållbarhetskategoriseras, bedömer Länsförsäkringar att produkten främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Information om index

För produkten med fondförvaltning finns inget referensindex. Enskilda fonder som är valbara inom produkten kan ha valt ett index som referensvärde. Information om sådana index framgår i förekommande fall av de hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas av ansvarig förvaltare för respektive fond.

Garantiförvaltning

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut

Länsförsäkringar tillämpar en investeringsprocess för att fatta investeringsbeslut i sina olika förvaltnings­former. Länsförsäkringars arbetssätt för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning är integrerat i investe­ringsprocessens olika faser och syftar till att bidra till långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltnings­former­na och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Hållbarhetsrisker* och möjligheter identifieras genom regelbunden hållbarhetsgenomlysning, både inför nya investeringar i förvaltningsformerna och i deras befintliga investeringar. I hållbarhetsgenomlysningen analyseras investeringarna utifrån ett antal olika hållbarhetsfaktorer och indika­torer för hållbar utveckling. Resultatet inte­greras i investeringsprocessen och påverkar det kontinuerliga arbetet med att justera och vidareutveckla de olika förvaltnings-formernas sammansättning av investeringar och hållbarhetsrelaterade mål. I arbetet tillämpas ansvarsfulla investeringsstrategier benämnda inkludering, exkludering och påverkan. Inkludering innebär att investeringar antingen inkluderas och/eller att exponering mot olika sektorer eller bolag anpassas utifrån håll­barhetsrelaterade egenskaper. Exkludering innebär att invest­eringar som träffas av Länsförsäkringars exkluderingskriterier utesluts från eller begränsas i förvaltningsformen. Resultatet från hållbarhets­genom­lys­ningen kan också leda till att Länsförsäkringar inleder aktivt påverkans- och ägararbete mot enskilda bolag eller externa förvaltare. Det arbetet sker parallellt med arbetet i investeringsprocessen, men resultatet integrer­as i investeringsprocessen.

Arbetet med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning ska beakta skillnaderna i förvaltningsformernas olika placerings­riktning, riskmandat och mål, men i övrigt bedrivas likvärdigt oavsett storlek. Detta innebär att tillämp­ning­en av arbetssättet kan variera mellan Länsförsäkringars förvaltnings­former. Länsför­säkringar placerar förvaltningsformernas försäkringskapital direkt och indirekt i olika tillgångsslag och placeringsmetod och tillgångsslag påverkar hur Länsförsäkringars tillämpar arbetet med ansvarsfulla investeringar.

För mer information om Länsförsäkringar AB-koncernens Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, Länsförsäkringar Livs aktuella exkluderingskriterier och löpande hållbarhetsarbete; gå in på www.lansforsakringar.se/garantiforvaltning

*Miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer, inklusive korruption och affärsetik.

Bedömning av hållbarhetsriskers troliga inverkan på avkastningen

Länsförsäkringars övergripande mål är att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformer­na.  Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, som innebär att hållbarhetsrisker och möjligheter integreras i investeringsprocessen, avser att bidra till att förbättra de långsiktiga avkastnings-förutsättningarna i förvaltningsformerna och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Tillämpningen av arbetssättet, till exempel till följd av enskilda exkluderingskriterier, kan ge upphov till att avkastningen i förvaltningsformerna, både på kort och lång sikt, blir bättre eller sämre än marknadens eller referensindex utveckling.

Förvaltningsformsspecifik hållbarhetsinformation

Garantiförvaltningens sammansättning av tillgångar och enskilda investeringar förändras löpande under hela försäk­ringstiden som ett led i att uppnå det övergripande målet att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvalt­nings­formen och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Garantiförvaltningen har idag hållbar investering som mål, vilket är regelverkets högsta hållbarhetskategori. Garantiförvaltningens mål kan komma att förändras under försäkringstiden för att vara relevant och återspegla förändrade omständigheter. För aktuell/löpande information om Garantiförvaltningen, se www.lansforsakringar.se/garantiforvaltning

Minskning av koldioxidutsläpp som mål

Garantiförvaltningen har som mål att gradvis minska förvaltningsformens koldioxidutsläpp till den nivå som krävs i Parisavtalet för att långsiktigt begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader. Målet innebär att förvaltningsformens koldioxidavtryck ska sänkas med i genomsnitt sju procent per år från utgången av 2019 [till åtminstone 2030]. Koldioxidavtrycket mäts regelbundet, utifrån rekommenderade metoder för relativa och/eller absoluta koldioxidmätetal för investeringsportföljer. Resultatet av de regelbundna mätningarna sammanställs och finns publikt tillgängligt, inklusive jämförelse mot valt referensindex.

