Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringar Fondliv erbjuder investeringsbaserade försäkringsprodukter och inom dem ett antal olika sparalternativ för hur kapital kan placeras.

Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Fondliv

Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Fondliv

Den övergripande målsättningen är att kunna erbjuda sparalternativ som ger en långsiktigt god avkastning och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling samt bidra till prioriterade globala mål (FNs).

Delar av informationen på denna sida syftar till att öka transparensen och jämförbarheten mellan finansmarknadsaktörer, i enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (på engelska EU Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR). Länsförsäkringar Fondliv, som finansmarknadsaktör, redovisar här hur bolaget identifierar och hanterar hållbarhetsfaktorer samt negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Ansvarsfull urvalsprocess av fonder

Länsförsäkringar Fondliv använder en urvalsprocess för att löpande välja in och välja bort fonder med syfte att tillhandahålla ett utbud av fonder som bedöms vara ansvarfullt och ha förutsättningar att generera en framtida konkurrenskraftig avkastning. Urvalsprocessen fokuserar därför på utvärdering och bedömning av fonders framtida avkastningsförutsättningar samt hållbarhetsarbete.

Ansvarsfulla investeringsstrategier

Produkters konsekvenser för hållbar utveckling

Länsförsäkringar Fondlivs investeringsbaserade försäkringsprodukter kan medföra en indirekt påverkan på människor, samhälle och miljö. I samband med beslut om vilka fonder som ska vara tillgängliga inom Länsförsäkringar Fondliv erbjudande integreras sådan påverkan och huvudsakliga konsekvenser beaktas. Läs mer om hur arbetet bedrivs här:

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsaklig negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer v.3

Förteckning över Länsförsäkringar Fondsliv investeringsbaserade försäkringsprodukter

Produkt Fondförvaltning Garantiförvaltning Förköp
Friplan Ja Ja Förköpsinformation

Sammanfattning
Friplan främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Läs mer om garantiförvaltningens hållbarhetsarbete på länsförsäkringars webbplats här samt om valbara fonders hållbarhetsarbete på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Inga mål för hållbar investering
Friplan främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper
Läs mer om de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Friplan främjar på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Investeringsstrategi
Läs mer om den investeringsstrategin som används för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Friplan främjar på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Andel av investeringar
I vilken utsträckning Friplan främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper beror på vilka underliggande investeringar som kunden väljer. Läs mer på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper
Läs mer om hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av Friplan och de hållbarhetsindikatorer som används övervakas under Friplans livscykel på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Metoder
Läs mer om metoderna för att mäta hur de sociala eller miljörelaterade egenskaper som främjas av Friplan uppfylls på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Datakällor och databehandling
Läs mer om vilka datakällorna som används för att uppnå var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av Friplan samt vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa datakvaliteten, hur data behandlas sam andelen data som estimeras på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Begränsningar för metoder och data
Läs mer om vilka eventuella begränsningar för de metoder som avses i avsnittet ”Datakällor och databehandling” och på vilket sätt sådana eventuella begränsningar inte påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Friplan främjar uppfylls på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Due diligence
Läs mer om den due diligence (företagsbesiktning) som utförs på Friplans underliggande tillgångar, inbegripet den interna och externa kontrollen av denna due diligence på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Strategier för engagemang
Läs mer om de strategier för engagemang som är en del av den miljörelaterade eller sociala investeringsstrategin, däribland alla förvaltningsförfaranden som är tillämpliga på hållbarhetsrelaterade kontroverser i investeringsobjekten, på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Valt referensvärde
Läs mer om ett index har valts som ett referensvärde för att uppfylla de miljömässiga eller sociala egenskaper som Friplan främjar på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Enligt gällande regelverk* ska Länsförsäkringar lämna hållbarhetsrelaterad information om sparprodukter innan avtal ingås (se nedan) och under avtalets löptid (se hemsidan) i syfte att ge kunderna möjlighet att utvärdera och jämföra produkter ur hållbarhetsperspektiv.

Innan avtal ingås ska information lämnas om hur Länsförsäkringar integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och bedömer vilken trolig påverkan detta har på avkastningen i de produkter som Länsförsäkringar tillhandahåller.

I Friplan finns en bredd av olika sparalternativ som man kan välja mellan. Dessa fastställs löpande med hjälp av en urvalsprocess där avkastnings- och hållbarhetsfaktorer är viktiga urvalskriterier. Länsförsäkringar beslutar löpande om vilka sparandealternativ som är valbara och fondutbudet förändras därmed över tid. Du bestämmer själv vilken eller vilka tillgängliga sparalternativ som försäkringspremierna och befintligt sparkapital ska placeras i. Utbudet innehåller alternativ som skapar möjligheter att göra hållbara sparandeval med olika inriktningar.

* Disclosureförordningen (EU 2019/2088).

 

Hållbarhetskategorisering av Friplan

Friplan har bara sparalternativ med hållbarhet som mål

Friplan har huvudsakligen sparalternativ som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

Friplan beaktar hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Friplan beaktar inte hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Inom ramen för Friplan kan du välja mellan ett stort antal alternativ för sparandet där flera av de valbara alternativen har kategoriserat sig som hållbara enligt gällande regelverk. Friplan skapar därmed förutsättningar för dig att göra hållbara sparandeval. Hållbarhetskategoriseringen av Friplan påverkas dock av hur de valbara alternativen för sparandet har hållbarhetskategoriserats. Länsförsäkringar kan därför inte garantera att Friplan vid var tidpunkt uppfyller hållbarhetskategoriseringen i enlighet med ikryssat alternativ ovan.

För att Friplan ska anses främja bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper krävs dock att minst en av de valda investeringsalternativen under hela försäkringstiden är ett investeringsalternativ som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper eller

har hållbarhet som mål.

Mer information om fondernas hållbarhetsarbete hittar du i fondernas informationsbroschyrer på vår eller respektive fondförvaltares webbplats. Information om Länsförsäkringars fonder hittar du på här lansforsakringar.se. Information om Länsförsäkringars förvaltningsform garantiförvaltning hittar du här på lansforsakringar.se/omoss/ansvarsfullainvesteringar.

