Ansvarsfulla investeringar inom Fondförvaltning

Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Fondförvaltning

Länsförsäkringar Fondförvaltning förvaltar både aktie- och räntefonder och investerar i ett stort antal bolag över hela världen. Den övergripande målsättningen i förvaltningen är att långsiktigt skapa största möjliga värde. Arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning avser bidra till målet om värdeskapande och samtidigt motverka negativa konsekvenser. Långsiktigt är således avsikten att bidra till hållbart värdeskapande utifrån både finansiella, miljömässiga och sociala värden.

Delar av informationen på denna sida syftar till att öka transparensen och jämförbarheten mellan finansmarknadsaktörer, i enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (på engelska EU Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR). Länsförsäkringar Fondförvaltning, som finansmarknadsaktör, redovisar här hur bolaget identifierar och hanterar hållbarhetsfaktorer samt negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Arbetet med vår klimatsmarta vision

Länsförsäkringar har en klimatsmart vision som för förvaltningen innebär att egna fonder ska ha en utsläppsnivå år 2030 som är i linje med Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5˚C.

Läs mer om det arbetet här

Våra ansvarsfulla investeringsstrategier i förvaltningen

För att ta hänsyn till och integrera hållbarhetsfaktorer i förvaltningen av egna fonder används olika ansvarsfulla investeringsstrategier. Dessa är benämnda välja in, välja bort samt påverka. Strategierna kompletteras med kontinuerlig hållbarhetsgenomlysning.

Läs mer om de olika strategierna som används här

Produkters konsekvenser för hållbar utveckling

Länsförsäkringar Fondförvaltnings investeringar via egna fonder medför en indirekt påverkan på människor, samhälle och miljö genom portföljbolagens verksamhet. I fondernas investeringsprocess integreras hållbarhetsfaktorer och konsekvenser för hållbar utveckling beaktas i beslut. Läs mer om hur arbetet bedrivs via länk.

Huvudsakliga negativa konsekvenser

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för Länsförsäkringars fonder

Länsförsäkringar Fondförvaltning erbjuder fonder som bedöms främja miljömässiga och sociala egenskaper. Läs mer nedan om hur dessa egenskaper främjas samt vilka indikatorer och datakällor som används för att följa upp arbetet för respektive fond.

Information finns även i respektive fonds informationsbroschyr som finns här.

Hur fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens förvaltare använder en hållbarhetsanalys, så kallad ESG-analys, för välja ut vilka bolag fonden investerar i. Genom att förvaltaren väljer ut bolag som bedöms ha hållbara affärsmodeller och en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete främjas bolag med god allmän hantering av miljörelaterade och sociala faktorer. Valet av bolag utifrån en ESG-analys innebär även att bolagen som fonden investerar i följer praxis för god styrning. Genom ESG-analysen identifierar och investerar även fondens förvaltare i bolag som befinner sig i en omställning för att förbättra hållbarheten i sin verksamhet och på så sätt främjas även dessa bolag. Fonden främjar även miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt sociala egenskaper genom att att exkludera kontroversiella vapen och tobaksproduktion.

 

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Exponering mot bolag med högt hållbarhetsbetyg.
 • 0 innehav i bolag som finns på Länsförsäkringar ABs exkluderingslista.
 • Koldioxintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • MSCI
 • Exkluderingslistan baseras på data från Trucost och MSCI.
 • Trucost
 • Sustainalytics

Hur fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera i Länsförsäkringars egna fonder vilka följer Länsförsäkringars Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning. Det innebär bland annat att fonderna främjar miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt utvinning av konventionell olja och gas utifrån en gräns på 50% av omsättningen, och sociala egenskaper genom att exkludera kontroversiella vapen, tobaksproduktion och spel om pengar (online och fysiska kasinon). I underliggande fonder med aktiv förvaltning främjas även miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens förvaltare använder en hållbarhetsanalys, så kallad ESG-analys, för att välja ut vilka bolag fonden investerar i. Genom att förvaltaren väljer ut bolag som bedöms ha hållbara affärsmodeller och en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete främjas bolag med god allmän hantering av miljörelaterade och sociala faktorer. Valet av bolag utifrån en ESG-analys innebär även att bolagen som fonden investerar i följer praxis för god styrning. Genom ESG-analysen identifierar och investerar även fondens förvaltare i bolag som befinner sig i en omställning för att förbättra hållbarheten i sin verksamhet och på så sätt främjas även dessa bolag. Vid investeringar i externa underliggande fonder främjas miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fonden investerar i fonder som genomgått en utvärdering av respektive fondbolag och enskild fonds hantering och integrering av hållbarhetsfaktorer i sina investeringsprocesser. Hållbarhetsområden som granskas och bedöms inkluderar organisatorisk satsning, påverkansarbete samt integrering av hållbarhetsfaktorer i respektive fonds investeringsprocess. Länsförsäkringar väljer löpande in och bort fonder som är tillgängliga för investering baserat på denna urvalsprocess.