För att uppnå målet tillämpas en kombination av de olika ansvarsfulla investeringsstrategierna exkludering, inkludering och påverkan. Klimatspecifika exkluderingskriterier tillämpas i förvaltningsformen och dessa är antingen utformade med en omsättningsgräns (”undvika”) eller binära (”välja bort helt”, ingen omsättning tillåts). Omsättningsgränserna för de olika kriterier kan justeras över tid. Exkluderingskriterierna bidrar till att förvaltningsformens exponering mot fossila bränslen (kol, olja och naturgas) samt andra koldioxid­intensiva verksamheter är betydligt lägre i jämförelse med ett globalt marknadsindex. Parallellt tillämpas klimatspecifika omställningskriterier för att främja bolag i omställning av sin verksamhet i en mer klimatsmart riktning.

Förvaltningsformen främjar också miljörelaterade och sociala egenskaper, bland annat genom att investera i hållbarhetsinriktade obligationer och aktier, tillämpa andra exkluderingskriterier än klimatspecifika och bedriva påverkans- och ägararbete med utvalda bolag. Länsförsäkringars regelbundna hållbarhets­genomlysning avseende kriterier för affärsetik, anti-korrup­tion, miljöhänsyn, arbetsrätt och mänskliga rättigheter säkerställer att förvaltningsformens investeringar följer praxis för god styrning och inte orsakar betydande skada för andra miljö- eller sociala mål.

För mer information om förvaltningsformens mål för hållbar investering och den övergripande hållbarhetsrelaterade effekt som förvaltningsformen har, se www.lansforsakringar.se/garantiforvaltning

Information om index

Garantiförvaltningens referens­index är anpassat utifrån hållbarhetsfaktorer. Det utgår från marknadsindex och anpassas för att reflektera Länsförsäkringars exklude­ringskriterier. Det innebär att bolag som träffas av exkluderings­kriterierna exkluderas ur indexet (aktuella exkluderingskriterier publiceras lansforsakringar.se). Garantiförvaltningen jämförs löpande mot det hållbarhetsinriktade referensindexet för att följa upp de hållbarhets- och avkastningsrelaterade effekterna av investeringsbesluten som fattas för förvaltningsformen. Som nämnts ovan tillämpas klimat­specifika exkluderingskriterier, vilket innebär att referensindexets exponering mot fossila bränslen samt andra koldioxidintensiva verksamheter är betydligt lägre än i marknadsindex.

Referensindexet används också för att identifiera vilka bolag i marknadsindex som Länsförsäkringar inte tillåter av hållbarhetsskäl. Listan med dessa bolag uppdateras regelbundet och finns tillgänglig på www.lansforsakringar.se

Produkt Fondförvaltning Garantiförvaltning Förköp
Privat Pension Fond Ja Nej Förköpsinformation

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Enligt gällande regelverk* ska Länsförsäkringar lämna hållbarhetsrelaterade information om sparprodukter innan avtal ingås och under avtalets löptid i syfte att ge kunderna möjlighet att utvärdera och jämföra produkter ur hållbarhetsperspektiv.

Innan avtal ingås ska information lämnas om hur Länsförsäkringar integrerar hållbarhetsrisker i investerings­beslut och bedömer vilken trolig påverkan detta har på avkastningen i de produkter som Länsförsäkring­ar tillhandahåller.

I produkten finns en bredd av olika sparalternativ som man kan välja mellan. Dessa fastställs löpande med hjälp av en urvalsprocess där avkastnings- och hållbarhetsfaktorer är viktiga urvalskriterier. Länsförsäkringar beslutar löpande om vilka sparandealternativ som är valbara och fondutbudet förändras därmed över tid. Du bestämmer själv vilken eller vilka tillgängliga sparalternativ som försäkringspremierna och befintligt sparkapital ska placeras i. Utbudet innehåller alternativ som skapar möjligheter att göra hållbara sparandeval med olika inriktningar.

* Disclosureförordningen (EU 2019/2088).