Fondförvaltning – sparande med möjligheter
Integrering av hållbarhetsrisker

Länsförsäkringar tillämpar en fondurvalsprocess för att välja in och välja bort fonder som är valbara inom Friplan. Bland annat granskas fonders hållbarhetsarbete där syftet är att utvärdera respektive fondbolags och enskilda fonders hantering och integrering av hållbarhetsfaktorer i sina investeringsprocesser, däribland miljörelaterade och sociala egenskaper, för att kunna identifiera fonder som bedöms hantera och integrera dessa faktorer på ett adekvat sätt samt ha förutsättningar att skapa god avkastning. Hållbarhetsområden som granskas och bedöms inkluderar organisatorisk satsning, påverkansarbete samt integrering av hållbarhetsfaktorer i respektive fonds investeringsprocess.

De valbara sparalternativen som från tid till annan ingår i Friplan består av produkter som förvaltas av både Länsförsäkringar och externa förvaltare. Produkter under egen förvaltning är föremål för Länsförsäkringars Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning där tillämpningen av ansvarfulla investeringsstrategier som exempelvis integrering av hållbarhetsfaktorer, exkludering, inkludering och påverkan. Bolagsexkluderingar tillämpas för närvarande inom klimat, hälsa och internationella normer och konventioner. För externa fonder ställs grundkrav inom ansvarsfulla investeringar. Bolagsinnehaven i både egna och externa fonder i utbudet följs regelbundet upp. Länsförsäkringar tillämpar också påverkansdialog i samband med identifierade brister i hanteringen av hållbarhetsrisker hos fonder. Externa fonder som inte lever upp till våra förväntningar och krav över tid kan bytas ut.

Ditt val av fonder avgör i vilken mån miljörelaterade och sociala egenskaper har uppnåtts i ditt sparande, vilka miljömål det bidrar till och i vilken omfattning din försäkring investerar i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara.

Valbara fonder inom din försäkring tillämpar den EU-rättsliga principen orsaka inte betydande skada endast på fondernas underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av fondernas underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Bedömning av hållbarhetsriskers troliga inverkan på avkastningen

Länsförsäkringars övergripande mål är att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformerna.

Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, som innebär att hållbarhetsrisker och möjligheter integreras i fondurvalsprocessen, avser att bidra till att förbättra de långsiktiga avkastningsförutsättningarna i förvaltningsformerna och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Tillämpningen av arbetssättet, till exempel till följd av enskilda exkluderingskriterier, kan ge upphov till att avkastningen i förvaltningsformen, både på kort och lång sikt, blir bättre eller sämre än marknadens eller referensindex utveckling.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper

Mot bakgrund av hur de valbara underliggande sparalternativen (till exempel fonder) inom Friplan hållbarhetskategoriseras, bedömer Länsförsäkringar att Friplan främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Information om index

För Friplan med fondförvaltning finns inget referensindex. Enskilda fonder som är valbara inom Friplan kan ha valt ett index som referensvärde. Information om sådana index framgår i förekommande fall av de hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas av ansvarig förvaltare för respektive fond.

Garantiförvaltning – sparande med garanti

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut

Länsförsäkringar tillämpar en investeringsprocess för att fatta investeringsbeslut i sina olika förvaltningsformer. Länsförsäkringars arbetssätt för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning är integrerat i investeringsprocessens olika faser och syftar till att bidra till att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformerna och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Hållbarhetsrisker och -möjligheter* identifieras genom regelbunden hållbarhetsinriktad genomlysning, både inför nyinvesteringar och i befintliga investeringar. I den hållbarhetsinriktade genomlysningen analyseras investeringarna utifrån ett antal olika hållbarhetsindikatorer. Analysen integreras i investeringsprocessen och påverkar det kontinuerliga arbetet med att justera de olika förvaltningsformernas sammansättning av olika investeringar. I arbetet tillämpas de ansvarsfulla investeringsstrategierna inkludering, exkludering och påverkan. Inkludering innebär att investeringar antingen inkluderas och/eller att exponering mot olika sektorer eller bolag anpassas utifrån deras bidrag till såväl hållbarhetsrelaterade mål och egenskaper som finansiellt värdeskapande. Exkludering innebär att inga investeringar görs i bolag eller andra emittenter (till exempel stater) som träffas av Länsförsäkringars exkluderingskriterier. Resultatet från den hållbarhetsinriktade genomlysningen eller enskilda bolagshändelser kan leda till att Länsförsäkringar inleder påverkansarbete mot enskilda bolag eller externa förvaltare. Det arbetet sker parallellt och interaktivt med arbetet i investeringsprocessen.

 

Arbetet med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning ska beakta skillnaderna i förvaltningsformernas olika placeringsriktning, riskmandat och mål. Detta innebär att tillämpningen av arbetssättet kan variera mellan Länsförsäkringars förvaltningsformer. Länsförsäkringar placerar förvaltningsformernas försäkringskapital direkt och indirekt i olika tillgångsslag. Placeringsmetod och typ av tillgångsslag påverkar hur Länsförsäkringar tillämpar arbetet med ansvarsfulla investeringar.

För mer information om Länsförsäkringar AB-koncernens Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, Länsförsäkringars aktuella exkluderingskriterier och löpande hållbarhetsarbete; gå in på lansforsakringar.se/ansvarsfullainvesteringar.

 

 

Bedömning av hållbarhetsriskers troliga inverkan på avkastningen

Länsförsäkringars övergripande mål är att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformerna. Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, som innebär att hållbarhetsrisker och möjligheter integreras i investeringsprocessen, avser att förbättra de långsiktiga avkastningsförutsättningarna i förvaltningsformerna, bidra till ett urval av FNs global mål och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Tillämpningen av arbetssättet kan ge upphov till att avkastningen, både på kort och lång sikt, blir bättre eller sämre än marknadens utveckling.

