Om vårt fondutbud

Vårt mål är att erbjuda dig som kund Sveriges bästa fondutbud. Vi har flera bra alternativ för dig som vill spara i fonder där du kan välja alternativ beroende på vilken typ av sparande, risknivå och placeringshorisont du önskar.

Glatt äldre par går armkrok och har gjort bra fondval.

Populära fonder

Här listar vi de tio mest populära fonderna som våra kunder köpt under det andra kvartalet 2023.

  1. Länsförsäkringar Global Index
  2. Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans
  3. Länsförsäkringar USA Index
  4. Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil
  5. Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt
  6. Länsförsäkringar Sverige Index
  7. Länsförsäkringar Sparmål 2030
  8. Länsförsäkringar Europa Index
  9. Länsförsäkringar Sparmål 2035
  10. Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential

Listan avser de tio mest köpta fonderna inom sparande på ett investeringssparkonto (ISK) för den aktuella perioden. Listan omfattar engångsköp och återkommande köp.

Kom ihåg att detta inte är personliga rekommendationer med hänsyn tagen till din riskvilja och sparhorisont. Vill du ha hjälp att välja fonder är du varmt välkommen att boka tid hos oss för rådgivning.

Ta del av hela fondutbudet

Vi har över 1 000 fonder som du kan välja mellan, både egna och andra aktörers fonder.

Här hittar du hela fondutbudet

Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde.

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna

Ung familj i kök som pratar.

Månadsspara - sparandet som blir av

När du månadssparar i fonder ger du dina pengar en chans att växa. Du sprider dina risker och slipper hålla koll på börsens upp- och nedgångar.

Börja månadsspara

Tjej som övningskör.

Lär dig mer om fonder

I vår fondskola kan du lära dig mer om fonder och de olika fondtyperna.

Till Fondskolan

 

 

Länsförsäkringar erbjuder sparformer och fondsparande via Länsförsäkringar Bank och via Länsförsäkringar Fondliv. 

Länsförsäkringar Banks fondutbud

Länsförsäkringar Bank har ett av marknadens största fondutbud på cirka 1 000 olika fonder. Utbudet är brett och anpassat för våra målgrupper.

För att kunna handla dessa fonder behöver du vara bankkund och ha ett:

Externa fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltnings fonder  

Länsförsäkringar Bank har ett stort utbud av fonder i syfte att ge dig som kund stor valfrihet och de bästa förutsättningarna för att hitta fonder som passar dina önskemål och behov. Utbudet består av externa fonder samt cirka 38 stycken fonder som förvaltas av Länsförsäkring Fondförvaltning, som är ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank AB.

Utbudet är anpassat för våra målgrupper.

Hållbarhet

I fondutbudet framgår det oberoende analys­företaget Morningstars hållbarhetsbetyg (markerat med en jordglob). Hållbarhetsbetyget visar hur väl företag och andra innehav i fondens portfölj hanterar risker kopplade till miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor (ESG) i förhållande till andra fonder i samma globala kategori.

Fonder märkta med ett löv betyder att de enligt Morningstar har en låg koldioxidrisk. Med det menas att fonden har låg exponering mot fossila bränslen, och att bolagen som fonden investerar i inte skulle påverkas särskilt mycket ekonomiskt ifall världen helt och hållet skulle behöva ställa om till icke-fossila bränslen eller införa ett pris på koldioxidutsläpp.

Kontinuerlig översyn

Målsättningen är att ha ett brett och anpassat utbud för våra målgrupper och vi arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättring av vårt fondutbud.

Länsförsäkringar Fondlivs fondutbud inom försäkring

Fonderbjudandet inom försäkring omfattar cirka 160 fonder och hanteras av Länsförsäkringar Fondliv.

Pensionsfonder och Guidat urval

Vårt utbud av utvalda fonder består av fonder från ledande fondförvaltare i Sverige och utomlands. I utbudet finns fonder med olika placeringsinriktningar och förvaltningsstilar och täcker ett stort antal fondkategorier och de tillgångsslag som kan behövas för att skapa ett bra pensionssparande. Fonderna granskas och utvärderas med fokus på avkastningsförutsättningar och hållbarhetskriterier, allt för att upprätthålla ett fondutbud av bra kvalitet som skapar goda möjligheter för sparandet.

Guidat urval är just ett guidat urval av fonder som ingår i pensionsutbudet som kan användas som hjälp i kategorier där det finns flera fonder för att enklare kunna hitta fonderna inom respektive kategori som bedöms ha bäst avkastningspotential och hållbarhetsnivå.

Analys och granskning av fonderna inom fondförsäkring

Vår målsättning är att hitta skickliga förvaltare som investerar ansvarsfullt och har de förutsättningar som krävs för att kunna skapa bra framtida avkastning. För detta använder vi en fondurvalsprocess som utvärderar och granskar såväl kvalitativa och kvantitativa faktorer som bedöms ha betydelse för att bedöma förvaltningens kvalitet. Vi väljer löpande in nya fonder och tar bort fonder i syfte att nå vår målsättning om ett ansvarsfullt fondutbud med goda avkastningsegenskaper.

Genom den kvalitativa analysen försöker vi skaffa oss en tydlig bild av de personer och organisationer som förvaltar de olika fonderna. Vi undersöker faktorer som organisation, förvaltningsteam, investeringsfilosofi- och process, riskhantering och hållbarhet.

I analysen använder vi också kvantitativa metoder och utvärdering av olika nyckeltal under flera olika tidsperioder för att analysera och förstå historiska resultat. Vår analys är långsiktig och framåtblickande precis som våra kunders investeringar. Därför analyserar vi förvaltares resultat över tid, i olika typer av marknader och över en konjunkturcykel. Vi föredrar förvaltare som uthålligt presterat bra resultat både jämfört med andra fonder med samma inriktning och jämfört med marknadsindex.

Förvaltningsorganisationers och fonders arbete med hållbarhetsfaktorer är också en viktig del i analysen. När vi väljer in nya fonder så bedömer vi om nivån för hållbarhetsarbetet är tillräckligt hög vad gäller åtaganden från förvaltaren, vilka metoder som finns integrerade i förvaltningen (välja in, välja bort, och/eller påverka) och vilka generella hållbarhetsrisker som fondernas investeringar ger upphov till undersöks via genomlysning av innehaven. Fonder i utbudet följs löpande upp för att utvärdera hur hållbarhetsarbetet utvecklas. Innehaven genomlyses också löpande utifrån olika hållbarhetskriterier. Om vi identifierar brister i arbetet med ansvarsfulla investeringar och/eller betydande hållbarhetsrisker i fonden kombinerat med bristfällig hantering av dessa risker av förvaltaren inleds en påverkansdialog med förvaltaren i syfte att åstadkomma en positiv förändring.

Se fonderna i vårt fondutbud

Läs mer om fondutbudet inom fondförsäkring