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Andel underliggande fonder som främja miljömässiga och sociala egenskaper.
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Morningstar
 • Sustainalytics

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera i Länsförsäkringars egna fonder vilka följer Länsförsäkringars Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning. Det innebär bland annat att fonderna främjar miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt utvinning av konventionell olja och gas utifrån en gräns på 50% av omsättningen, och sociala egenskaper genom att exkludera kontroversiella vapen, tobaksproduktion och spel om pengar (online och fysiska kasinon). I underliggande fonder med aktiv förvaltning främjas även miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens förvaltare använder en hållbarhetsanalys, så kallad ESG-analys, för att välja ut vilka bolag fonden investerar i. Genom att förvaltaren väljer ut bolag som bedöms ha hållbara affärsmodeller och en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete främjas bolag med god allmän hantering av miljörelaterade och sociala faktorer. Valet av bolag utifrån en ESG-analys innebär även att bolagen som fonden investerar i följer praxis för god styrning. Genom ESG-analysen identifierar och investerar även fondens förvaltare i bolag som befinner sig i en omställning för att förbättra hållbarheten i sin verksamhet och på så sätt främjas även dessa bolag.

Vid investeringar i externa underliggande fonder främjas miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fonden investerar i fonder som genomgått en utvärdering av respektive fondbolag och enskild fonds hantering och integrering av hållbarhetsfaktorer i sina investeringsprocesser. Hållbarhetsområden som granskas och bedöms inkluderar organisatorisk satsning, påverkansarbete samt integrering av hållbarhetsfaktorer i respektive fonds investeringsprocess. Länsförsäkringar väljer löpande in och bort fonder som är tillgängliga för investering baserat på denna urvalsprocess. 

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Andel underliggande fonder som främja miljömässiga och sociala egenskaper.
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Morningstar
 • Sustainalytics

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera i Länsförsäkringars egna fonder vilka följer Länsförsäkringars Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning. Det innebär bland annat att fonderna främjar miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt utvinning av konventionell olja och gas utifrån en gräns på 50% av omsättningen, och sociala egenskaper genom att exkludera kontroversiella vapen, tobaksproduktion och spel om pengar (online och fysiska kasinon). I underliggande fonder med aktiv förvaltning främjas även miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens förvaltare använder en hållbarhetsanalys, så kallad ESG-analys, för att välja ut vilka bolag fonden investerar i. Genom att förvaltaren väljer ut bolag som bedöms ha hållbara affärsmodeller och en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete främjas bolag med god allmän hantering av miljörelaterade och sociala faktorer. Valet av bolag utifrån en ESG-analys innebär även att bolagen som fonden investerar i följer praxis för god styrning. Genom ESG-analysen identifierar och investerar även fondens förvaltare i bolag som befinner sig i en omställning för att förbättra hållbarheten i sin verksamhet och på så sätt främjas även dessa bolag.

Vid investeringar i externa underliggande fonder främjas miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fonden investerar i fonder som genomgått en utvärdering av respektive fondbolag och enskild fonds hantering och integrering av hållbarhetsfaktorer i sina investeringsprocesser. Hållbarhetsområden som granskas och bedöms inkluderar organisatorisk satsning, påverkansarbete samt integrering av hållbarhetsfaktorer i respektive fonds investeringsprocess. Länsförsäkringar väljer löpande in och bort fonder som är tillgängliga för investering baserat på denna urvalsprocess.