 

Förvaltningsformsspecifik hållbarhetsinformation

Information om Garantiförvaltningens miljörelaterade eller sociala egenskaper finns i bilagan till denna förköpsinformation.

Garantiförvaltningens sammansättning av tillgångar och enskilda investeringar förändras löpande under hela försäkringstiden som ett led i att uppnå det övergripande målet att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformen och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Garantiförvaltningens mål, strategier, allokering, hållbarhetskategori och övriga hållbarhetsrelaterade åtaganden och tillhörande information kan komma att förändras under försäkringstiden för att vara relevant och återspegla.

Förändrade omständigheter. För aktuell/löpande information om Garantiförvaltningen se lansforsakringar.se/tradansvarsfullainvesteringar

* Risker och möjligheter relaterade till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer, inklusive korruption och affärsetik.

Produkt Fondförvaltning Garantiförvaltning Förköp
Tjänstepensionskonto Ja Ja Förköpsinformation

Sammanfattning
Tjänstepensionskonto främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Läs mer om garantiförvaltningens hållbarhetsarbete på länsförsäkringars webbplats här samt om valbara fonders hållbarhetsarbete på respektive fondförvaltares webbplats.

Inga mål för hållbar investering
Tjänstepensionskonto främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper
Läs mer om de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Tjänstepensionskonto främjar på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Investeringsstrategi
Läs mer om den investeringsstrategin som används för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Tjänstepensionskonto främjar på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Andel av investeringar
I vilken utsträckning Tjänstepensionskonto främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper beror på vilka underliggande investeringar som kunden väljer. Läs mer på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper
Läs mer om hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av Tjänstepensionskonto och de hållbarhetsindikatorer som används övervakas under Tjänstepensionskontos livscykel på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Metoder
Läs mer om metoderna för att mäta hur de sociala eller miljörelaterade egenskaper som främjas av Tjänstepensionskonto uppfylls på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Datakällor och databehandling
Läs mer om vilka datakällorna som används för att uppnå var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av Tjänstepensionskonto samt vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa datakvaliteten, hur data behandlas sam andelen data som estimeras på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Begränsningar för metoder och data
Läs mer om vilka eventuella begränsningar för de metoder som avses i avsnittet ”Datakällor och databehandling” och på vilket sätt sådana eventuella begränsningar inte påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Tjänstepensionskonto främjar uppfylls på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Due diligence
Läs mer om den due diligence (företagsbesiktning) som utförs på Tjänstepensionskontos underliggande tillgångar, inbegripet den interna och externa kontrollen av denna due diligence på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Strategier för engagemang
Läs mer om de strategier för engagemang som är en del av den miljörelaterade eller sociala investeringsstrategin, däribland alla förvaltningsförfaranden som är tillämpliga på hållbarhetsrelaterade kontroverser i investeringsobjekten, på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Valt referensvärde
Läs mer om ett index har valts som ett referensvärde för att uppfylla de miljömässiga eller sociala egenskaper som Tjänstepensionskonto främjar på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här. Avseende garantiförvaltningen finns informationen på länsförsäkringars webbplats här.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Enligt gällande regelverk* ska Länsförsäkringar lämna hållbarhetsrelaterad information om sparprodukter innan avtal ingås (se nedan) och under avtalets löptid (se hemsidan) i syfte att ge kunderna möjlighet att utvärdera och jämföra produkter ur hållbarhetsperspektiv.

Innan avtal ingås ska information lämnas om hur Länsförsäkringar integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och bedömer vilken trolig påverkan detta har på avkastningen i de produkter som Länsförsäkringar tillhandahåller.

I Tjänstepensionskonto finns en bredd av olika sparalternativ som man kan välja mellan. Dessa fastställs löpande med hjälp av en urvalsprocess där avkastnings- och hållbarhetsfaktorer är viktiga urvalskriterier. Länsförsäkringar beslutar löpande om vilka sparandealternativ som är valbara och fondutbudet förändras därmed över tid. Du bestämmer själv vilken eller vilka tillgängliga sparalternativ som försäkringspremierna och befintligt sparkapital ska placeras i. Utbudet innehåller alternativ som skapar möjligheter att göra hållbara sparandeval med olika inriktningar.

* Disclosureförordningen (EU 2019/2088).

 

Hållbarhetskategorisering av Tjänstepensionskonto

Tjänstepensionskonto har bara sparalternativ med hållbarhet som mål

Tjänstepensionskonto har huvudsakligen sparalternativ som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

Tjänstepensionskonto beaktar hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Tjänstepensionskonto beaktar inte hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Inom ramen för Tjänstepensionskonto kan du välja mellan ett stort antal alternativ för sparandet där flera av de valbara alternativen har kategoriserat sig som hållbara enligt gällande regelverk. Tjänstepensionskonto skapar därmed förutsättningar för dig att göra hållbara sparandeval. Hållbarhetskategoriseringen av Tjänstepensionskonto påverkas dock av hur de valbara alternativen för sparandet har hållbarhetskategoriserats. Länsförsäkringar kan därför inte garantera att Tjänstepensionskonto vid var tidpunkt uppfyller hållbarhetskategoriseringen i enlighet med ikryssat alternativ ovan.

För att Tjänstepensionskonto ska anses främja bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper krävs dock att minst en av de valda investeringsalternativen under hela försäkringstiden är ett investeringsalternativ som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbarhet som mål.

Mer information om fondernas hållbarhetsarbete hittar du i fondernas informationsbroschyrer på vår eller respektive fondförvaltares webbplats. Information om Länsförsäkringars fonder hittar du på här lansforsakringar.se. Information om Länsförsäkringars förvaltningsform garantiförvaltning hittar du här på lansforsakringar.se/omoss/ansvarsfullainvesteringar.

