Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist och behöver anlita juridisk hjälp täcker din rättsskyddsförsäkring delar av kostnaden för ombuds- och rättegångskostnader. Huvudregeln är att tvisten ska kunna gå till allmän domstol.

Rättskyddsförsäkringen ingår i vår hem-, villa- och fritidshusförsäkring. Den ingår även i båt- och motorförsäkringen. Hur rättsskyddet tillämpas beror både på vilken typ av tvist det gäller och vilken försäkring du har. I försäkringsvillkoret framgår vad som omfattas och vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda.

Försäkringsvillkoren hittar du här:

Hem-, villa- och fritidshusförsäkring

Båtförsäkring

Motorförsäkring

Företagsförsäkringar

Vilka kostnader ersätts?

Vanligtvis täcker rättskyddsförsäkringen nödvändiga och så kallade skäliga kostnader. Det kan exempelvis vara:

 • ditt ombuds arvode
 • kostnader för utredning före rättegång som ditt ombud beställt
 • kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande

Försäkringen ersätter även rättegångskostnader som du har dömts att betala till motpart eller staten efter prövning av tvisten.

Så här gäller rättsskyddet

I hem, villa och fritidshusförsäkringen ingår rättsskyddsförsäkring. Försäkringen gäller inom Norden och i hela världen upp till högst 45 dagar när du är på resa.

Rättsskyddet omfattar:

 • Tvist som kan provas av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.
 • Tvist som prövas av mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen enligt vad som är föreskrivet om tvistemål i allmän domstol.
 • Tvist om miljöskada enligt miljöbalken (21 kap 1§ p6)

I båtförsäkringen ingår rättsskydd. Försäkringen gäller inom Sverige, Danmark, Norge, Finland och dessa länders territorialvatten, Östersjön med angränsande hav och vikar, Kielkanalen, Kattegatt, Skagerack och Nordsjön öster om linjen Lindesnes – Helgoland – Cuxhaven.

Rättsskyddet omfattar:

 • Tvist som kan prövas av dispaschör (den person som yrkesmässigt utför haveriutredningar efter incidenter till sjöss), tingsrätt, hovrätt, Högsta domstolen eller motsvarande domstol i övriga nordiska länder.
 • Brottmål om du misstänks eller åtalas för vårdslöst agerande förutsatt att ditt agerande inte är grovt eller har skett med avsikt. Det får heller inte ha skett under påverkan av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel.

Motorförsäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade gröna kortsystemet och vid transport mellan dessa länder.

Rättsskyddet gäller för:

 • Tvist som kan prövas av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.
 • Brottmål om du misstänks eller åtalas för brott för vilket det inte är strängare straff än böter och som inte avser rattfylleri eller olovlig körning.

Så här går det till

 1. Du tar kontakt med ett juridiskt ombud som i sin tur kontaktar oss och gör en anmälan.

 2. Vi utreder om rättsskydd kan beviljas för tvisten.

 3. Om rättsskydd kan beviljas ersätter försäkringen skäliga kostnader för ditt ombuds arvode samt de kostnader som ombudet behöver lägga ut för bland annat bevisning. Försäkringen omfattar även motpartens kostnader som du kan dömas att betala i tvisten om du förlorar i domstol.

 4. Självrisken betalar du direkt till ditt ombud. Självrisken är 20% av den totala kostnaden. I vissa fall kan din egen kostnad bli högre. Det beror på att det finns ett tak för timkostnaden som försäkringen ersätter. Ersättningen från din försäkring betalas normalt direkt till ombudet.