Ansvarsfulla investeringar inom Fondförvaltning

Ansvarsfulla investeringar inom Fondförvaltning

Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning förvaltar både aktie- och räntefonder och investerar i ett stort antal bolag över hela världen. Den övergripande målsättningen i förvaltningen är att långsiktigt skapa största möjliga värde. Arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning avser bidra till målet om värdeskapande och samtidigt motverka negativa konsekvenser. Långsiktigt är således avsikten att bidra till hållbart värdeskapande utifrån både finansiella, miljömässiga och sociala värden.

Delar av informationen på denna sida syftar till att öka transparensen och jämförbarheten mellan finansmarknadsaktörer, i enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (på engelska EU Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR). Länsförsäkringar Fondförvaltning, som finansmarknadsaktör, redovisar här hur bolaget identifierar och hanterar hållbarhetsfaktorer samt negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Arbetet med vår klimatsmarta vision

Länsförsäkringar har en klimatsmart vision som för förvaltningen innebär att egna fonder ska ha en utsläppsnivå år 2030 som är i linje med Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5˚C.

Läs mer om det arbetet här

Våra ansvarsfulla investeringsstrategier i förvaltningen

För att ta hänsyn till och integrera hållbarhetsfaktorer i förvaltningen av egna fonder används olika ansvarsfulla investeringsstrategier. Dessa är benämnda välja in, välja bort samt påverka. Strategierna kompletteras med kontinuerlig hållbarhetsgenomlysning.

Läs mer om de olika strategierna som används här

Produkters konsekvenser för hållbar utveckling

Länsförsäkringar Fondförvaltnings investeringar via egna fonder medför en indirekt påverkan på människor, samhälle och miljö genom portföljbolagens verksamhet. I fondernas investeringsprocess integreras hållbarhetsfaktorer och konsekvenser för hållbar utveckling beaktas i beslut. Läs mer om hur arbetet bedrivs via länk.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer v. 3

Läs mer om hållbarhetsrelaterade upplysningar för Länsförsäkringars fonder här