Fondförvaltning – sparande med möjligheter
Integrering av hållbarhetsrisker

Länsförsäkringar tillämpar en fondurvalsprocess för att välja in och välja bort fonder som är valbara inom Tjänstepensionskonto. Bland annat granskas fonders hållbarhetsarbete där syftet är att utvärdera respektive fondbolags och enskilda fonders hantering och integrering av hållbarhetsfaktorer i sina investeringsprocesser, däribland miljörelaterade och sociala egenskaper, för att kunna identifiera fonder som bedöms hantera och integrera dessa faktorer på ett adekvat sätt samt ha förutsättningar att skapa god avkastning. Hållbarhetsområden som granskas och bedöms inkluderar organisatorisk satsning, påverkansarbete samt integrering av hållbarhetsfaktorer i respektive fonds investeringsprocess.

De valbara sparalternativen som från tid till annan ingår i Tjänstepensionskonto består av produkter som förvaltas av både Länsförsäkringar och externa förvaltare. Produkter under egen förvaltning är föremål för Länsförsäkringars Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning där tillämpningen av ansvarfulla investeringsstrategier som exempelvis integrering av hållbarhetsfaktorer, exkludering, inkludering och påverkan. Bolagsexkluderingar tillämpas för närvarande inom klimat, hälsa och internationella normer och konventioner. För externa fonder ställs grundkrav inom ansvarsfulla investeringar. Bolagsinnehaven i både egna och externa fonder i utbudet följs regelbundet upp. Länsförsäkringar tillämpar också påverkansdialog i samband med identifierade brister i hanteringen av hållbarhetsrisker hos fonder. Externa fonder som inte lever upp till våra förväntningar och krav över tid kan bytas ut.

Ditt val av fonder avgör i vilken mån miljörelaterade och sociala egenskaper har uppnåtts i ditt sparande, vilka miljömål det bidrar till och i vilken omfattning din försäkring investerar i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara.

Valbara fonder inom din försäkring tillämpar den EU-rättsliga principen orsaka inte betydande skada endast på fondernas underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av fondernas underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Bedömning av hållbarhetsriskers troliga inverkan på avkastningen

Länsförsäkringars övergripande mål är att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformerna.

Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, som innebär att hållbarhetsrisker och möjligheter integreras i fondurvalsprocessen, avser att bidra till att förbättra de långsiktiga avkastningsförutsättningarna i förvaltningsformerna och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Tillämpningen av arbetssättet, till exempel till följd av enskilda exkluderingskriterier, kan ge upphov till att avkastningen i förvaltningsformen, både på kort och lång sikt, blir bättre eller sämre än marknadens eller referensindex utveckling.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper

Mot bakgrund av hur de valbara underliggande sparalternativen (till exempel fonder) inom Tjänstepensionskonto hållbarhetskategoriseras, bedömer Länsförsäkringar att Tjänstepensionskonto främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Information om index

För Tjänstepensionskonto med fondförvaltning finns inget referensindex. Enskilda fonder som är valbara inom Tjänstepensionskonto kan ha valt ett index som referensvärde. Information om sådana index framgår i förekommande fall av de hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas av ansvarig förvaltare för respektive fond.

Garantiförvaltning – sparande med garanti

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut

Länsförsäkringar tillämpar en investeringsprocess för att fatta investeringsbeslut i sina olika förvaltningsformer. Länsförsäkringars arbetssätt för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning är integrerat i investeringsprocessens olika faser och syftar till att bidra till att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformerna och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Hållbarhetsrisker och -möjligheter* identifieras genom regelbunden hållbarhetsinriktad genomlysning, både inför nyinvesteringar och i befintliga investeringar. I den hållbarhetsinriktade genomlysningen analyseras investeringarna utifrån ett antal olika hållbarhetsindikatorer. Analysen integreras i investeringsprocessen och påverkar det kontinuerliga arbetet med att justera de olika förvaltningsformernas sammansättning av olika investeringar. I arbetet tillämpas de ansvarsfulla investeringsstrategierna inkludering, exkludering och påverkan. Inkludering innebär att investeringar antingen inkluderas och/eller att exponering mot olika sektorer eller bolag anpassas utifrån deras bidrag till såväl hållbarhetsrelaterade mål och egenskaper som finansiellt värdeskapande. Exkludering innebär att inga investeringar görs i bolag eller andra emittenter (till exempel stater) som träffas av Länsförsäkringars exkluderingskriterier. Resultatet från den hållbarhetsinriktade genomlysningen eller enskilda bolagshändelser kan leda till att Länsförsäkringar inleder påverkansarbete mot enskilda bolag eller externa förvaltare. Det arbetet sker parallellt och interaktivt med arbetet i investeringsprocessen.

Arbetet med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning ska beakta skillnaderna i förvaltningsformernas olika placeringsriktning, riskmandat och mål. Detta innebär att tillämpningen av arbetssättet kan variera mellan Länsförsäkringars förvaltningsformer. Länsförsäkringar placerar förvaltningsformernas försäkringskapital direkt och indirekt i olika tillgångsslag. Placeringsmetod och typ av tillgångsslag påverkar hur Länsförsäkringar tillämpar arbetet med ansvarsfulla investeringar.

För mer information om Länsförsäkringar AB-koncernens Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, Länsförsäkringars aktuella exkluderingskriterier och löpande hållbarhetsarbete; gå in på lansforsakringar.se/ansvarsfullainvesteringar.

Bedömning av hållbarhetsriskers troliga inverkan på avkastningen

Länsförsäkringars övergripande mål är att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformerna. Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, som innebär att hållbarhetsrisker och möjligheter integreras i investeringsprocessen, avser att förbättra de långsiktiga avkastningsförutsättningarna i förvaltningsformerna, bidra till ett urval av FNs global mål och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Tillämpningen av arbetssättet kan ge upphov till att avkastningen, både på kort och lång sikt, blir bättre eller sämre än marknadens utveckling.

Förvaltningsformsspecifik hållbarhetsinformation

Information om Garantiförvaltningens miljörelaterade eller sociala egenskaper finns i bilagan till denna förköpsinformation.

