Hållbarhet & forskning

Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns hållbarhetsarbete

Hållbarhetspolicy

Policyn ligger till grund för Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns hållbarhetsarbete och anger de ramar som bolaget har att förhålla sig till för att leva upp till såväl interna som externa krav.

Läs vår hållbarhetspolicy

Hållbarhetsrapport 2018

Rapporten sammanfattar Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns hållbarhetsarbete och visar på flera konkreta initiativ, projekt och resultat samt tillhörande nyckeltal.

Miljöcertifiering

ISO-14001

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ISO 14001-certifierade sen 2006 vilket innebär att vi har ett systematiskt och kvalitetssäkrat miljöarbete. Den internationella standarden stöttar bolagets arbete med ständiga förbättringar med målet att minska  verksamhetens negativa miljöpåverkan och vara en god förebild.

Se certifikatet 

Länsförsäkringsgruppens hållbarhetsarbete - ett uttryck för vilka vi är

Tillsammans skapar vi hållbar trygghet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har alltid varit mer en naturlig del av Länsförsäkringsgruppens verksamhet. En trygghet som inte bara handlar om att förebygga sakskador – den handlar lika mycket om en ekonomisk trygghet vid en skada och en omtanke om bankkunders vardagsekonomi och liv- och pensionsförsäkringskunders livskvalitet och tryggade ålderdom.

Ett omfattande loaklt engagemang har därför vuxit fram med målet att minska riskerna och skapa trygghet även i den omgivning där människor lever och verkar. Länsförsäkringar har en historia där engagemang inte alltid kräver motprestation. Där lokala ansträngningar inte bara vänder sig till de egna kunderna, utan är en ansats att göra gott för hela lokalsamhället i stort.

Kundägd bolagsform skapar långsiktighet

Länsförsäkringsgruppen består av 23 kundägda bolag som har kunden som enda uppdragsgivare. Kundnyttan är ledstjärnan i allt som görs. Verksamheten bygger på en genuin kundorientering, samtidigt som den alltid måste vara förenad med en sund affärsmässighet. Länsförsäkringar tror på att engagemang och omsorg inte alltid kräver motprestation. Det lokala engagemanget är inte bara riktat mot de egna kunderna, utan målsättningen är att göra gott för lokalsamhället i stort.


Miljöarbete

Vårt bidrag till ett ekologiskt och hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. En viktig roll är att sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljöpåverkan.

Samhällsengagemang

Omsorg som omfattar hela verksamheten

Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten – från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Målet är alltid detsamma, att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet.

Ansvarsfulla investeringar

Följer internationella konventioner

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Forskning

Bidrar till ökad trygghet i samhället

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället. Det är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet – en konkurrensfördel

Vi finns lokalt och nära våra kunder och gör vad vi kan för att sätta oss in i och förstå deras vardag. Därför är det viktigt för oss att ha medarbetare med olika bakgrund och olika erfarenheter. Mångfald och jämställdhet hjälper oss i vår vision att skapa trygghet för människor oavsett livssituation. Mångfalden är också en viktig del i vårt engagemang i det lokala samhället.

Vi är helt övertygade om att en arbetsplats med en bra blandning av människor bidrar till en stor kunskapsbas, en gynnsam dynamik och en bättre förståelse för våra kunder. 

Alla ska ha samma möjligheter

I vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete är förhållningssättet detsamma oavsett människors etniska bakgrund, trosuppfattning, sexuella läggning, funktionsnedsättning, kön eller ålder. Alla våra medarbetare har dessutom ett eget ansvar att tydligt ta avstånd från alla kränkande handlingar. Vi har sammanfattat vår inställning i tre punkter:

  • Alla anställda ska ha samma möjligheter till utveckling och stimulans som ger möjlighet att anta nya utmaningar och befattningar inom Länsförsäkringar.
  • Alla kunder och medarbetare ska behandlas med respekt och värdighet oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, trosuppfattning eller etnisk bakgrund.
  • All diskriminering på arbetsplatsen ska utredas och lämpliga åtgärder ska vidtas.

Hållbarhetsredovisning

Länsförsäkringar AB:s avsikt är att hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, ska ge en god bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat. I de fall inget annat anges avser informationen hela Länsförsäkringar AB:s koncern.

Hållbarhetsredovisningen är ett utdrag ur Länsförsäkringar ABs årsredovisningar. Du hittar tidigare hållbarhetsredovisningar i

Länsförsäkringar ABs rapportarkiv.


Hållbarhetsarbete hos våra gemensamma bolag

Utöver de 23 lokala länsförsäkringsbolagen består länsförsäkringsgruppen av ett antal gemensamma bolag. Via länkarna nedan kan du läsa exempel på hur några av dessa bolagen arbetar med hållbarhet.