 

Hållbarhetskategorisering av produkten

Produkten har bara sparalternativ med hållbarhet som mål

Produkten har huvudsakligen sparalternativ som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

Produkten beaktar hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Produkten beaktar inte hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Inom ramen för produkten kan du välja mellan ett stort antal alternativ för sparandet där flera av de valbara alternativen har kategoriserat sig som hållbara enligt gällande regelverk. Produkten skapar därmed förutsättningar för dig att göra hållbara sparandeval. Hållbarhetskategoriseringen av produkten påverkas dock av hur de valbara alternativen för sparandet har hållbarhetskategoriserats. Länsförsäkringar kan därför inte garantera att produkten vid var tidpunkt uppfyller hållbarhets-kategoriseringen i enlighet med ikryssat alternativ ovan.

Fondförvaltning

Integrering av hållbarhetsrisker

Länsförsäkringar tillämpar en fondurvalsprocess för att välja in och välja bort fonder som är valbara inom produkten. Bland annat granskas fonders hållbarhetsarbete där syftet är att utvärdera respektive fondbolags och enskilda fonders hantering och integrering av hållbarhetsfaktorer i sina investeringsprocesser, däribland miljörelaterade och sociala egenskaper, för att kunna identifiera fonder som bedöms hantera och integrera dessa faktorer på ett adekvat sätt samt ha förutsättningar att skapa god avkastning. Vår ambition är att successivt öka andelen hållbara fonder över tid. Hållbarhetsområden som granskas och bedöms inkluderar organisatorisk satsning, påverkansarbete samt integrering av hållbarhetsfaktorer i respektive fonds investeringsprocess. Förvaltare av produkter som är valbara inom produkten ansvarar också för att tillhandahålla hållbarhetsrelaterad förköpsinformation där en beskrivning av respektive produkts hållbarhetsarbete beskrivs.

De valbara sparalternativen som från tid till annan ingår i produkten består av produkter som förvaltas av både Länsförsäkringar och externa förvaltare. Produkter under egen förvaltning är föremål för Länsförsäkringars Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning där tillämpningen av ansvarfulla investeringsstrategier som exempelvis integrering av hållbarhetsfaktorer, exkludering, inkludering och påverkan. Bolagsexkluderingar tillämpas för närvarande inom klimat, hälsa och internationella normer och konventioner. För externa fonder ställs grundkrav inom ansvarsfulla investeringar. Bolagsinnehaven i både egna och externa fonder i rekommenderat utbud följs regelbundet upp. Länsförsäkringar tillämpar också påverkansdialog i samband med identifierade brister i hanteringen av hållbarhetsrisker hos fonder.

För närmare information om valbara fonder inom produkten hänvisas till respektive förvaltares webbplats.

Bedömning av hållbarhetsriskers troliga inverkan på avkastningen

Länsförsäkringars övergripande mål är att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformer­na. 

Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, som innebär att hållbarhetsrisker och möjligheter integreras i fondurvalsprocessen, avser att bidra till att förbättra de långsiktiga avkastningsförutsättningarna i förvaltningsformerna och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Tillämpningen av arbetssättet, till exempel till följd av enskilda exkluderingskriterier, kan ge upphov till att avkastningen i förvaltningsformen, både på kort och lång sikt, blir bättre eller sämre än marknadens eller referensindex utveckling.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper

Mot bakgrund av hur de valbara underliggande sparalternativen (till exempel fonder) inom produkten hållbarhetskategoriseras, bedömer Länsförsäkringar att produkten främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Information om index

För produkten med fondförvaltning finns inget referensindex. Enskilda fonder som är valbara inom produkten kan ha valt ett index som referensvärde. Information om sådana index framgår i förekommande fall av de hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas av ansvarig förvaltare för respektive fond.

Produkt Fondförvaltning Garantiförvaltning Förköp
Reflex Fondkapital Ja Nej Förköpsinformation

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Enligt gällande regelverk* ska Länsförsäkringar lämna hållbarhetsrelaterade information om sparprodukter innan avtal ingås och under avtalets löptid i syfte att ge kunderna möjlighet att utvärdera och jämföra produkter ur hållbarhetsperspektiv.

Innan avtal ingås ska information lämnas om hur Länsförsäkringar integrerar hållbarhetsrisker i investerings­beslut och bedömer vilken trolig påverkan detta har på avkastningen i de produkter som Länsförsäkring­ar tillhandahåller.

I produkten finns en bredd av olika sparalternativ som man kan välja mellan. Dessa fastställs löpande med hjälp av en urvalsprocess där avkastnings- och hållbarhetsfaktorer är viktiga urvalskriterier. Länsförsäkringar beslutar löpande om vilka sparandealternativ som är valbara och fondutbudet förändras därmed över tid. Du bestämmer själv vilken eller vilka tillgängliga sparalternativ som försäkringspremierna och befintligt sparkapital ska placeras i. Utbudet innehåller alternativ som skapar möjligheter att göra hållbara sparandeval med olika inriktningar.