Garantiförvaltningens sammansättning av tillgångar och enskilda investeringar förändras löpande under hela försäkringstiden som ett led i att uppnå det övergripande målet att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformen och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Garantiförvaltningens mål, strategier, allokering, hållbarhetskategori och övriga hållbarhetsrelaterade åtaganden och tillhörande information kan komma att förändras under försäkringstiden för att vara relevant och återspegla förändrade omständigheter. För aktuell/löpande information om Garantiförvaltningen se lansforsakringar.se/tradansvarsfullainvesteringar

* Risker och möjligheter relaterade till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer, inklusive korruption och affärsetik.

Produkt Fondförvaltning Garantiförvaltning Förköp
Privat Pension Fond Ja Nej Förköpsinformation

Sammanfattning
Privat Pension Fond främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Läs mer om garantiförvaltningens hållbarhetsarbete på länsförsäkringars webbplats här samt om valbara fonders hållbarhetsarbete på respektive fondförvaltares webbplats.

Inga mål för hållbar investering
Privat Pension Fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper
Läs mer om de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Privat Pension Fond främjar på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Investeringsstrategi
Läs mer om den investeringsstrategin som används för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Privat Pension Fond främjar på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Andel av investeringar
I vilken utsträckning Privat Pension Fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper beror på vilka underliggande investeringar som kunden väljer. Läs mer på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper
Läs mer om hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av Privat Pension Fond och de hållbarhetsindikatorer som används övervakas under Privat Pension Fond livscykel på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Metoder
Läs mer om metoderna för att mäta hur de sociala eller miljörelaterade egenskaper som främjas av Privat Pension Fond uppfylls på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Datakällor och databehandling
Läs mer om vilka datakällorna som används för att uppnå var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av Privat Pension Fond samt vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa datakvaliteten, hur data behandlas sam andelen data som estimeras på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Begränsningar för metoder och data
Läs mer om vilka eventuella begränsningar för de metoder som avses i avsnittet ”Datakällor och databehandling” och på vilket sätt sådana eventuella begränsningar inte påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Privat Pension Fond främjar uppfylls på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Due diligence
Läs mer om den due diligence (företagsbesiktning) som utförs på Privat Pension Fond underliggande tillgångar, inbegripet den interna och externa kontrollen av denna due diligence på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Strategier för engagemang
Läs mer om de strategier för engagemang som är en del av den miljörelaterade eller sociala investeringsstrategin, däribland alla förvaltningsförfaranden som är tillämpliga på hållbarhetsrelaterade kontroverser i investeringsobjekten, på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Valt referensvärde
Läs mer om ett index har valts som ett referensvärde för att uppfylla de miljömässiga eller sociala egenskaper som Privat Pension Fond främjar på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Enligt gällande regelverk* ska Länsförsäkringar lämna hållbarhetsrelaterad information om sparprodukter innan avtal ingås (se nedan) och under avtalets löptid (se hemsidan) i syfte att ge kunderna möjlighet att utvärdera och jämföra produkter ur hållbarhetsperspektiv.

Innan avtal ingås ska information lämnas om hur Länsförsäkringar integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och bedömer vilken trolig påverkan detta har på avkastningen i de produkter som Länsförsäkringar tillhandahåller.

I Privat Pension Fond finns en bredd av olika sparalternativ som man kan välja mellan. Dessa fastställs löpande med hjälp av en urvalsprocess där avkastnings- och hållbarhetsfaktorer är viktiga urvalskriterier. Länsförsäkringar beslutar löpande om vilka sparandealternativ som är valbara och fondutbudet förändras därmed över tid. Du bestämmer själv vilken eller vilka tillgängliga sparalternativ som försäkringspremierna och befintligt sparkapital ska placeras i. Utbudet innehåller alternativ som skapar möjligheter att göra hållbara sparandeval med olika inriktningar.

* Disclosureförordningen (EU 2019/2088).

 

Hållbarhetskategorisering av Privat Pension Fond

Privat Pension Fond har bara sparalternativ med hållbarhet som mål

Privat Pension Fond har huvudsakligen sparalternativ som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

Privat Pension Fond beaktar hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Privat Pension Fond beaktar inte hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Inom ramen för Privat Pension Fond kan du välja mellan ett stort antal alternativ för sparandet där flera av de valbara alternativen har kategoriserat sig som hållbara enligt gällande regelverk. Privat Pension Fond skapar därmed förutsättningar för dig att göra hållbara sparandeval. Hållbarhetskategoriseringen av Privat Pension Fond påverkas dock av hur de valbara alternativen för sparandet har hållbarhetskategoriserats. Länsförsäkringar kan därför inte garantera att Privat Pension Fond vid var tidpunkt uppfyller hållbarhetskategoriseringen i enlighet med ikryssat alternativ ovan.

För att Privat Pension Fond ska anses främja bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper krävs dock att minst en av de valda investeringsalternativen under hela försäkringstiden är ett investeringsalternativ som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbarhet som mål.

Mer information om fondernas hållbarhetsarbete hittar du i fondernas informationsbroschyrer på vår eller respektive fondförvaltares webbplats. Information om Länsförsäkringars fonder hittar du på här lansforsakringar.se. Information om Länsförsäkringars förvaltningsform garantiförvaltning hittar du här på lansforsakringar.se/omoss/ansvarsfullainvesteringar.

Fondförvaltning – sparande med möjligheter


Integrering av hållbarhetsrisker

Länsförsäkringar tillämpar en fondurvalsprocess för att välja in och välja bort fonder som är valbara inom Privat Pension Fond. Bland annat granskas fonders hållbarhetsarbete där syftet är att utvärdera respektive fondbolags och enskilda fonders hantering och integrering av hållbarhetsfaktorer i sina investeringsprocesser, däribland miljörelaterade och sociala egenskaper, för att kunna identifiera fonder som bedöms hantera och integrera dessa faktorer på ett adekvat sätt samt ha förutsättningar att skapa god avkastning. Hållbarhetsområden som granskas och bedöms inkluderar organisatorisk satsning, påverkansarbete samt integrering av hållbarhetsfaktorer i respektive fonds investeringsprocess.