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Andel underliggande fonder som främja miljömässiga och sociala egenskaper.
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Morningstar
 • Sustainalytics

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera i Länsförsäkringars egna fonder vilka följer Länsförsäkringars Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning. Det innebär bland annat att fonderna främjar miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt utvinning av konventionell olja och gas utifrån en gräns på 50% av omsättningen, och sociala egenskaper genom att exkludera kontroversiella vapen, tobaksproduktion och spel om pengar (online och fysiska kasinon). I underliggande fonder med aktiv förvaltning främjas även miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens förvaltare använder en hållbarhetsanalys, så kallad ESG-analys, för att välja ut vilka bolag fonden investerar i. Genom att förvaltaren väljer ut bolag som bedöms ha hållbara affärsmodeller och en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete främjas bolag med god allmän hantering av miljörelaterade och sociala faktorer. Valet av bolag utifrån en ESG-analys innebär även att bolagen som fonden investerar i följer praxis för god styrning. Genom ESG-analysen identifierar och investerar även fondens förvaltare i bolag som befinner sig i en omställning för att förbättra hållbarheten i sin verksamhet och på så sätt främjas även dessa bolag.

Vid investeringar i externa underliggande fonder främjas miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fonden investerar i fonder som genomgått en utvärdering av respektive fondbolag och enskild fonds hantering och integrering av hållbarhetsfaktorer i sina investeringsprocesser. Hållbarhetsområden som granskas och bedöms inkluderar organisatorisk satsning, påverkansarbete samt integrering av hållbarhetsfaktorer i respektive fonds investeringsprocess. Länsförsäkringar väljer löpande in och bort fonder som är tillgängliga för investering baserat på denna urvalsprocess.

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Andel underliggande fonder som främja miljömässiga och sociala egenskaper.
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Morningstar
 • Sustainalytics

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera i Länsförsäkringars egna fonder vilka följer Länsförsäkringars Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning. Det innebär bland annat att fonderna främjar miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt utvinning av konventionell olja och gas utifrån en gräns på 50% av omsättningen, och sociala egenskaper genom att exkludera kontroversiella vapen, tobaksproduktion och spel om pengar (online och fysiska kasinon). I underliggande fonder med aktiv förvaltning främjas även miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens förvaltare använder en hållbarhetsanalys, så kallad ESG-analys, för att välja ut vilka bolag fonden investerar i. Genom att förvaltaren väljer ut bolag som bedöms ha hållbara affärsmodeller och en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete främjas bolag med god allmän hantering av miljörelaterade och sociala faktorer. Valet av bolag utifrån en ESG-analys innebär även att bolagen som fonden investerar i följer praxis för god styrning. Genom ESG-analysen identifierar och investerar även fondens förvaltare i bolag som befinner sig i en omställning för att förbättra hållbarheten i sin verksamhet och på så sätt främjas även dessa bolag.

Vid investeringar i externa underliggande fonder främjas miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fonden investerar i fonder som genomgått en utvärdering av respektive fondbolag och enskild fonds hantering och integrering av hållbarhetsfaktorer i sina investeringsprocesser. Hållbarhetsområden som granskas och bedöms inkluderar organisatorisk satsning, påverkansarbete samt integrering av hållbarhetsfaktorer i respektive fonds investeringsprocess. Länsförsäkringar väljer löpande in och bort fonder som är tillgängliga för investering baserat på denna urvalsprocess.

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Andel underliggande fonder som främja miljömässiga och sociala egenskaper.
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Morningstar
 • Sustainalytics

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens förvaltare använder en hållbarhetsanalys, så kallad ESG-analys, för välja ut vilka bolag fonden investerar i. Genom att förvaltaren väljer ut bolag som bedöms ha hållbara affärsmodeller och en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete främjas bolag med god allmän hantering av miljörelaterade och sociala faktorer. Valet av bolag utifrån en ESG-analys innebär även att bolagen som fonden investerar i följer praxis för god styrning. Genom ESG-analysen identifierar och investerar även fondens förvaltare i bolag som befinner sig i en omställning för att förbättra hållbarheten i sin verksamhet och på så sätt främjas även dessa bolag. Fonden främjar även miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt utvinning av konventionell olja och gas utifrån en gräns på 50% av omsättningen, och sociala egenskaper genom att  att exkludera kontroversiella vapen, tobaksproduktion och spel om pengar (online och fysiska kasinon).

