Organisation och ledning

Vänersborg

Kundinflytande

Som kund är du delägare

Länsförsäkringar Älvsborg är ett ömsesidigt försäkringsbolag och det innebär att du som är försäkringskund hos oss även är delägare i bolaget.

I varje kommun inom vårt område utser våra kunder sina representanter genom aktiva val i fullmäktige. Kommunerna bildar sex regioner: Dalsland, Älvdalen, Mittenälvsborg, Borås, Östra och Södra.

Fullmäktige

På bolagsstämman företräds kunderna av fullmäktigeledamöter valda av försäkringstagarna som representanter för dessa. Fullmäktiges uppdrag består bland annat i att bevaka och företräda kundernas intressen i bolaget.
Fullmäktigeledamöterna utser styrelsen som i sin tur tillsätter bolagets vd. Fullmäktige ska vara lyhörda för kundernas behov och önskemål och framföra dessa till bolagets ledning. På bolagsstämman är fullmäktige bolagets högsta beslutande organ.

Ledamöterna väljs på tre år räknat från och med bolagsstämman. Valen genomförs enligt rullande schema, vilket innebär att en tredjedel av fullmäktige väljs årligen. Valet är offentligt och alla försäkringstagare har rätt att vara med och rösta. Varje sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Älvsborg kan bli vald som ledamot i fullmäktige. Den som är styrelseledamot, anställd eller ombud i bolaget kan inte bli vald till fullmäktige.

För att vara med och påverka vår verksamhet kan du nominera kandidater och rösta på den som du önskar ska representera dig. Du kan också nominera dig själv.

Om senaste fullmäktigevalet

Vill du veta när det är val i din region nästa gång eller har andra frågor som rör fullmäktige? Välkommen att mejla oss på info04-fullmaktige@lansforsakringar.se.

Fullmäktige – så fungerar det

Översikt av fullmäktigeledamöter i Länsförsäkringar Älvsborg

Fullmäktigeval

Valberedning
Valberedningen består av en fullmäktigeledamot för varje region och dess uppgift är att förbereda och lägga fram förslag till val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer vid bolagsstämman. Mandattiden för ledamöterna i valberedningen är tre år, ordförande ett år.

Medlemmarna i valberedningen

Nomineringskommitté
Nomineringskommitténs uppgift är att förbereda och lägga fram förslag till ledamöter vid fullmäktigeval samt till valberedning vid bolagsstämman. Ledamöterna utses för en mandatperiod om tre år.

Medlemmarna i nomineringskommittén

Styrelse

  • Lars Hallkvist – Ordförande
  • Anna Petre – Vice ordförande
  • Gunilla Johansson
  • Anna-Greta Lundh
  • Mille Milehem
  • Per Nordin
  • Peter Strandman
  • Daniel Åstenius

Personalrepresentanter:

  • Karin Eriksson-Gustavsson
  • Helen Lundin

Företagsledning

Ola Evensson

Vd

Martin Johansson

Affärsområdeschef Bank och liv

Johanna Niklasson

Chef affärsutveckling, kommunikation och hållbarhet

Rasmus Rodestedt

Chef ekonomi och finans

David Låstberg

Affärsområdeschef försäkring

Petra Karlsson Glasell

HR-chef

Länsförsäkringar Älvsborg ömsesidigt
Organisationsnummer 562500-4337
Box 1107
462 28 Vänersborg
E-post: info@alvsborg.lansforsakringar.se