De valbara sparalternativen som från tid till annan ingår i Privat Pension Fond består av produkter som förvaltas av både Länsförsäkringar och externa förvaltare. Produkter under egen förvaltning är föremål för Länsförsäkringars Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning där tillämpningen av ansvarfulla investeringsstrategier som exempelvis integrering av hållbarhetsfaktorer, exkludering, inkludering och påverkan. Bolagsexkluderingar tillämpas för närvarande inom klimat, hälsa och internationella normer och konventioner. För externa fonder ställs grundkrav inom ansvarsfulla investeringar. Bolagsinnehaven i både egna och externa fonder i utbudet följs regelbundet upp. Länsförsäkringar tillämpar också påverkansdialog i samband med identifierade brister i hanteringen av hållbarhetsrisker hos fonder. Externa fonder som inte lever upp till våra förväntningar och krav över tid kan bytas ut.

Ditt val av fonder avgör i vilken mån miljörelaterade och sociala egenskaper har uppnåtts i ditt sparande, vilka miljömål det bidrar till och i vilken omfattning din försäkring investerar i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara.

Valbara fonder inom din försäkring tillämpar den EU-rättsliga principen orsaka inte betydande skada endast på fondernas underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av fondernas underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Bedömning av hållbarhetsriskers troliga inverkan på avkastningen

Länsförsäkringars övergripande mål är att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformerna.

Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, som innebär att hållbarhetsrisker och möjligheter integreras i fondurvalsprocessen, avser att bidra till att förbättra de långsiktiga avkastningsförutsättningarna i förvaltningsformerna och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Tillämpningen av arbetssättet, till exempel till följd av enskilda exkluderingskriterier, kan ge upphov till att avkastningen i förvaltningsformen, både på kort och lång sikt, blir bättre eller sämre än marknadens eller referensindex utveckling.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper

Mot bakgrund av hur de valbara underliggande sparalternativen (till exempel fonder) inom Privat Pension Fond hållbarhetskategoriseras, bedömer Länsförsäkringar att Privat Pension Fond främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Information om index

För Privat Pension Fond med fondförvaltning finns inget referensindex. Enskilda fonder som är valbara inom Privat Pension Fond kan ha valt ett index som referensvärde. Information om sådana index framgår i förekommande fall av de hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas av ansvarig förvaltare för respektive fond.

Produkt Fondförvaltning Garantiförvaltning Förköp
Reflex Fondkapital Ja Nej Förköpsinformation

Sammanfattning
Reflex Fondkapital främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Läs mer om garantiförvaltningens hållbarhetsarbete på länsförsäkringars webbplats här samt om valbara fonders hållbarhetsarbete på respektive fondförvaltares webbplats.

Inga mål för hållbar investering
Reflex Fondkapital främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper
Läs mer om de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Reflex Fondkapital främjar på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Investeringsstrategi
Läs mer om den investeringsstrategin som används för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Reflex Fondkapital främjar på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Andel av investeringar
I vilken utsträckning Reflex Fondkapital främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper beror på vilka underliggande investeringar som kunden väljer. Läs mer på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper
Läs mer om hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av Reflex Fondkapital och de hållbarhetsindikatorer som används övervakas under Reflex Fondkapital livscykel på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Metoder
Läs mer om metoderna för att mäta hur de sociala eller miljörelaterade egenskaper som främjas av Reflex Fondkapital uppfylls på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Datakällor och databehandling
Läs mer om vilka datakällorna som används för att uppnå var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av Reflex Fondkapital samt vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa datakvaliteten, hur data behandlas sam andelen data som estimeras på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Begränsningar för metoder och data
Läs mer om vilka eventuella begränsningar för de metoder som avses i avsnittet ”Datakällor och databehandling” och på vilket sätt sådana eventuella begränsningar inte påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Reflex Fondkapital främjar uppfylls på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Due diligence
Läs mer om den due diligence (företagsbesiktning) som utförs på Reflex Fondkapital underliggande tillgångar, inbegripet den interna och externa kontrollen av denna due diligence på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Strategier för engagemang
Läs mer om de strategier för engagemang som är en del av den miljörelaterade eller sociala investeringsstrategin, däribland alla förvaltningsförfaranden som är tillämpliga på hållbarhetsrelaterade kontroverser i investeringsobjekten, på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Valt referensvärde
Läs mer om ett index har valts som ett referensvärde för att uppfylla de miljömässiga eller sociala egenskaper som Reflex Fondkapital främjar på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Enligt gällande regelverk* ska Länsförsäkringar lämna hållbarhetsrelaterad information om sparprodukter innan avtal ingås (se nedan) och under avtalets löptid (se hemsidan) i syfte att ge kunderna möjlighet att utvärdera och jämföra produkter ur hållbarhetsperspektiv.

Innan avtal ingås ska information lämnas om hur Länsförsäkringar integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och bedömer vilken trolig påverkan detta har på avkastningen i de produkter som Länsförsäkringar tillhandahåller.

I Reflex Fondkapital finns en bredd av olika sparalternativ som man kan välja mellan. Dessa fastställs löpande med hjälp av en urvalsprocess där avkastnings- och hållbarhetsfaktorer är viktiga urvalskriterier. Länsförsäkringar beslutar löpande om vilka sparandealternativ som är valbara och fondutbudet förändras därmed över tid. Du bestämmer själv vilken eller vilka tillgängliga sparalternativ som försäkringspremierna och befintligt sparkapital ska placeras i. Utbudet innehåller alternativ som skapar möjligheter att göra hållbara sparandeval med olika inriktningar.

* Disclosureförordningen (EU 2019/2088).

 

Hållbarhetskategorisering av Reflex Fondkapital

Reflex Fondkapital har bara sparalternativ med hållbarhet som mål

Reflex Fondkapital har huvudsakligen sparalternativ som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

Reflex Fondkapital beaktar hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Reflex Fondkapital beaktar inte hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Inom ramen för Reflex Fondkapital kan du välja mellan ett stort antal alternativ för sparandet där flera av de valbara alternativen har kategoriserat sig som hållbara enligt gällande regelverk. Reflex Fondkapital skapar därmed förutsättningar för dig att göra hållbara sparandeval. Hållbarhetskategoriseringen av Reflex Fondkapital påverkas dock av hur de valbara alternativen för sparandet har hållbarhetskategoriserats. Länsförsäkringar kan därför inte garantera att Reflex Fondkapital vid var tidpunkt uppfyller hållbarhetskategoriseringen i enlighet med ikryssat alternativ ovan.