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Exponering mot bolag med högt hållbarhetsbetyg.
 • 0 innehav i bolags som finns på Länsförsäkringar ABs exkluderingslista.
 • Koldioxintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Fonden är externt förvaltad av Candriam.
 • Hållbarhetsbeyget bygger på Candriams egen analys samt analys från externa källor som Sustainalytics, ISS-Oekom och Trucost.
 • Exkluderingslistan baseras på data från Trucost och MSCI.
 • Trucost
 • Sustaianlytics

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt utvinning av konventionell olja och gas utifrån en gräns på 50% av omsättningen. Fonden främjar även sociala egenskaper genom att exkludera tobaksproduktion och spel om pengar (online och fysiska kasinon).

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • 0 innehav i bolags som finns på Länsförsäkringar ABs exkluderingslista.
 • Koldioxintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Exkluderingslistan baseras på data från Trucost och MSCI.
 • Trucost.
 • Sustainalytics.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens förvaltare använder en hållbarhetsanalys, så kallad ESG-analys, för välja ut vilka bolag fonden investerar i. Genom att förvaltaren väljer ut bolag som bedöms ha hållbara affärsmodeller och en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete främjas bolag med god allmän hantering av miljörelaterade och sociala faktorer. Valet av bolag utifrån en ESG-analys innebär även att bolagen som fonden investerar i följer praxis för god styrning. Genom ESG-analysen identifierar och investerar även fondens förvaltare i bolag som befinner sig i en omställning för att förbättra hållbarheten i sin verksamhet och på så sätt främjas även dessa bolag.

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Exponering mot bolag med högt hållbarhetsbetyg.
 • Koldioxintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • LF Fondförvaltnings eget hållbarhetsbetyg som bygger på egen analys samt extern analys från MSCI och Sustainalytics.
 • MSCI.
 • Sustainlytics.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens förvaltare använder en hållbarhetsanalys, så kallad ESG-analys, för välja ut vilka bolag fonden investerar i. Genom att förvaltaren väljer ut bolag som bedöms ha hållbara affärsmodeller och en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete främjas bolag med god allmän hantering av miljörelaterade och sociala faktorer. Valet av bolag utifrån en ESG-analys innebär även att bolagen som fonden investerar i följer praxis för god styrning. Genom ESG-analysen identifierar och investerar även fondens förvaltare i bolag som befinner sig i en omställning för att förbättra hållbarheten i sin verksamhet och på så sätt främjas även dessa bolag.

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Exponering mot bolag med högt hållbarhetsbetyg.
 • Koldioxintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • LF Fondförvaltnings eget hållbarhetsbetyg som bygger på egen analys samt extern analys från MSCI och Sustainalytics.
 • MSCI.
 • Sustainlytics.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens förvaltare använder en hållbarhetsanalys, så kallad ESG-analys, för välja ut vilka bolag fonden investerar i. Genom att förvaltaren väljer ut bolag som bedöms ha hållbara affärsmodeller och en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete främjas bolag med god allmän hantering av miljörelaterade och sociala faktorer. Valet av bolag utifrån en ESG-analys innebär även att bolagen som fonden investerar i följer praxis för god styrning. Genom ESG-analysen identifierar och investerar även fondens förvaltare i bolag som befinner sig i en omställning för att förbättra hållbarheten i sin verksamhet och på så sätt främjas även dessa bolag. Fonden främjar även miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt utvinning av konventionell olja och gas utifrån en gräns på 50% av omsättningen, och sociala egenskaper genom att  att exkludera vapen, tobak och spel om pengar (online och fysiska kasinon).

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Exponering mot bolag med högt hållbarhetsbetyg.
 • 0 innehav i bolags som finns på Länsförsäkringar ABs exkluderingslista.
 • Koldioxintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Fonden är externt förvaltad av Hermes.
 • Hållbarhetsbeyget bygger på Hermes egen analys samt analys från externa källor som Sustainalytics, ISS-Oekom och Trucost.
 • Exkluderingslistan baseras på data från Trucost och MSCI.
 • Trucost.
 • Sustaianlytics.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt utvinning av konventionell olja och gas utifrån en gräns på 50% av omsättningen. Fonden främjar även sociala egenskaper genom att exkludera tobaksproduktion och spel om pengar (online och fysiska kasinon).