* Disclosureförordningen (EU 2019/2088).

 

Hållbarhetskategorisering av produkten

Produkten har bara sparalternativ med hållbarhet som mål

Produkten har huvudsakligen sparalternativ som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

Produkten beaktar hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Produkten beaktar inte hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Inom ramen för produkten kan du välja mellan ett stort antal alternativ för sparandet där flera av de valbara alternativen har kategoriserat sig som hållbara enligt gällande regelverk. Produkten skapar därmed förutsättningar för dig att göra hållbara sparandeval. Hållbarhetskategoriseringen av produkten påverkas dock av hur de valbara alternativen för sparandet har hållbarhetskategoriserats. Länsförsäkringar kan därför inte garantera att produkten vid var tidpunkt uppfyller hållbarhets-kategoriseringen i enlighet med ikryssat alternativ ovan.

Fondförvaltning

Integrering av hållbarhetsrisker

Länsförsäkringar tillämpar en fondurvalsprocess för att välja in och välja bort fonder som är valbara inom produkten. Bland annat granskas fonders hållbarhetsarbete där syftet är att utvärdera respektive fondbolags och enskilda fonders hantering och integrering av hållbarhetsfaktorer i sina investeringsprocesser, däribland miljörelaterade och sociala egenskaper, för att kunna identifiera fonder som bedöms hantera och integrera dessa faktorer på ett adekvat sätt samt ha förutsättningar att skapa god avkastning. Vår ambition är att successivt öka andelen hållbara fonder över tid. Hållbarhetsområden som granskas och bedöms inkluderar organisatorisk satsning, påverkansarbete samt integrering av hållbarhetsfaktorer i respektive fonds investeringsprocess. Förvaltare av produkter som är valbara inom produkten ansvarar också för att tillhandahålla hållbarhetsrelaterad förköpsinformation där en beskrivning av respektive produkts hållbarhetsarbete beskrivs.

De valbara sparalternativen som från tid till annan ingår i produkten består av produkter som förvaltas av både Länsförsäkringar och externa förvaltare. Produkter under egen förvaltning är föremål för Länsförsäkringars Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning där tillämpningen av ansvarfulla investeringsstrategier som exempelvis integrering av hållbarhetsfaktorer, exkludering, inkludering och påverkan. Bolagsexkluderingar tillämpas för närvarande inom klimat, hälsa och internationella normer och konventioner. För externa fonder ställs grundkrav inom ansvarsfulla investeringar. Bolagsinnehaven i både egna och externa fonder i rekommenderat utbud följs regelbundet upp. Länsförsäkringar tillämpar också påverkansdialog i samband med identifierade brister i hanteringen av hållbarhetsrisker hos fonder.

För närmare information om valbara fonder inom produkten hänvisas till respektive förvaltares webbplats.

Bedömning av hållbarhetsriskers troliga inverkan på avkastningen

Länsförsäkringars övergripande mål är att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformer­na. 

Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, som innebär att hållbarhetsrisker och möjligheter integreras i fondurvalsprocessen, avser att bidra till att förbättra de långsiktiga avkastningsförutsättningarna i förvaltningsformerna och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Tillämpningen av arbetssättet, till exempel till följd av enskilda exkluderingskriterier, kan ge upphov till att avkastningen i förvaltningsformen, både på kort och lång sikt, blir bättre eller sämre än marknadens eller referensindex utveckling.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper

Mot bakgrund av hur de valbara underliggande sparalternativen (till exempel fonder) inom produkten hållbarhetskategoriseras, bedömer Länsförsäkringar att produkten främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Information om index

För produkten med fondförvaltning finns inget referensindex. Enskilda fonder som är valbara inom produkten kan ha valt ett index som referensvärde. Information om sådana index framgår i förekommande fall av de hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas av ansvarig förvaltare för respektive fond.

Produkt Fondförvaltning Garantiförvaltning Förköp

Reflex Spar

Ja Nej Förköpsinformation

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Enligt gällande regelverk* ska Länsförsäkringar lämna hållbarhetsrelaterade information om sparprodukter innan avtal ingås och under avtalets löptid i syfte att ge kunderna möjlighet att utvärdera och jämföra produkter ur hållbarhetsperspektiv.

Innan avtal ingås ska information lämnas om hur Länsförsäkringar integrerar hållbarhetsrisker i investerings­beslut och bedömer vilken trolig påverkan detta har på avkastningen i de produkter som Länsförsäkring­ar tillhandahåller.