För att Reflex Fondkapital ska anses främja bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper krävs dock att minst en av de valda investeringsalternativen under hela försäkringstiden är ett investeringsalternativ som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbarhet som mål.

Mer information om fondernas hållbarhetsarbete hittar du i fondernas informationsbroschyrer på vår eller respektive fondförvaltares webbplats. Information om Länsförsäkringars fonder hittar du på här lansforsakringar.se. Information om Länsförsäkringars förvaltningsform garantiförvaltning hittar du här på lansforsakringar.se/omoss/ansvarsfullainvesteringar.

Fondförvaltning – sparande med möjligheter
Integrering av hållbarhetsrisker

Länsförsäkringar tillämpar en fondurvalsprocess för att välja in och välja bort fonder som är valbara inom Reflex Fondkapital. Bland annat granskas fonders hållbarhetsarbete där syftet är att utvärdera respektive fondbolags och enskilda fonders hantering och integrering av hållbarhetsfaktorer i sina investeringsprocesser, däribland miljörelaterade och sociala egenskaper, för att kunna identifiera fonder som bedöms hantera och integrera dessa faktorer på ett adekvat sätt samt ha förutsättningar att skapa god avkastning. Hållbarhetsområden som granskas och bedöms inkluderar organisatorisk satsning, påverkansarbete samt integrering av hållbarhetsfaktorer i respektive fonds investeringsprocess.

De valbara sparalternativen som från tid till annan ingår i Reflex Fondkapital består av produkter som förvaltas av både Länsförsäkringar och externa förvaltare. Produkter under egen förvaltning är föremål för Länsförsäkringars Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning där tillämpningen av ansvarfulla investeringsstrategier som exempelvis integrering av hållbarhetsfaktorer, exkludering, inkludering och påverkan. Bolagsexkluderingar tillämpas för närvarande inom klimat, hälsa och internationella normer och konventioner. För externa fonder ställs grundkrav inom ansvarsfulla investeringar. Bolagsinnehaven i både egna och externa fonder i utbudet följs regelbundet upp. Länsförsäkringar tillämpar också påverkansdialog i samband med identifierade brister i hanteringen av hållbarhetsrisker hos fonder. Externa fonder som inte lever upp till våra förväntningar och krav över tid kan bytas ut.

Ditt val av fonder avgör i vilken mån miljörelaterade och sociala egenskaper har uppnåtts i ditt sparande, vilka miljömål det bidrar till och i vilken omfattning din försäkring investerar i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara.

Valbara fonder inom din försäkring tillämpar den EU-rättsliga principen orsaka inte betydande skada endast på fondernas underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av fondernas underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Bedömning av hållbarhetsriskers troliga inverkan på avkastningen

Länsförsäkringars övergripande mål är att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformerna.

Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, som innebär att hållbarhetsrisker och möjligheter integreras i fondurvalsprocessen, avser att bidra till att förbättra de långsiktiga avkastningsförutsättningarna i förvaltningsformerna och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Tillämpningen av arbetssättet, till exempel till följd av enskilda exkluderingskriterier, kan ge upphov till att avkastningen i förvaltningsformen, både på kort och lång sikt, blir bättre eller sämre än marknadens eller referensindex utveckling.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper

Mot bakgrund av hur de valbara underliggande sparalternativen (till exempel fonder) inom Reflex Fondkapital hållbarhetskategoriseras, bedömer Länsförsäkringar att Reflex Fondkapital främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Information om index

För Reflex Fondkapital med fondförvaltning finns inget referensindex. Enskilda fonder som är valbara inom Reflex Fondkapital kan ha valt ett index som referensvärde. Information om sådana index framgår i förekommande fall av de hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas av ansvarig förvaltare för respektive fond.

Produkt Fondförvaltning Garantiförvaltning Förköp

Reflex Spar

Ja Nej Förköpsinformation

Sammanfattning
Reflex Spar främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Läs mer om garantiförvaltningens hållbarhetsarbete på länsförsäkringars webbplats här samt om valbara fonders hållbarhetsarbete på respektive fondförvaltares webbplats.

Inga mål för hållbar investering
Reflex Spar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper
Läs mer om de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Reflex Spar främjar på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Investeringsstrategi
Läs mer om den investeringsstrategin som används för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Reflex Spar främjar på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Andel av investeringar
I vilken utsträckning Reflex Spar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper beror på vilka underliggande investeringar som kunden väljer. Läs mer på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper
Läs mer om hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av Reflex Spar och de hållbarhetsindikatorer som används övervakas under Reflex Spar livscykel på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Metoder
Läs mer om metoderna för att mäta hur de sociala eller miljörelaterade egenskaper som främjas av Reflex Spar uppfylls på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Datakällor och databehandling
Läs mer om vilka datakällorna som används för att uppnå var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av Reflex Spar samt vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa datakvaliteten, hur data behandlas sam andelen data som estimeras på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Begränsningar för metoder och data
Läs mer om vilka eventuella begränsningar för de metoder som avses i avsnittet ”Datakällor och databehandling” och på vilket sätt sådana eventuella begränsningar inte påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Reflex Spar främjar uppfylls på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Due diligence
Läs mer om den due diligence (företagsbesiktning) som utförs på Reflex Spar underliggande tillgångar, inbegripet den interna och externa kontrollen av denna due diligence på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Strategier för engagemang
Läs mer om de strategier för engagemang som är en del av den miljörelaterade eller sociala investeringsstrategin, däribland alla förvaltningsförfaranden som är tillämpliga på hållbarhetsrelaterade kontroverser i investeringsobjekten, på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Valt referensvärde
Läs mer om ett index har valts som ett referensvärde för att uppfylla de miljömässiga eller sociala egenskaper som Reflex Spar främjar på respektive fondförvaltares webbplats. För Länsförsäkringars egna fonder finns informationen här.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Enligt gällande regelverk* ska Länsförsäkringar lämna hållbarhetsrelaterad information om sparprodukter innan avtal ingås (se nedan) och under avtalets löptid (se hemsidan) i syfte att ge kunderna möjlighet att utvärdera och jämföra produkter ur hållbarhetsperspektiv.