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • 0 innehav i bolags som finns på Länsförsäkringar ABs exkluderingslista.
 • Koldioxintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Exkluderingslistan baseras på data från Trucost och MSCI.
 • Trucost.
 • Sustainalytics.

Fonden är passivt förvaltad och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att följa indexet MSCI World Select Climate Target Index. Indexet exkluderar fossila bränslen, bolag med höga utsläpp av koldioxid inom respektive sektor, kontroversiella vapen, tobaksproduktion samt spel om pengar (online och fysiska kasinon). Miljörelaterade egenskaper främjas även genom att fonden optimeras så att mer investeras i bolag som använder teknik och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom exempelvis alternativa energikällor och miljöteknik.

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Andel lösningsbolag (bolag med positiva klimateffekter).
 • 0 innehav i bolags som finns på Länsförsäkringar ABs exkluderingslista.
 • Koldioxintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • MSCI.
 • Exkluderingslistan baseras på data från Trucost och MSCI.
 • Trucost.
 • Sustainalytics.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att investera i gröna obliagtioner. Fonden främjar även miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens förvaltare använder en hållbarhetsanalys, så kallad ESG-analys, för att välja ut vilka bolag fonden investerar i. Genom att förvaltaren väljer ut bolag som bedöms ha hållbara affärsmodeller och en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete främjas bolag med god allmän hantering av miljörelaterade och sociala faktorer. Valet av bolag utifrån en ESG-analys innebär även att bolagen som fonden investerar i följer praxis för god styrning. Genom ESG-analysen identifierar och investerar även fondens förvaltare i bolag som befinner sig i en omställning för att förbättra hållbarheten i sin verksamhet och på så sätt främjas även dessa bolag. Fonden främjar även miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av fossila bränslen och sociala egenskaper genom att  exkludera vapen, tobak och spel om pengar (online och fysiska kasinon).

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • 100% av innehaven kontrollerade mot fondens exkluderingskriterier.
 • Exponering mot gröna obligationer.
 • Exponering mot bolag med högt hållbarhetsbetyg.
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Kontroll mot exkluderingskriterier baseras på data från MSCI och Sustainalytics.
 • Bloomberg
 • LF Fondförvaltnings eget hållbarhetsbetyg som bygger på egen analys samt extern analys från MSCI och Sustainalytics.
 • Sustainalytics.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt utvinning av konventionell olja och gas utifrån en gräns på 50% av omsättningen. Fonden främjar även sociala egenskaper genom att exkludera tobaksproduktion och spel om pengar (online och fysiska kasinon).

 

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • 0 innehav i bolags som finns på Länsförsäkringar ABs exkluderingslista.
 • Koldioxintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Exkluderingslistan baseras på data från Trucost och MSCI.
 • Trucost.
 • Sustainalytics.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av fossila bränslen och sociala egenskaper genom att exkludera vapen, tobak och och spel om pengar (online och fysiska kasinon).

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • 100% av innehaven kontrollerade mot fondens exkluderingskriterier.
 • Exponering mot gröna obligationer.
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Kontroll mot exkluderingskriterier baseras på data från MSCI och Sustainalytics.
 • Bloomberg.
 • Sustainalytics.

Miljörelaterade och sociala egenskaper främjas i minst hälften av fondens underliggande innehav. I den del av fonden som investerar direkt i aktier främjas miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens förvaltare använder en hållbarhetsanalys, så kallad ESG-analys, för välja ut vilka bolag fonden investerar i. Genom att förvaltaren väljer ut bolag som bedöms ha hållbara affärsmodeller och en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete främjas bolag med god allmän hantering av miljörelaterade och sociala faktorer. Valet av bolag utifrån en ESG-analys innebär även att bolagen som fonden investerar i följer praxis för god styrning. Genom ESG-analysen identifierar och investerar även fondens förvaltare i bolag som befinner sig i en omställning för att förbättra hållbarheten i sin verksamhet och på så sätt främjas även dessa bolag. Fonden främjar även miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera i fonder som i sin tur främjar miljörelaterade och sociala egenskaper.