I produkten finns en bredd av olika sparalternativ som man kan välja mellan. Dessa fastställs löpande med hjälp av en urvalsprocess där avkastnings- och hållbarhetsfaktorer är viktiga urvalskriterier. Länsförsäkringar beslutar löpande om vilka sparandealternativ som är valbara och fondutbudet förändras därmed över tid. Du bestämmer själv vilken eller vilka tillgängliga sparalternativ som försäkringspremierna och befintligt sparkapital ska placeras i. Utbudet innehåller alternativ som skapar möjligheter att göra hållbara sparandeval med olika inriktningar.

* Disclosureförordningen (EU 2019/2088).

 

Hållbarhetskategorisering av produkten

Produkten har bara sparalternativ med hållbarhet som mål

Produkten har huvudsakligen sparalternativ som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

Produkten beaktar hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Produkten beaktar inte hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Inom ramen för produkten kan du välja mellan ett stort antal alternativ för sparandet där flera av de valbara alternativen har kategoriserat sig som hållbara enligt gällande regelverk. Produkten skapar därmed förutsättningar för dig att göra hållbara sparandeval. Hållbarhetskategoriseringen av produkten påverkas dock av hur de valbara alternativen för sparandet har hållbarhetskategoriserats. Länsförsäkringar kan därför inte garantera att produkten vid var tidpunkt uppfyller hållbarhets-kategoriseringen i enlighet med ikryssat alternativ ovan.

Fondförvaltning

Integrering av hållbarhetsrisker

Länsförsäkringar tillämpar en fondurvalsprocess för att välja in och välja bort fonder som är valbara inom produkten. Bland annat granskas fonders hållbarhetsarbete där syftet är att utvärdera respektive fondbolags och enskilda fonders hantering och integrering av hållbarhetsfaktorer i sina investeringsprocesser, däribland miljörelaterade och sociala egenskaper, för att kunna identifiera fonder som bedöms hantera och integrera dessa faktorer på ett adekvat sätt samt ha förutsättningar att skapa god avkastning. Vår ambition är att successivt öka andelen hållbara fonder över tid. Hållbarhetsområden som granskas och bedöms inkluderar organisatorisk satsning, påverkansarbete samt integrering av hållbarhetsfaktorer i respektive fonds investeringsprocess. Förvaltare av produkter som är valbara inom produkten ansvarar också för att tillhandahålla hållbarhetsrelaterad förköpsinformation där en beskrivning av respektive produkts hållbarhetsarbete beskrivs.

De valbara sparalternativen som från tid till annan ingår i produkten består av produkter som förvaltas av både Länsförsäkringar och externa förvaltare. Produkter under egen förvaltning är föremål för Länsförsäkringars Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning där tillämpningen av ansvarfulla investeringsstrategier som exempelvis integrering av hållbarhetsfaktorer, exkludering, inkludering och påverkan. Bolagsexkluderingar tillämpas för närvarande inom klimat, hälsa och internationella normer och konventioner. För externa fonder ställs grundkrav inom ansvarsfulla investeringar. Bolagsinnehaven i både egna och externa fonder i rekommenderat utbud följs regelbundet upp. Länsförsäkringar tillämpar också påverkansdialog i samband med identifierade brister i hanteringen av hållbarhetsrisker hos fonder.

För närmare information om valbara fonder inom produkten hänvisas till respektive förvaltares webbplats.

Bedömning av hållbarhetsriskers troliga inverkan på avkastningen

Länsförsäkringars övergripande mål är att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformer­na. 

Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, som innebär att hållbarhetsrisker och möjligheter integreras i fondurvalsprocessen, avser att bidra till att förbättra de långsiktiga avkastningsförutsättningarna i förvaltningsformerna och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Tillämpningen av arbetssättet, till exempel till följd av enskilda exkluderingskriterier, kan ge upphov till att avkastningen i förvaltningsformen, både på kort och lång sikt, blir bättre eller sämre än marknadens eller referensindex utveckling.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper

Mot bakgrund av hur de valbara underliggande sparalternativen (till exempel fonder) inom produkten hållbarhetskategoriseras, bedömer Länsförsäkringar att produkten främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Information om index

För produkten med fondförvaltning finns inget referensindex. Enskilda fonder som är valbara inom produkten kan ha valt ett index som referensvärde. Information om sådana index framgår i förekommande fall av de hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas av ansvarig förvaltare för respektive fond.