Innan avtal ingås ska information lämnas om hur Länsförsäkringar integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och bedömer vilken trolig påverkan detta har på avkastningen i de produkter som Länsförsäkringar tillhandahåller.

I Reflex Spar finns en bredd av olika sparalternativ som man kan välja mellan. Dessa fastställs löpande med hjälp av en urvalsprocess där avkastnings- och hållbarhetsfaktorer är viktiga urvalskriterier. Länsförsäkringar beslutar löpande om vilka sparandealternativ som är valbara och fondutbudet förändras därmed över tid. Du bestämmer själv vilken eller vilka tillgängliga sparalternativ som försäkringspremierna och befintligt sparkapital ska placeras i. Utbudet innehåller alternativ som skapar möjligheter att göra hållbara sparandeval med olika inriktningar.

* Disclosureförordningen (EU 2019/2088).

 

Hållbarhetskategorisering av Reflex Spar

Reflex Spar har bara sparalternativ med hållbarhet som mål

Reflex Spar har huvudsakligen sparalternativ som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper

Reflex Spar beaktar hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Reflex Spar beaktar inte hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

Inom ramen för Reflex Spar kan du välja mellan ett stort antal alternativ för sparandet där flera av de valbara alternativen har kategoriserat sig som hållbara enligt gällande regelverk. Reflex Spar skapar därmed förutsättningar för dig att göra hållbara sparandeval. Hållbarhetskategoriseringen av Reflex Spar påverkas dock av hur de valbara alternativen för sparandet har hållbarhetskategoriserats. Länsförsäkringar kan därför inte garantera att Reflex Spar vid var tidpunkt uppfyller hållbarhetskategoriseringen i enlighet med ikryssat alternativ ovan.

För att Reflex Spar ska anses främja bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper krävs dock att minst en av de valda investeringsalternativen under hela försäkringstiden är ett investeringsalternativ som främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbarhet som mål.

Mer information om fondernas hållbarhetsarbete hittar du i fondernas informationsbroschyrer på vår eller respektive fondförvaltares webbplats. Information om Länsförsäkringars fonder hittar du på här lansforsakringar.se. Information om Länsförsäkringars förvaltningsform garantiförvaltning hittar du här på lansforsakringar.se/omoss/ansvarsfullainvesteringar.

Fondförvaltning – sparande med möjligheter
Integrering av hållbarhetsrisker

Länsförsäkringar tillämpar en fondurvalsprocess för att välja in och välja bort fonder som är valbara inom Reflex Spar. Bland annat granskas fonders hållbarhetsarbete där syftet är att utvärdera respektive fondbolags och enskilda fonders hantering och integrering av hållbarhetsfaktorer i sina investeringsprocesser, däribland miljörelaterade och sociala egenskaper, för att kunna identifiera fonder som bedöms hantera och integrera dessa faktorer på ett adekvat sätt samt ha förutsättningar att skapa god avkastning. Hållbarhetsområden som granskas och bedöms inkluderar organisatorisk satsning, påverkansarbete samt integrering av hållbarhetsfaktorer i respektive fonds investeringsprocess.

De valbara sparalternativen som från tid till annan ingår i Reflex Spar består av produkter som förvaltas av både Länsförsäkringar och externa förvaltare. Produkter under egen förvaltning är föremål för Länsförsäkringars Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning där tillämpningen av ansvarfulla investeringsstrategier som exempelvis integrering av hållbarhetsfaktorer, exkludering, inkludering och påverkan. Bolagsexkluderingar tillämpas för närvarande inom klimat, hälsa och internationella normer och konventioner. För externa fonder ställs grundkrav inom ansvarsfulla investeringar. Bolagsinnehaven i både egna och externa fonder i utbudet följs regelbundet upp. Länsförsäkringar tillämpar också påverkansdialog i samband med identifierade brister i hanteringen av hållbarhetsrisker hos fonder. Externa fonder som inte lever upp till våra förväntningar och krav över tid kan bytas ut.

Ditt val av fonder avgör i vilken mån miljörelaterade och sociala egenskaper har uppnåtts i ditt sparande, vilka miljömål det bidrar till och i vilken omfattning din försäkring investerar i ekonomiska verksamheter som anses vara miljömässigt hållbara.

Valbara fonder inom din försäkring tillämpar den EU-rättsliga principen orsaka inte betydande skada endast på fondernas underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av fondernas underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Bedömning av hållbarhetsriskers troliga inverkan på avkastningen

Länsförsäkringars övergripande mål är att långsiktigt skapa största möjliga värde i förvaltningsformerna.

Länsförsäkringars arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, som innebär att hållbarhetsrisker och möjligheter integreras i fondurvalsprocessen, avser att bidra till att förbättra de långsiktiga avkastningsförutsättningarna i förvaltningsformerna och samtidigt motverka negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Tillämpningen av arbetssättet, till exempel till följd av enskilda exkluderingskriterier, kan ge upphov till att avkastningen i förvaltningsformen, både på kort och lång sikt, blir bättre eller sämre än marknadens eller referensindex utveckling.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper

Mot bakgrund av hur de valbara underliggande sparalternativen (till exempel fonder) inom Reflex Spar hållbarhetskategoriseras, bedömer Länsförsäkringar att Reflex Spar främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Information om index

För Reflex Spar med fondförvaltning finns inget referensindex. Enskilda fonder som är valbara inom Reflex Spar kan ha valt ett index som referensvärde. Information om sådana index framgår i förekommande fall av de hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas av ansvarig förvaltare för respektive fond.