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Koldioxidintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Fonden består av ett antal olika portföljer som investerar i olika tillgångsslag. För den del av fodnen som investerar direkt i akteir följs exponering mot bolag med högt hållbarhetsbetyg upp.
 • MSCI.
 • Sustainalytics.
 • LF Fondförvaltnings eget hållbarhetsbetyg används för svenska aktier. Betyget bygger på egen analys samt extern analys från MSCI och Sustainalytics.
 • Globala aktier förvaltas externt av Hermes.
 • Hållbarhetsbeyget bygger på Hermes egen analys samt analys från externa källor som Sustainalytics, ISS-Oekom och Trucost.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att:

 • Välja in bolag som är ledande globalt inom hållbarhetsområdet inom sin sektor.
 • Investera i andra artikel 8 fonder som främjar hållbarhet
 • Investera i så kallade katastrofobligatoner som fungerar som en återförsäkring vid naturkatastofer
Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Hållbarhetsrating för fondens aktieportfölj
 • 0 innehav i bolag som finns på Länsförsäkringar ABs exkluderingslista i fondens direktinvesteringar
 • Andel artikel 8 fonder
 • MSCI
 • LFs exkluderingslista bygger på data från flera olika externa källor, tex Trucost och MSCI
 • Morningstar

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens förvaltare använder en hållbarhetsanalys, så kallad ESG-analys, för välja ut vilka bolag fonden investerar i. Genom att förvaltaren väljer ut bolag som bedöms ha hållbara affärsmodeller och en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete främjas bolag med god allmän hantering av miljörelaterade och sociala faktorer. Valet av bolag utifrån en ESG-analys innebär även att bolagen som fonden investerar i följer praxis för god styrning. Genom ESG-analysen identifierar och investerar även fondens förvaltare i bolag som befinner sig i en omställning för att förbättra hållbarheten i sin verksamhet och på så sätt främjas även dessa bolag. Fonden främjar även miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av fossila bränslen och sociala egenskaper genom att  exkludera vapen, tobak och spel om pengar (online och fysiska kasinon).

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • 100% av innehaven kontrollerade mot fondens exkluderingskriterier.
 • Exponering mot bolag med högt hållbarhetsbetyg.
 • Koldioxidintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Kontroll mot exkluderingskriterier baseras på data från MSCI och Sustainalytics.
 • LF Fondförvaltnings eget hållbarhetsbetyg som bygger på egen analys samt extern analys från MSCI och Sustainalytics.
 • MSCI.
 • Sustainalytics.

Fonden främjar hållbarhet genom att investera i andra fonder, både Länsförsäkringars egna fonder och externa fonder, som i sin tur främjar hållbarhet. I Länsförsäkringars egna fonder främjas miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fonderna följer Länsförsäkringars Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning. Det innebär bland annat att fonderna främjar miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt utvinning av konventionell olja och gas utifrån en gräns på 50% av omsättningen, och sociala egenskaper genom att exkludera kontroversiella vapen, tobaksproduktion och spel om pengar (online och fysiska kasinon).

Indikatorer och granskningskriterier
Andel underliggande fonder som främja miljömässiga och sociala egenskaper.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens förvaltare använder en hållbarhetsanalys, så kallad ESG-analys, för välja ut vilka bolag fonden investerar i. Genom att förvaltaren väljer ut bolag som bedöms ha hållbara affärsmodeller och en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete främjas bolag med god allmän hantering av miljörelaterade och sociala faktorer. Valet av bolag utifrån en ESG-analys innebär även att bolagen som fonden investerar i följer praxis för god styrning. Genom ESG-analysen identifierar och investerar även fondens förvaltare i bolag som befinner sig i en omställning för att förbättra hållbarheten i sin verksamhet och på så sätt främjas även dessa bolag. Fonden främjar även miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av fossila bränslen och sociala egenskaper genom att  exkludera vapen, tobak och spel om pengar (online och fysiska kasinon).

