Bolagsstyrning

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och ska handlägga och fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse och av övergripande natur rörande bolagets verksamhet. Detta gäller bland annat fastställande av ändamålsenlig organisation, verksamhetens mål och strategier samt riktlinjer för kontroll och styrning.

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen innehåller bland annat regler avseende styrelsen och ordförandens uppgifter och ansvar, antal styrelsemöten, rutiner för verksamhets- och finansiell rapportering och rutiner i övrigt för styrelsemöten, kallelse, utformning av material, arbetsfördelning inom styrelsen, jäv och sekretess.

Styrelsen ska kontinuerligt hålla sig underrättad om bolagets utveckling för att fortlöpande kunna bedöma bolagets ekonomiska situation och finansiella ställning. Styrelsen har genom arbetsordningen fastställt att ekonomisk rapportering ska ske enligt fastställd instruktion och genom regelbundna styrelsesammanträden. Styrelsen har även genom en policy för styrning och organisation, i enlighet med gällande regelverk, fastställt principer för organisation, styrning och ansvarsfördelning mellan bolagets olika enheter och befattningshavare. Policyn ska fungera som vägledning och stöd i det dagliga arbetet inom Länsförsäkringar Halland.

En redogörelse för Länsförsäkringar Hallands ersättningar lämnas i årsredovisningen.

Bolagsordning

Bolagsordning

Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Halland följer i tillämpliga delar Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden). Avvikelser sker huvudsakligen till följd av de begränsningar som följer av regelverken för finansiella företag, av länsförsäkringsgruppens federativa struktur samt att Länsförsäkringar Halland inte är ett aktiemarknadsbolag.


Kodens övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag samt att öka insynen i bolagen och därmed skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och ledning.

Bolagsstyrningsrapporten i sin helhet

Policy för ägarstyrning

Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR)

Läs mer om rapporten

Årsredovisning

I årsredovisningen får du en överblick över Länsförsäkringar Hallands verksamhet under det gångna året.

Läs mer här

Bolagstämma

Årligen hålls bolagsstämma i Länsförsäkringar Halland. Årets stämma ägde rum torsdagen den 23 mars 2023.

Protokoll bolagsstämma

Önskar du få ett ärende behandlat på bolagsstämman kontaktar du i första hand någon av de fullmäktigeledamöter som finns i din kommun.

Utdrag ur bolagsordningen, § 9:

"Fullmäktig har rätt att få ett ärende hänskjutet till prövning på stämman, om han/hon hos styrelsen skriftligen framställer yrkande därom i så god tid att ärendet kan tas med i kallelsen till stämman."

Ärende som skall behandlas på bolagsstämma bör därför vara anmält till fullmäktigeledamot minst fem veckor före datum för respektive års bolagsstämma.