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • 100% av innehaven kontrollerade mot fondens exkluderingskriterier.
 • Exponering mot bolag med högt hållbarhetsbetyg.
 • Koldioxidintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Kontroll mot exkluderingskriterier baseras på data från MSCI och Sustainalytics.
 • LF Fondförvaltnings eget hållbarhetsbetyg som bygger på egen analys samt extern analys från MSCI och Sustainalytics.
 • MSCI.
 • Sustainalytics.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt utvinning av konventionell olja och gas utifrån en gräns på 50% av omsättningen. Fonden främjar även sociala egenskaper genom att exkludera tobaksproduktion och spel om pengar (online och fysiska kasinon).

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • 0 innehav i bolags som finns på Länsförsäkringar ABs exkluderingslista.
 • Koldioxintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Exkluderingslistan baseras på data från Trucost och MSCI.
 • Trucost.
 • Sustainalytics.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens förvaltare använder en hållbarhetsanalys, så kallad ESG-analys, för välja ut vilka bolag fonden investerar i. Genom att förvaltaren väljer ut bolag som bedöms ha hållbara affärsmodeller och en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete främjas bolag med god allmän hantering av miljörelaterade och sociala faktorer. Valet av bolag utifrån en ESG-analys innebär även att bolagen som fonden investerar i följer praxis för god styrning. Genom ESG-analysen identifierar och investerar även fondens förvaltare i bolag som befinner sig i en omställning för att förbättra hållbarheten i sin verksamhet och på så sätt främjas även dessa bolag. Fonden främjar även miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt utvinning av konventionell olja och gas utifrån en gräns på 50% av omsättningen, och sociala egenskaper genom att  att exkludera kontroversiella vapen, tobaksproduktion och spel om pengar (online och fysiska kasinon).

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Exponering mot bolag med högt hållbarhetsbetyg.
 • 0 innehav i bolags som finns på Länsförsäkringar ABs exkluderingslista.
 • Koldioxidintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Fonden är externt förvaltad av Wellington.
 • Hållbarhetsbetyget bygger på Wellingtons egen analys.
 • Exkluderingslistan baseras på data från Trucost och MSCI.
 • Trucost.
 • Sustaianlytics.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt utvinning av konventionell olja och gas utifrån en gräns på 50% av omsättningen. Fonden främjar även sociala egenskaper genom att exkludera tobaksproduktion och spel om pengar (online och fysiska kasinon).

 

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • 0 innehav i bolags som finns på Länsförsäkringar ABs exkluderingslista.
 • Koldioxintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Exkluderingslistan baseras på data från Trucost och MSCI.
 • Trucost.
 • Sustainalytics.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens förvaltare använder en hållbarhetsanalys, så kallad ESG-analys, för välja ut vilka bolag fonden investerar i. Genom att förvaltaren väljer ut bolag som bedöms ha hållbara affärsmodeller och en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete främjas bolag med god allmän hantering av miljörelaterade och sociala faktorer. Valet av bolag utifrån en ESG-analys innebär även att bolagen som fonden investerar i följer praxis för god styrning. Genom ESG-analysen identifierar och investerar även fondens förvaltare i bolag som befinner sig i en omställning för att förbättra hållbarheten i sin verksamhet och på så sätt främjas även dessa bolag. Fonden främjar även miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt utvinning av konventionell olja och gas utifrån en gräns på 50% av omsättningen, och sociala egenskaper genom att  att exkludera tobaksproduktion och spel om pengar (online och fysiska kasinon).

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • Exponering mot bolag med högt hållbarhetsbetyg.
 • 0 innehav i bolags som finns på Länsförsäkringar ABs exkluderingslista.
 • Koldioxidintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • MSCI
  Exkluderingslistan baseras på data från Trucost och MSCI.
 • Trucost.
 • Sustaianlytics.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att exkludera utvinning och förbränning av kol, utvinning av okonventionell olja och gas samt utvinning av konventionell olja och gas utifrån en gräns på 50% av omsättningen. Fonden främjar även sociala egenskaper genom att exkludera tobaksproduktion och spel om pengar (online och fysiska kasinon).

 

Indikatorer och granskningskriterier Datakällor
 • 0 innehav i bolags som finns på Länsförsäkringar ABs exkluderingslista.
 • Koldioxintensitet (Weighted average carbon intensity).
 • Antal innehav som kan kopplas till brott mot internationella konventioner.
 • Exkluderingslistan baseras på data från Trucost och MSCI.
 • Trucost.
 • Sustainalytics.